Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII P 139/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2019 roku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: SSR Renata Borek – Buchajczuk

Protokolant: Katarzyna Nadolska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2019 roku w L.

sprawy z powództwa L. S.

przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w L.

o wydanie świadectwa służby i odprawę

I.  nakazuje Izbie Administracji Skarbowej w L. wydanie L. S. świadectwa służby za okres jej pełnienia do dnia 1 czerwca 2017 roku
w związku z ustaniem tego stosunku służbowego w trybie art. 171ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o Krajowej Administracji Skarbowej;

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  przejmuje na rachunek Skarbu Państwa brakującą opłatę sądową od pozwu, od której powód był zwolniony z mocy ustawy;

IV.  oddala wnioski stron o zasądzenie kosztów procesu.