Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 222/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSR del. Renata Stańczak

Protokolant:

Gabriela Jokiel

przy udziale ./.

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Rybniku

sprawy z odwołania J. W. ( J. W. )

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o emeryturę pomostową

na skutek odwołania J. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 17 stycznia 2019 r. nr (...)

oddala odwołanie.

Sędzia

Sygn. akt IXU 222/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 17.01.2019r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu J. W. (W.) prawa do emerytury na podstawie art.4 ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych, ponieważ ubezpieczony przed dniem 01.01.1999r. nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 ustawy lub art.32 i art.33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie udowodnił co najmniej 15 lat wykonywania stale i w pełnym wymiarze pracy w szczególnych warunkach oraz nie rozwiązał stosunku pracy.

Ubezpieczony w odwołaniu od niniejszej decyzji domagał się jej zmiany przez przyznanie prawa do emerytury pomostowej po uprzednim zaliczeniu do pracy w warunkach szczególnych okresów zatrudnienia w (...) Sp. z o.o. od dnia 02.01.1992r. do dnia 31.12.2000r. na stanowisku maszynisty koparek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych, od dnia 01.01.2006r. do dnia 31.05.2007r. na stanowisku maszynisty pogłębiarek, zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Ubezpieczony J. W. urodził się w dniu (...)

Rozpoznając wniosek ubezpieczonego z dnia (...). organ rentowy decyzją

z dnia 17.01.2019r. odmówił mu prawa do emerytury pomostowej z przyczyn opisanych na wstępie.

Organ rentowy zaliczył ubezpieczonemu 39 lat, 9 miesięcy i 1 dzień okresów składkowych i nieskładkowych – w tym 9 lat, 1 miesiąc i 5 dni pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy szczególnych warunkach (od 01.06.2007r. do 31.12.2008r., 01.01.2010r. do 30.11.2012r. oraz od 27.05.2013r. do 31.12.2017r.).

Do okresów pracy w szczególnych warunkach organ rentowy nie zaliczył natomiast okresów pracy ubezpieczonego w (...) Sp. z o.o.:

- od 02.01.1992r. do 31.12.2000r. ponieważ wskazane przez pracodawcę stanowisko maszynista koparki KWK nie jest zgodne ze stanowiskiem wskazanym w zarządzeniu resortowym,

- od 01.01.2001r. do 31.12.2005r. – ponieważ wykonywał pracę na dwóch różnych stanowiskach pracy w trakcie jednej dniówki roboczej tj. na stanowisku operatora koparki pływającej i operatora zespołu podnośników,

- od 01.01.2006r. do 31.05.2007r. ponieważ wykazane przez pracodawcę stanowisko pracy maszynista koparki pływającej nie jest zgodne ze stanowiskiem wskazanym w zarządzeniu resortowym.

W toku niniejszego postępowania ubezpieczony złożył do akt sądowych dodatkowo kopię świadectwa pracy z dnia 01.04.2019r. wydanego przez (...) S.A. Oddział Kopalnia (...) na okoliczność wykonywania pracy górniczej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ubezpieczony nie rozwiązał stosunku pracy – do nadal pozostaje w zatrudnieniu w G. (...) Kopalnia (...).

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego, świadectwa pracy z dnia 01.04.2019r. złożonego do akt przez ubezpieczonego (k.14 a.s.).

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych ( Dz.U. z 2017r., poz.664 ), prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.  urodził się po dniu 31.12.1948r.,

2.  ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

3.  osiągnął wiek wynoszący co najmniej 60 lat dla mężczyzn,

4.  ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art.5 - 9 i art.11 ustawy o emeryturach i rentach… wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn,

5.  przed dniem 01.01.1999r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 ustawy lub art.32 i art.33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

6.  po dniu 31.12.2008r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 (wykaz tych prac określa załącznik nr 1 do ustawy ).

7.  nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Bezspornym w sprawie jest, że ubezpieczony urodził się po dniu 31.12.1948r. i osiągnął wiek 60 lat w dniu(...). oraz posiada wymagany 25 letni okres składkowy i nieskładkowy.

Sąd nie prowadził postępowania dowodowego na okoliczność wykonywania przez ubezpieczonego pracy w szczególnych warunkach w spornych okresach zatrudnienia wskazanych powyżej, bowiem ewentualne zaliczenie ubezpieczonemu tych okresów jako okresów pracy w szczególnych warunkach, pozostanie bez wpływu na rozstrzygnięcie sprawy w sytuacji, gdy ubezpieczony nie spełnia innego koniecznego warunku do nabycia prawa do emerytury pomostowej – a mianowicie nie rozwiązał stosunku pracy.

Niespełnienie przez pracownika ustawowych warunków, koniecznych do przyznania świadczenia powoduje wydanie decyzji odmownej. Wydanie takiej decyzji następuje również wtedy, gdy pracownik nie spełnia chociażby jednego z ustawowych warunków niezbędnych do przyznania świadczenia. Niedopuszczalne w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych jest wydanie wyroku ustalającego spełnienie przez ubezpieczonego niektórych warunków wymaganych do nabycia prawa świadczenia i przyznającego to świadczenia pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków w przyszłości.

Mając powyższe na uwadze, Sąd kierując się powołanymi na wstępie przepisami, z mocy art.477 14 § 1 kpc oddalił odwołanie nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia.

SSR del. Renata Stańczak