Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1233/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 maja 2019 roku

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY ODWOŁAWCZY

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Krzysztof Wójcik (spr.)

Sędziowie: S.O. Ryszard Badio, S.R. (del.) Piotr Chańko

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Milczarek

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa: K. S.

przeciwko: (...)w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 12 lipca 2018., sygn. akt XII GC 242/17

I.  zmienia punkty 1. i 2. zaskarżonego wyroku na następujące:

1.  zasądza od (...)w W. na rzecz K. S. kwotę 4.224,93 zł (cztery tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote i 93 grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 stycznia 2017r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od (...) w W. na rzecz K. S. kwotę 1622 (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia dwa) złote tytułem zwrotu kosztów procesu;

II.  zasądza od (...)w W. na rzecz K. S. kwotę 663 (sześćset sześćdziesiąt trzy) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Krzysztof Wójcik Ryszard Badio Piotr Chańko