Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 578/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Żurawski

Protokolant Sylwia Domańska

przy udziale Asesora Prokuratury Rejonowej w Świdnicy – G. P.

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 roku, 28 stycznia 2019 roku sprawy

Ł. B.

urodzonego (...) w Ś.

syna W. i S. z domu M.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

1.  prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym 9 maja 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 878/12 obejmujący:

a)  wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wydanym w dniu 27 maja 2011 roku w sprawie sygn. akt II K 347/11, którym za przestępstwo z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 2 marca 2011 roku wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby, która to kara została zarządzona do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 28.06 2012 w sprawie sygn. akt II Ko 676/12,

b)  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 27 czerwca 2011 roku w sprawie sygn. akt II K 334/11, którym za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w listopadzie 2010 roku wymierzono karę roku pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 291 § 1 kk popełnione w dniu 26 grudnia 2010 roku wymierzono karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, a następnie karę łączną roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, która to kara została zarządzona do wykonania na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 18.05.2012r. sygn. akt II Ko 306/12,

na karę dwóch lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, skazany odbywa karę od 5 grudnia 2018 roku do 3 maja 2019 roku, zaliczono okresu od 30 do 31 grudnia 2010 roku, 22 stycznia 2013 roku i 22 kwietnia 2015 roku;

2.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 3 stycznia 2012 w sprawie sygn. akt II K 1109/11, którym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 31 sierpnia 2011 roku wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, wykonana w całości w okresie od 24 marca 2012 roku do 22 stycznia 2013 roku;

3.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 5 maja 2016 roku w sprawie sygn. akt II K 27/16, którym za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 7 lipca 2015 roku wymierzono karę 2 lat ograniczenia wolności, zobowiązują oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; skazany nie rozpoczął odbywania kary ograniczenia wolności, ani kary zastępczej pozbawienia wolności;

4.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 21 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 225/17, którym za przestępstwo z art. 226 § 1 kk popełnione w dniu 23 stycznia 2017 roku wymierzono karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązują oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; skazany nie rozpoczął odbywania kary ograniczenia wolności, ani kary zastępczej pozbawienia wolności;

5.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze wydanym w dniu 12 września 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 237/17, którym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 6 kwietnia 2017 roku wymierzono karę roku pozbawienia wolności; odbyta w całości od 6 kwietnia 2017 roku do 7 kwietnia 2017 roku oraz od 6 grudnia 2017 roku do 5 grudnia 2018 roku;

6.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 12 grudnia 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 724/17, którym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i z zw. z art. 64 § 1 kk popełnione od 12 do 14 lipca 2017 roku wymierzono karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczoną karę będzie odbywał od 3 maja 2019 roku do 28 października 2019 roku, zaliczono okres od 14 do 15 lipca 2017 roku;

7.  prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 15 stycznia 2018 roku w sprawie sygn. akt II K 939/17, którym za przestępstwo z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 14 października 2017 roku wymierzono karę 3 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązują oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; skazany nie rozpoczął odbywania kary ograniczenia wolności, ani kary zastępczej pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk i art. 87 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, orzeczone wobec skazanego Ł. B. wyrokami opisanymi w punktach 1, 3, 4, 6 i 7 części wstępnej wyroku łącznego, i wymierza skazanemu Ł. B. karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt 2 i 5 części wstępnej wyroku łącznego;

III.  na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres dotychczas odbytych kar podlegających połączeniu oraz okresy zatrzymania i tymczasowego aresztowania zaliczone na poczet kary:

-

w spawie II K 878/12 od 30 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, od 22 stycznia 2013 roku do 22 kwietnia 2015 roku,

-

w sprawie II K 724/17 od 14 lipca 2017 roku do 15 lipca 2017 roku,

-

w sprawie II K 225/17 od 23 stycznia 2017 roku do 24 stycznia 2017 roku,

-

w sprawie II K 939/17 od 22 lipca 2017 roku do 22 lipca 2017 roku;

IV.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w przedmiocie wydania wyroku łącznego, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.

II K 578/18

UZASADNIENIE

Ł. B. był dotychczas skazany następującymi wyrokami:

1. prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym 9 maja 2013 roku w sprawie o sygn. akt II K 878/12 obejmujący:

a) wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wydanym w dniu 27 maja 2011 roku w sprawie sygn. akt II K 347/11, którym za przestępstwo z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 2 marca 2011 roku wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby, która to kara została zarządzona do wykonania postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 28.06 2012 w sprawie sygn. akt II Ko 676/12,

b) prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 27 czerwca 2011 roku w sprawie sygn. akt II K 334/11, którym za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w listopadzie 2010 roku wymierzono karę roku pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 291 § 1 kk popełnione w dniu 26 grudnia 2010 roku wymierzono karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, a następnie karę łączną roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, która to kara została zarządzona do wykonania na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 18.05.2012r. sygn. akt II Ko 306/12,

na karę dwóch lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, skazany odbywa karę od 5 grudnia 2018 roku do 3 maja 2019 roku, zaliczono okresu od 30 do 31 grudnia 2010 roku, 22 stycznia 2013 roku i 22 kwietnia 2015 roku;

2. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 3 stycznia 2012 w sprawie sygn. akt II K 1109/11, którym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 31 sierpnia 2011 roku wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, wykonana w całości w okresie od 24 marca 2012 roku do 22 stycznia 2013 roku;

3. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 5 maja 2016 roku w sprawie sygn. akt II K 27/16, którym za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 7 lipca 2015 roku wymierzono karę 2 lat ograniczenia wolności, zobowiązują oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; skazany nie rozpoczął odbywania kary ograniczenia wolności, ani kary zastępczej pozbawienia wolności;

4. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 21 kwietnia 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 225/17, którym za przestępstwo z art. 226 § 1 kk popełnione w dniu 23 stycznia 2017 roku wymierzono karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązują oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; skazany nie rozpoczął odbywania kary ograniczenia wolności, ani kary zastępczej pozbawienia wolności;

5. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze wydanym w dniu 12 września 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 237/17, którym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 6 kwietnia 2017 roku wymierzono karę roku pozbawienia wolności; odbyta w całości od 6 kwietnia 2017 roku do 7 kwietnia 2017 roku oraz od 6 grudnia 2017 roku do 5 grudnia 2018 roku;

6. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 12 grudnia 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 724/17, którym za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i z zw. z art. 64 § 1 kk popełnione od 12 do 14 lipca 2017 roku wymierzono karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; orzeczoną karę będzie odbywał od 3 maja 2019 roku do 28 października 2019 roku, zaliczono okres od 14 do 15 lipca 2017 roku;

7. prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy wydanym w dniu 15 stycznia 2018 roku w sprawie sygn. akt II K 939/17, którym za przestępstwo z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 14 października 2017 roku wymierzono karę 3 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązują oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; skazany nie rozpoczął odbywania kary ograniczenia wolności, ani kary zastępczej pozbawienia wolności.

Biorąc pod uwagę daty wydania w/w wyroków wobec skazanego Ł. B., należało w ocenie sądu stosować przy orzekaniu w niniejszej sprawie przepisy dot. wyroku łącznego, obowiązujące po dniu 01 lipca 2015r

Zgodnie z ustaleniami sądu, Ł. B. odbywa obecnie karę dwóch lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną w dniu 09.05.2013. w sprawie II K 878/12, przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

Od dnia 03.05.2019r skazany rozpocznie odbywanie kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności w sprawie II K 724/17, orzeczoną w dniu 12.12.2017r przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, następnie;

Od dnia 28.10.2019r będzie odbywał karę zastępczą 355 dni pozbawienia wolności w sprawie II K 27/16, w zamian za karę dwóch lat ograniczenia wolności orzeczoną w dniu 05.05.2016r przez Sąd Rejonowy w Świdnicy;

Od dnia 17.10.2020r będzie odbywał karę zastępczą 60 dni pozbawienia wolności - w zamian za karę czterech miesięcy ograniczenia wolności, orzeczoną w sprawie II K 225/17, w dniu 21.04.2017r przez Sąd Rejonowy w Świdnicy;

Od dnia 14.12.2020r będzie odbywał kare 30 dni pozbawienia wolności, orzeczoną w sprawie II K 725/17 – za wykroczenie , w dniu 28.05.2018r przez Sąd Rejonowy w Świdnicy – nie podlegająca łączeniu.

Karę jednego roku pozbawienia wolności, orzeczoną wobec skazanego Ł. B. w dniu 12.09.2017r, przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, w sprawie II K 237/17, odbył on do dnia 05.12.2018r

Karę dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 03.01.2012, sygnatura akt II K 1109/11, Ł. B. odbył w całości, w okresie od dnia 24.03.2012r do dnia 22.01.2013r.

W sprawie II K 939/17, w której orzekał Sąd Rejonowy w Świdnicy w dniu 15.01.2018 , wymierzono Ł. B. karę trzech miesięcy ograniczenia wolności.

W tym stanie rzeczy zgodnie z dyspozycją art. 86 § 1 kk, przy zastosowaniu zasady łączenia kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności, wynikającej z treści art. 87 § 1 kk, sąd mógł wymierzyć skazanemu w niniejszej sprawie karę łączną w rozmiarze od dwóch lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności do czterech lat i czterech miesięcy pozbawienia wolności.

Dowody:

Opinia o skazanym k; 166;

Informacja z K. k;154-155;

Jak wynika z opinii o skazanym z dnia 03.12.2018r Ł. B., w trakcie odbywania kary posiada opinię co najwyżej przeciętną z negatywną prognozą kryminologiczno – społeczną. Skazany był osiem razy nagradzany i wyróżniał się dobrym zachowaniem, lecz również czterokrotnie karanym dyscyplinarnie, co skutkowało przeniesieniem go do zakładu karnego typu zamkniętego. Podczas pobytu w tym zakładzie był karany dyscyplinarnie za niszczenie mienia zakładu karnego. Skazany uczestniczy w programach edukacyjnych i kursach prowadzonych na terenie zakładu karnego, nie uczestniczy w podkulturze więziennej.

Mając na uwadze fakt, iż orzekanie o wyroku łącznym nie może w swojej istocie zastępować instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary, sąd w niewielkim stopniu uwzględni,ł nieznaczną poprawę zachowania skazanego w ostatnim okresie odbywania przez niego kary pozbawienia wolności – co znalazło wyraz w rozmiarze orzeczonej wobec Ł. B. kary łącznej. Sąd wymierzył skazanemu karę łączną czterech lat pozbawienia wolności, łącząc kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt.:1, 3, 4, 6, i 7 części wstępnej wyroku, z zaliczeniem na jej poczet okresu kary odbytej do dnia wydania wyroku łącznego, a także okresów rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach objętych wyrokiem łącznym. Sąd umorzył postępowanie co do orzeczenia o wyroku łącznym odnośnie skazań wyrokami, na podstawie których kara została w całości wykonana.