Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 252/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2019 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Żurawski

Protokolant Sylwia Domańska

w obecności Prokuratora PR w Ś. A. B.

po rozpoznaniu dnia 21 stycznia 2019 roku i 4 lutego 2019 roku sprawy karnej

M. M.

urodzonego (...) w K.

syna E. i D. z domu K.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1) wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 30 października 2007 roku, sygnatura akt VI K 918/07, za czyn z art. 275§1 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w dniu 17 sierpnia 2007 roku, na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 20 zł, zarządzona do wykonania postanowieniem Sadu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 11 sierpnia 2008 roku sygn. akt VI Ko 602/08 w wymiarze 24 dni pozbawienia wolności,

2) wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 16 września 2008 roku, sygnatura akt II K 582/07, za ciąg przestępstw z art. 286§1 kk popełnione w dniach 6 lutego 2006 roku i w lutym 2006 roku, na karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 oraz karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych po 20 zł, karę pozbawienia wolności zarządzono do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 12 lipca 2010 roku sygn. akt VIII Ko 606/10/IIK;

3) wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 3 marca 2010 roku, sygnatura akt II K 478/10, za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnione w dniach z 28/29 lipca 2009 roku, w dniu 26 sierpnia 2009 roku, w dniu 19 września 2009 roku i w dniu 1 października 2009 roku, na karę roku pozbawienia wolności;

4) wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku, sygnatura akt II K 1255/10 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnionych w nocy z 2/3 lutego 2010 roku i w dniu 4 marca 2010 roku, na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 10 zł, która postanowieniem z dnia 8 czerwca 2016 roku została mu zamieniono na karę pozbawienia wolności w wymiarze 22 dni,

5) wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2010 roku, sygnatura akt II K 2242/10

a) za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnionych w nocy z 28/29 czerwca 2010 roku, w nocy z 24/25 czerwca 2010 roku, w nocy z 12/13 czerwca 2010 roku i w nocy z 17/418 czerwca 2010 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 291§1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 27 lutego 2009 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

c) za czyn z art. 13 §1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 28 lutego 2009 roku na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

6) wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2011 roku sygn. akt II K 2671/10, który swoim węzłem objął:

- wyrok SR Zgorzelec sygnatura akt VI K 918/07 i wyrok SR Zamość sygnatura akt II K 582/07 i orzeczono karę łączną grzywny w wysokości 120 stawek dziennych po 20 zł;

- wyrok SR Jelenia Góra o sygn. II K 478/10 i wyrok SR Jelenia Góra o sygn. II K 2242/10 w zakresie czynów z art. 291§1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11§2 kk oraz z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i orzeczono karę łączną roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

7) wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2016 roku, sygnatura akt II K 490/16 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnionych w dniu 27 lipca 2015 roku, między 4 lipca 2015 roku a 7 lipca 2015 roku, między 11 lipca 2015 roku a 15 lipca 2015 roku, w dniu 7 sierpnia 2015 roku, między 19 maja 2015 roku a 27 maja 2015 roku, w dniu 18 czerwca 2015 roku, między 19 a 20 maja 2015 roku, w dniu 21 lipca 2015 roku, w dniu 27 sierpnia 2015 roku, w dniu 8 sierpnia 2015 roku, między 24 sierpnia 2015 roku a 28 sierpnia 12015 roku, między 31 sierpnia 2015 roku a 2 września 2015 roku, w dniu 2 września 2015 roku, między 8 a 9 września 2015 roku, w dniu 16 września 2015 roku, w dniu 17 września 2015 roku między 29 sierpnia 2015 roku a 17 września 2015 roku, w dniu 9 września 2015 roku i między 1 lipca 2015 roku a 10 sierpnia 2015 roku, na karę 4 lat pozbawienia wolności;

8)wyrokiem łącznym Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 25 lipca 2017 roku sygnatura akt II K 273/17, którym swoim węzłem objął:

- wyrok SR w Jeleniej Górze sygnatura akt II K 490/16,

- wyrok SR w Jeleniej Górze sygnatura akt II K 2671/10 w zakresie kary łącznej roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności

orzeczono karę łączną 5 lat i miesiąca pozbawienia wolności;

9) wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 2 października 2017 roku sygn. akt II K 484/17 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnionych w dniach 14 października 2016 roku, 31 sierpnia 2016 roku i 28 września 2016 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności;

10)wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 10 stycznia 2018 roku sygnatura akt II K 847/17, który swoim węzłem objął:

- wyrok SR w Jeleniej Górze sygnatura akt II K 2242/10 w zakresie czynu z art. 279§1 kk w zw. z art. 91§1 kk,

- wyrok łączny SR w Jeleniej Górze sygnatura akt II K 273/17 obejmującego skazania w sprawie II K 2671/10 i II K 490/16,

- wyrok SR w Zgorzelcu sygnatura akt II K 484/17,

orzeczono karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, kara pozostała do odbycia;

11) wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 20 listopada 2017 roku sygnatura akt II K 508/17:

a) za ciąg przestępstw z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk i art. 279§1 kk popełnionych w dniu 22 listopada 2016 roku, 23 listopada 2016 roku, 28 listopada 2016 roku, 12 stycznia 2017 roku, 13 stycznia 2017 roku i 17 stycznia 2017 roku, na karę 3 lat pozbawienia wolności;

b) za czyn z art. 263§2 kk popełniony w dniu 25 stycznia 217 roku, na karę roku pozbawienia wolności,

orzeczono kare łączną 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, kara obecnie odbywana,

I. na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk i art. 91§2 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego M. M. wyrokami opisanymi w pkt 10 i 11 części wstępnej wyroku i wymierza mu karę łączną 9 (dziewięciu) lat pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie I części dyspozytywnej wyroku łącznego kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy zaliczone na poczet kary w sprawie SR Zgorzelec o sygn. II K 847/17 oraz okres kary pozbawienia wolności odbytej w sprawie SR Świdnica sygn. II K 508/17 do dnia wydania wyroku łącznego;

III. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie co do wyroków opisanych w punktach 1 do 10 części wstępnej wyroku;

III. pozostałe orzeczenia zawarte w łączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

IV. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej (...) kwotę 206,64 zł (dwieście sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) złotych tytułem nieopłaconej obrony z urzędu;

V. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia skazanego M. M. od obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa kosztów postępowania oraz od uiszczenia opłaty.

II K 252/18

UZASADNIENIE

M. M. skazany był następującymi wyrokami:

1) wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 30 października 2007 roku, sygnatura akt VI K 918/07, za czyn z art. 275§1 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony w dniu 17 sierpnia 2007 roku, na karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 20 zł, zarządzona do wykonania postanowieniem Sadu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 11 sierpnia 2008 roku sygn. akt VI Ko 602/08 w wymiarze 24 dni pozbawienia wolności,

2) wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 16 września 2008 roku, sygnatura akt II K 582/07, za ciąg przestępstw z art. 286§1 kk popełnione w dniach 6 lutego 2006 roku i w lutym 2006 roku, na karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 oraz karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych po 20 zł, karę pozbawienia wolności zarządzono do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 12 lipca 2010 roku sygn. akt VIII Ko 606/10/ (...);

3) wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 3 marca 2010 roku, sygnatura akt II K 478/10, za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnione w dniach z 28/29 lipca 2009 roku, w dniu 26 sierpnia 2009 roku, w dniu 19 września 2009 roku i w dniu 1 października 2009 roku, na karę roku pozbawienia wolności;

4) wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2010 roku, sygnatura akt II K 1255/10 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnionych w nocy z 2/3 lutego 2010 roku i w dniu 4 marca 2010 roku, na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 10 zł, która postanowieniem z dnia 8 czerwca 2016 roku została mu zamieniono na karę pozbawienia wolności w wymiarze 22 dni,

5) wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 25 listopada 2010 roku, sygnatura akt II K 2242/10

a) za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnionych w nocy z 28/29 czerwca 2010 roku, w nocy z 24/25 czerwca 2010 roku, w nocy z 12/13 czerwca 2010 roku i w nocy z 17/418 czerwca 2010 roku na karę 2 lat pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 291§1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 27 lutego 2009 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

c) za czyn z art. 13 §1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk popełniony w dniu 28 lutego 2009 roku na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

6) wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 5 maja 2011 roku sygn. akt II K 2671/10, który swoim węzłem objął:

- wyrok SR Zgorzelec sygnatura akt VI K 918/07 i wyrok SR Zamość sygnatura akt II K 582/07 i orzeczono karę łączną grzywny w wysokości 120 stawek dziennych po 20 zł;

- wyrok SR Jelenia Góra o sygn. II K 478/10 i wyrok SR Jelenia Góra o sygn. II K 2242/10 w zakresie czynów z art. 291§1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11§2 kk oraz z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i orzeczono karę łączną roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

7) wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 3 listopada 2016 roku, sygnatura akt II K 490/16 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnionych w dniu 27 lipca 2015 roku, między 4 lipca 2015 roku a 7 lipca 2015 roku, między 11 lipca 2015 roku a 15 lipca 2015 roku, w dniu 7 sierpnia 2015 roku, między 19 maja 2015 roku a 27 maja 2015 roku, w dniu 18 czerwca 2015 roku, między 19 a 20 maja 2015 roku, w dniu 21 lipca 2015 roku, w dniu 27 sierpnia 2015 roku, w dniu 8 sierpnia 2015 roku, między 24 sierpnia 2015 roku a 28 sierpnia 12015 roku, między 31 sierpnia 2015 roku a 2 września 2015 roku, w dniu 2 września 2015 roku, między 8 a 9 września 2015 roku, w dniu 16 września 2015 roku, w dniu 17 września 2015 roku między 29 sierpnia 2015 roku a 17 września 2015 roku, w dniu 9 września 2015 roku i między 1 lipca 2015 roku a 10 sierpnia 2015 roku, na karę 4 lat pozbawienia wolności;

8)wyrokiem łącznym Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 25 lipca 2017 roku sygnatura akt II K 273/17, którym swoim węzłem objął:

- wyrok SR w Jeleniej Górze sygnatura akt II K 490/16,

- wyrok SR w Jeleniej Górze sygnatura akt II K 2671/10 w zakresie kary łącznej roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności

orzeczono karę łączną 5 lat i miesiąca pozbawienia wolności;

9) wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 2 października 2017 roku sygn. akt II K 484/17 za ciąg przestępstw z art. 279§1 kk popełnionych w dniach 14 października 2016 roku, 31 sierpnia 2016 roku i 28 września 2016 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności;

10)wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 10 stycznia 2018 roku sygnatura akt II K 847/17, który swoim węzłem objął:

- wyrok SR w Jeleniej Górze sygnatura akt II K 2242/10 w zakresie czynu z art. 279§1 kk w zw. z art. 91§1 kk,

- wyrok łączny SR w Jeleniej Górze sygnatura akt II K 273/17 obejmującego skazania w sprawie II K 2671/10 i II K 490/16,

- wyrok SR w Zgorzelcu sygnatura akt II K 484/17,

orzeczono karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, kara pozostała do odbycia;

11) wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 20 listopada 2017 roku sygnatura akt II K 508/17:

a) za ciąg przestępstw z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1 kk i art. 279§1 kk popełnionych w dniu 22 listopada 2016 roku, 23 listopada 2016 roku, 28 listopada 2016 roku, 12 stycznia 2017 roku, 13 stycznia 2017 roku i 17 stycznia 2017 roku, na karę 3 lat pozbawienia wolności;

b) za czyn z art. 263§2 kk popełniony w dniu 25 stycznia 217 roku, na karę roku pozbawienia wolności,

orzeczono kare łączną 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, kara obecnie odbywana,

W ocenie sądu, zważywszy na daty wydania w/w wyroków należało stosować w niniejszej sprawie nowe przepisy dotyczące orzekania w przedmiocie wyroku łącznego.

