Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 591/18

PR 1 Ds. 4.2018

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Żurawski

Protokolant Sylwia Domańska

po rozpoznaniu dnia 16 stycznia 2019 roku, 23 stycznia 2019 roku sprawy karnej

B. D.

ur. (...) we W.

syna R. i J. z domu J.

oskarżonego o to, że:

7 września 2017 roku na targowisku miejskim w Ś. wprowadzał i dokonywał obrotu rzeczami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi, ujawnionymi przez funkcjonariuszy (...) (...) w postaci:

1.  Czapki z daszkiem z logo i napisem A. typu panterka szt. 3.

2.  Bluza sportowa z długim rękawem z logo i napisem A. różnokolorowe - 2 szt.

3.  Obuwie damskie sportowe z logo i napisem A. koloru czarnego - 1 para.

4.  Obuwie damskie sportowe z logo i napisem A. koloru białego - 1 para.

5.  Getry z logo i napisem A. koloru czarnego - 1 szt.

6.  Bluza sportowa z długim rękawem z logo i napisem N. różnokolorowe - 3 szt.

7.  Getry z logo i napisem N. koloru czarnego - 1 szt.

8.  Koszulki z długim rękawem z logo i napisem T. (...) granatowa - 1 szt,

przy czym działał na szkodę właścicieli znaków towarowych pokrzywdzonych podmiotów

spowodował straty oszacowane na ogólna kwotę niemniejszą niż ok. 870 zl

tj. o przestępstwo z art. 305 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.):

I.  oskarżonego B. D. (1) uznaje za winnego czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 305 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę grzywny w wysokości 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych;

II.  na podstawie art. 624 § 1 kpk oraz art. 17.1 ust. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego B. D. (1) od ponoszenia kosztów sądowych w tym opłaty, zaliczając wszelkie poniesione tymczasowo wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

II K 591/18

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 07 września 2017r funkcjonariusze służby celno skarbowej G. S., J. B. i M. M. na targu w Ś., zauważyli stoisko na którym mężczyzna oferował do sprzedaży odzież sportową i obuwie – oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi. Mężczyzną tym okazał się B. D. (1). U sprzedającego znaleziono towar oznaczony znakami firmowymi firm: (...), (...), (...), (...). T. H.” oraz (...). Dokonano dokumentacji fotograficznej zatrzymanego towaru, oraz uzyskano stosowne ekspertyzy co do rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP.

W toku wszczętego dochodzenia pełnomocnicy firm (...), (...) oraz (...), złożyli stosowne wnioski o ściganie.

Dowody:

Protokół zatrzymania rzeczy z pokwitowaniem k; 3-5,

Protokół oględzin k; 77-8,

Pismo pełnomocnika firmy (...) k; 20,

Wnioski o ścigania k; 22,34,

Pismo pełnomocnika (...) i (...) k; 26,28,

Ekspertyza k; 43,

Wyciąg z rejestru znaków towarowych k; 45-47

Przesłuchany w postępowaniu przygotowawczym B. D. w całości przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Oskarżony nie był do tej pory karany.

Dowody:

Wyjaśnienia B. D. k; 58-59,83-84,

Informacja KRK k; 102,

Sąd zważył, co następuję:

Sprawstwo i wina oskarżonego B. D. wątpliwości sądu nie budziła. Okoliczności wynikające z czynności procesowych zatrzymania i oględzin towaru na miejscu zdarzenia, w sposób bezsporny wskazują na B. D. jako sprawcę zarzuconego mu przestępstwa. Sam oskarżony w toku postepowania przygotowawczego w całości przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Oskarżyciel zarzucił B. D. czyn z art. 305 ust. 1 ustawy o własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem na jego podstawie odpowiedzialności karnej podlega ten, kto „ Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami”. Z ustalonego stanu faktycznego wynika , że B. D. (1), na targowisku miejskim w Ś., w dniu 07 września 2017r wprowadził i dokonywał obrotu towarem oznaczonym znakami których nie miał prawa używać.

Oskarżony nie był osoba karaną w chwili popełnienie przestępstwa, albowiem poprzednie skazanie uległo zatarciu z chwilą upływu sześciu miesięcy od daty zakończenia okresu próby po pierwszym skazaniu, a więc w dniu 06.08.2016r. Z tego względu sąd uznał, iż należy orzec wobec B. D. karę łagodniejszego rodzaju tj. karę grzywny, jednak w wysokości znacznie przewyższającej wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem, którego się dopuścił- licząc, że kara o charakterze majątkowy okaże się na tyle dotkliwa dla oskarżonego, że skutkować będzie, iż w przyszłości nie dopuści się on kolejnych czynów przestępczych. Sąd przeoczył jednakże, iż czyn zarzucony oskarżonemu tj. czyn z art. 305 ust. 1 wyżej cyt. ustawy nie stanowił wykroczenia lecz przestępstwo, i karę grzywny orzekł błędnie – kwotowo.

Z uwagi na bardzo niskie dochody B. D. sąd zwolnił go od ponoszenia kosztów sądowych – w tym z opłaty.