Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 592/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Justyna Gawin-Kwiatek

Protokolant Klaudia Zajda

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świdnicy – T. B.

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 roku sprawy

K. M.

urodzonego (...) w Ś.

syna B. i W. z domu S.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 17 marca 2004 roku (sygn. akt II K 820/03) za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 18 sierpnia 2003 roku – na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 5 grudnia 2006 roku (sygn. akt II Ko 504/06);

2.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 10 marca 2016 roku (sygn. akt II K 817/07) za czyny:

a/ z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk 14 lipca 2004 roku, 13 grudnia 2004 roku, 3 lutego 2005 roku na karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności,

b/ z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk w styczniu 2005 roku na karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności,

c/ z art. art. 270 § 1 kk popełnione w warunkach art. 91 § 1 kk 3 marca 2005 roku i 16 marca 2005 roku na karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary łączne połączono w oparciu o art. 91 § 2 kk i wymierzono skazanemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, której wykonania warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby,

3.  Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 9 listopada 2017 roku (sygn. akt II K 543/17) za czyny:

a/ z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony 27 maja 2004 roku na karę roku pozbawienia wolności,

b/ z art. 278 § 1 i 5 kk popełniony w grudniu 2005 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

które to kary łączne połączono i wymierzono skazanemu karę łączną roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

I.  na podstawie art. 91 § 2 kk w zw. z art. 89 § 1b kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego K. M. wyrokami opisanymi w pkt 1, 2 i 3 części wstępnej wyroku łącznego i wymierza skazanemu karę łączną 3 lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt I wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu K. M. okres dotychczas odbytej kary orzeczonej wyrokiem opisanym w pkt 1 części wstępnej wyroku łącznego od dnia 1 kwietnia 2017 roku;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. Ż. kwotę 147, 60 złotych (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt gorszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu udzielonej skazanemu przed Sądem Rejonowym;

IV.  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa.