Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 784/18

POSTANOWIENIE

Dnia 12 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSO Renata Gąsior

Protokolant: st. sekr. sądowy Maria Nalewczyńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 r. w Warszawie

sprawy T. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

o emeryturę pomostową

na skutek odwołania T. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 11 maja 2018 r., znak: (...)

postanawia:

1.  wniosek odwołującego T. P. z dnia 12 grudnia 2018 r . o przyznanie emerytury pomostowej przekazać do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.,

2.  umorzyć postępowanie w sprawie z odwołania T. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 11 maja 2018 r., znak: (...)

UZASADNIENIE

postanowienia z 12 grudnia 2018 roku

T. P. w dniu 7 czerwca 2018 roku wniósł odwołanie od decyzji z 11 maja 2018 roku, znak: (...), odmawiającej przyznania mu emerytury pomostowej. Uzasadniając swoje stanowisko ubezpieczony wskazał, że przedłożył świadectwo pracy wystawione przez zakład pracy (...) Zarząd Dróg Wojewódzkich w W., z którego wynika, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach na stanowisku maszynisty zespołu maszyn do produkcji mas asfaltowych. Ubezpieczony podkreślił, że udokumentował wymagany staż pracy w warunkach szczególnych ( odwołanie z 7 czerwca 2018 roku, k. 3 a.s.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. w odpowiedzi na odwołanie z 27 czerwca 2018 roku wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ rentowy wskazał, że odmówił ubezpieczonemu prawa do emerytury ponieważ nie rozwiązał on stosunku pracy. Ponadto organ rentowy wskazał, że ubezpieczony nie udowodnił okresu pracy w warunkach szczególnych wynoszącego co najmniej 15 lat wymienionego w załączniku 1 lub 2 ustawy o emeryturach pomostowych.

Na rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 roku ubezpieczony oświadczył, że chciałby złożyć nowy wniosek o przyznanie emerytury pomostowej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w dniu 22 listopada 2018 roku i wniósł o przyjęcie wniosku do protokołu i przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznania. Jednoczenie ubezpieczony cofnął odwołanie od decyzji z 11 maja 2018 roku, znak: (...). Pełnomocnik organu rentowego wyraził przychylił się do wniosku o umorzenie postępowania ( protokół rozprawy z 12 grudnia 2018 roku, k. 40 a.s.).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 477 10 § 2 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, dalej: k.p.c.), jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nie rozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje do rozpoznania organowi rentowemu. Zgodnie z orzecznictwem postępowanie sądowe ma bowiem charakter kontrolny w stosunku do decyzji organu rentowego, gdyż przedmiotem rozpoznania sprawy sądowej jest decyzja organu rentowego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 22 maja 2013 r., III AUa 346/13). W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przeniesienie sprawy na drogę sądową przez wniesienie odwołania od decyzji organu rentowego ogranicza się do okoliczności uwzględnionych w decyzji, a między stronami spornych, poza tymi okolicznościami spór sądowy nie może zaistnieć. Przed sądem wnioskodawca może żądać jedynie korekty stanowiska zajętego przez organ rentowy i wykazywać swoją rację, odnosząc się do przedmiotu sporu objętego zaskarżoną decyzją, natomiast nie może żądać czegoś, o czym organ rentowy nie decydował (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 21 maja 2013 roku, III AUa 1605/12).

W niniejszej sprawie ubezpieczony w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 22 listopada 2018 roku (a więc po pół roku od wydania spornej decyzji) złożył na rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 roku nowy wniosek o przyznanie mu emerytury pomostowej. W związku z powyższym w oparciu o art. 477 10 § 2 k.p.c. nowe żądanie wnioskodawcy należało przekazać do rozpoznania organowi rentowemu o czym Sąd orzekł w pkt 1 sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 203 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, dalej: k.p.c.) – pozew (odwołanie) może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku.

T. P. na rozprawie w dniu 12 grudnia 2018 roku poza złożeniem nowego wniosku o emeryturę pomostową cofnął odwołanie od decyzji z 11 maja 2018 roku, znak: (...). Pełnomocnik organu rentowego wyraził zgodę na cofnięcie odwołania i umorzenie postępowania. W związku z powyższym Sąd zważył, że wycofanie odwołania przez ubezpieczonego na obecnym etapie sprawy było dopuszczalne, zgodne z prawem i nie naruszało słusznego interesu stron.

W myśl art. 355 § 1 k.p.c. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew (odwołanie) lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Sąd jest zdania, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania, dlatego też na podstawie art. 355 § 1 i 2 k.p.c., postanowił jak w pkt 2 sentencji.

SSO Renata Gąsior

ZARZĄDZENIE

(...)