Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 2/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 czerwca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie :

Przewodnicząca: SSO Urszula Adamik

Ławnicy: Zenon Chrząstek

Agata Gubienia

Protokolant: Emilia Janik

Przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Częstochowie Anny Skupień

po rozpoznaniu w dniach 5.02.2019 r., 12.03.2019 r., 16.04.2019 r., 21.05.2019 r., 18.06.2019 r. w C.

sprawy:

N. Ż.

s. P. i M. zd. Ś., urodzonego (...) w B.,

oskarżonego o to, że:

1.W okresach od lutego 2017 roku do maja 2017 roku, od lipca 2017 do grudnia 2017 roku, oraz w okresie od kwietnia 2018 roku do czerwca 2018 roku w m. C.gm. M. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, groźbą zamachu na życie i zdrowie w tym przy użyciu noża, wielokrotnie doprowadził A. Ś. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, która to pokrzywdzona wydała mu pieniądze w kwocie łącznej nie mniejszej niż 1000 zł,

tj. o czyn z art. 282 kk w zw. z art. 12 kk

2. W okresie od grudnia 2017 roku do lutego 2018 roku w m.C. (...)gm. M. umyślnie, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, poprzez potrzaskanie i wyrwanie dokonał zniszczenia mienia w postaci okna tarasowego, ławy, odpływu od zlewu, muszli klozetowej, pompki centralnego ogrzewania, drzwiczek od komina, czym spowodował straty w wysokości ok. 2100 zł na szkodę A. Ś.,

tj. o czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

3. W maju 2018 roku w m. C. (...)gm. M. po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności, poprzez duszenie i przyciśnięcie do ściany, oraz grożenie pozbawieniem życia i zdrowia, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 50 zł na szkodę A. Ś.,

tj. o czyn z art. 280 § 1 kk

4. W okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku w m. C. (...)gm. M., zabrał w celu przywłaszczenia trzy rowery o wartości ok. 600 na szkodę A. Ś.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

5. W okresie od 15.02.2017 roku do grudnia 2017 roku i od kwietnia 2018 roku do 14.06.2018 roku w C. (...)woj. (...) – będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających – znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją babcią A. Ś. w ten sposób, iż zakłócał jej spokój, wszczynał awantury, obrażał słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, wielokrotnie groził jej pozbawieniem życia trzymając w ręku nóż, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę spełnienia, grożąc pozbawieniem życia zmuszał do opuszczania domu, szarpał za ubranie, dusił i popychał,

tj. o czyn z art. 207 § 1 kk

orzeka:

1.  w ramach zarzutów z pkt 1, 2, 3, 5 aktu oskarżenia uznaje oskarżonego N. Ż. za winnego tego, że w okresie od 5 lipca 2017 r. do 14 czerwca 2018 r. w miejscowości C. (...) gmina M. znęcał się nad swoją babcią A. Ś. w ten sposób, że wszczynał awantury podczas których ubliżał jej słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe, groził pozbawieniem życia w tym przy użyciu noża, wyganiał z domu, niszczył i uszkadzał przedmioty wyposażenia domu, a nadto dwukrotnie ją popchnął, tj. przestępstwa z art. 207 § 1 kk i za to przestępstwo na mocy art. 207 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu N. Ż. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 14.06.2018 r. godz. 19.20 do dnia 25.06.2019 r.,

3.  na mocy art. 93 b § 1 kk w zw. z art. 93 c pkt 5 kk i art. 93 f § 2 kk orzeka tytułem środka zabezpieczającego terapię N. Ż. polegającą na obowiązku stawiennictwa we wskazanej placówce w terminach wyznaczonych przez terapeutę i poddania się jego zaleceniom w procesie leczenia uzależnienia od alkoholu, określając (...) Towarzystwo (...) (...)w C. na ul. (...) jako miejsce jego terapii;

4.  uniewinnia N. Ż. od popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt 4 aktu oskarżenia,

5.  na mocy art. 230 § 2 kpk nakazuje zwrócić A. Ś. dowód opisany w wykazie dowodów rzeczowych na k.150;

6.  na mocy art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego N. Ż. od kosztów postępowania i obciąża tymi należnościami Skarb Państwa;

7.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. M. kwotę 1 328,40 zł (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym wraz z kwotą podatku VAT.

SSO Urszula Adamik

Zenon Chrząstek Agata Gubienia