Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 534/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Burzyński

Protokolant: sekretarz sądowy Klaudia Suszko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2019 r. w S.,

sprawy P. J. ,

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. ,

o zasiłek chorobowy,

na skutek odwołania P. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 20 września 2018 r. znak (...) - (...)6000- (...),

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 20 września 2018 r. znak (...) - (...)6000- (...) w ten sposób, iż ustala, że ubezpieczony P. J. ma prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 2 sierpnia 2018 r. do dnia 26 sierpnia 2018 r.