Wobec skazanego w całości wykonano karę pozbawienia wolności orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 21.06.2010r opisanym pod sygnaturą II K 1255/10,

Skazany aktualnie odbywa karę trzech lat i dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną względem niego wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 20.11.17r sygnatura akt II K 508/17

Na podstawie wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 10.01.2018r sygnatura akt II k 847/17, po 30.12.2021 M. M., będzie odbywał karę łączną sześciu lat pozbawienia wolności, obejmującą skazania orzeczone wyrokami:

1.  II K 2242/10 ( w ramach wyroku łącznego II K 2671/10 )

2.  II K 490/16 ( w ramach wyroku łącznego II K 273/17 )

3.  VI K 918/ 07 ( w ramach wyroku łącznego II K 2671/10 )

4.  II K 582/07 ( w ramach wyroku łącznego II K 2671/10 )

5.  II K 478/10 ( w ramach wyroku łącznego II K 2671/10 )

6.  II K 484 /17

Po dniu 08.02.2026r M. M. będzie odbywał karę 22 dni zastępczej kary pozbawienia wolności, w zamian za karę grzywny w wysokości 50 stawek po 10 zł, orzeczoną względem niego wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 21.06.2010r opisanym pod sygnaturą II K 1255/10. „ Kodeks karny nie przewiduje możliwości orzekania kary łącznej co do kar zastępczych, określonych w miejsce zasadniczych kar ograniczenia wolności lub grzywny” / Wyrok SN V KK 452/15 /. Zdaniem Sądu można byłby łączyć w/w kary zastępczą pozbawienia wolności, gdyby była możliwość jej zamiany (powrotu) na karę ograniczenia wolności lub w tym przypadku grzywny, jednak w stosunku do M. M. nie orzeczono innej, podlegającej wykonaniu kary grzywny. Kara grzywny orzeczona w sprawie VI K 918/07 została w całości wykonana w dniu 06.08.2009.

Dowody:

Opinia o skazanym k; 21,

Informacja o pobytach k; 24,

Informacja z KRK k; 27 – 29,

Biorąc pod uwagę wymiary kar pozbawienia wolności orzeczone w podlegających łączeniu wyrokach, sąd mógł orzec wobec M. M. karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze od sześciu lat pozbawienia wolności - do kary dziewięciu lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Jak wynika z treści opinii o skazanym z dnia 26.07.2018r, M. M. w trakcie odbywania kary posiada opinie pozytywną. W trakcie pobytu w ZK był 16 razy regulaminowo nagradzany – nie był karany dyscyplinarnie. M. M. nie jest uczestnikiem podkultury przestępczej , dba o czystość w celi i higienę osobistą, podjął naukę na kursie zawodowym elektryka.

Powyższe okoliczności spowodowały, iż sąd nie uwzględnił wniosku oskarżyciela publicznego i nie orzekł względem niego kary łącznej w warunkach pełnej kumulacji.

Sąd nie uwzględnił jednakże również wniosku obrony, o zastosowanie wobec M. M., przy wymiarze kary łącznej zasad pełnej absorbcji, albowiem w ocenie sądu, w sposób nadmierny premiowało by to sprawcę, który uprzednio został prawomocnie skazany za szereg przestępstw o znacznym stopniu społecznej szkodliwości. Właśnie sądy orzekające w sprawach stanowiących podstawę orzekania wyroku łącznego w sposób najpełniejszy oceniały, bezpośrednio po zdarzeniach, okoliczności mające wpływ na kary wymierzone w tych postepowania, przede wszystkim na ich wysokość. Należy pamiętać, że instytucja „wyroku łącznego” nie może stanowić kolejnego, po instytucji „nadzwyczajnego złagodzenia kary” środka do uzyskania nadzwyczajnego obniżenia skazanemu wymiaru kary pozostającej do odbycia.

Wydaje się, iż skrócenie o dziesięć miesięcy kary pozbawienia wolności, którą powinien odbyć M. M., w całości odpowiada wpływowi jego pozytywnej postawy przejawianej przez skazanego w trakcie odbywania kary, na orzeczoną niniejszym wyrokiem karę łączną pozbawienia wolności.