Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1009/17

​ 

WYROK

​  W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Iławie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Ewa Toczydłowska

Protokolant: sekr. sąd. Laura Antkowiak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Iławie G. R.

po rozpoznaniu w dniach 05.06, 04.09, 30.10, 29.11, 20.12.2018 r., 29.01, 14.03, 16.04.2019r. sprawy:

1.  E. E., urodzonego (...) w I.

syna G. i B. z domu O.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 13 października 2017r. w I. na ul. (...) wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 0,301 grama netto,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

II.  w dniu 27 października 2017r. w I. wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał substancję psychotropową w dwóch zawiniątkach w postaci amfetaminy w ilości 0,070 grama netto oraz 0,374 grama netto a ponadto w tym samym miejscu i czasie posiadał wbrew przepisom ustawy środek odurzający w postaci marihuany w ilości 0,214 grama netto,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

III.  w dniu 27 października 2017r. w D. gm. I. naruszył mir domowy J. A. w ten sposób że nie będąc uprawnionym wdarł się do jej budynku mieszkalnego czym działał na szkodę wyżej wymienionej pokrzywdzonej,

tj. o przestępstwo z art. 193 k.k.

IV.  dniu 27 października 2017r. w D. gm. I. stosując groźbę bezprawną w

postaci gróźb pozbawienia życia poprzez duszenie zmusił J. A. do

określonego zachowania tj. przejścia do pomieszczeń mieszkalnych budynku,

tj. o przestępstwo z art. 191 §1 k.k.

2.  A. Ż., urodzonego (...) w P.

syna R. i D. z domu T.

oskarżonego o to, że:

w dniu 13 października 2017r. w I. na ul. (...) wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 0,517 grama netto,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

I.  oskarżonego E. E. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt I i II czynów, które kwalifikuje jako przestępstwa z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przy przyjęciu, że zostały one popełnione w warunkach ciągu przestępstw określonego w art. 91§1 k.k. i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91§1 k.k. skazuje oskarżonego na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego E. E. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt III czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 193 k.k. i za to na podstawie art. 193 k.k. skazuje go na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  oskarżonego E. E. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w pkt IV czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 191§1 k.k. i za to na podstawie art. 191§1 k.k. skazuje oskarżonego na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 85§1 k.k., art. 85a k.k., art. 86§1 k.k. łączy wymierzone oskarżonemu E. E. w pkt I – III kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierza karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 69§1 i §2 k.k. i art. 70§1 k.k. wykonanie wymierzonej oskarżonemu E. E. kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat tytułem próby;

VI.  na podstawie art. 73§1 k.k. oddaje oskarżonego E. E. pod dozór kuratora sądowego;

VII.  na podstawie art. 72§1 pkt 5 k.k. zobowiązuje oskarżonego E. E. do powstrzymania się od używania środków odurzających;

VIII.  na podstawie art. 72§1 pkt 7 k.k. zobowiązuje oskarżonego E. E. do powstrzymania się od przebywania w środowisku osób zażywających środki odurzające;

IX.  oskarżonego A. Ż. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii skazuje oskarżonego na karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

X.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012 124 j.t. ze zm.) orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci: substancji proszkowej o wadze 6,070 grama, substancji proszkowej o wadze 0,374 grama, suszu roślinnego o wadze 0,241 grama, wymienionych na k. 94 w pkt 5, 6, 7, oraz substancji proszkowej o wadze netto 0,301 grama i substancji proszkowej o wadze netto 0,517 grama, wymienionych na k. 220 w pkt 5 i 6 - nakazując zniszczenie wszystkich dowodów rzeczowych po uprawomocnieniu się wyroku;

XI.  na podstawie art. 230§2 k.p.k. orzeka zwrot: oskarżonemu E. E. dowodów rzeczowych w postaci kurtki sportowej, czapki, nożyczek i butów, wymienionych na k. 96 w pkt 1, 2, 3 i 4, opisanych pod poz. 32/17 w Księdze Przechowywanych Przedmiotów Sądu Rejonowego w Iławie, oraz oskarżonemu A. Ż. dowodów rzeczowych w postaci lornetki, siekiery, łomu typu łapka i nożyc do cięcia metalu, wymienionych na k. 223 w pkt 1, 2, 3 i 4, opisanych pod poz. 34/17 w Księdze Przechowywanych Przedmiotów Sądu Rejonowego w Iławie;

XII.  na podstawie art. 6 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r. Nr 49 poz. 223 z późn. zm.) - zasądza od oskarżonego E. E. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem opłaty, oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r. Nr 49 poz. 223 z późn. zm.) - zasądza od oskarżonego A. Ż. kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem opłaty, zaś na podstawie art. 624§1 k.p.k. nie obciąża oskarżonych pozostałymi kosztami sądowymi.