Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 240/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Iwona Nowak

Protokolant:

Wioleta Potrząsaj

po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2019 r. w Rybniku

sprawy z odwołania W. A. (A.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

przy udziale ./.

o emeryturę

na skutek odwołania W. A. (A.)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 7 stycznia 2019 r. Znak (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od daty złożenia wniosku,

2.  zasądza od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia

Sygn. akt IXU 240/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 7.1.2019r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu W. A. (A.) prawa do emerytury na podstawie art.184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, gdyż ubezpieczony do dnia 01.01.1999r. nie udowodnił wymaganego 15 -letniego okresu pracy w szczególnych warunkach.

Ubezpieczony w odwołaniu od niniejszej decyzji domagał się jej zmiany poprzez przyznanie prawa do świadczenia, gdyż przez cały okres zatrudnienia w Przedsiębiorstwie (...) S.A. pracował jako spawacz, co mogą potwierdzić świadkowie.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn
jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Ubezpieczony urodził się (...)

(...). złożył wniosek o przyznanie prawa do emerytury.

Decyzją z dnia 19.09.2016r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/R. odmówił ubezpieczonemu W. A. prawa do emerytury z uwagi na to, że ubezpieczony na dzień 1.01.1999r. udowodnił 24 lata, 2 miesiące i 16 dni ogólnego stażu pracy zamiast 25 w tym 10 lat, 1 miesiąc i 13 dni pracy w warunkach szczególnych, zamiast 15 lat (uznano okresy od 1.06.1982r. do 20.10.1982r., 23.10.1982r. do 8.07.1988r., 1.10.1988r. do 31.10.1992r. jako spawacz w (...) S.A.).

Tut. Sąd wyrokiem z 28.6.2017r. oddalił odwołanie ubezpieczonego od decyzji jw. jako bezzasadne (sygn.. akt IX U 2165/16).

W sprawie tej ustalono, że okresie od 2.01.1973r. do 20.01.1975r. ubezpieczony pracował w Kołchozie im. S. jako traktorzysta na terenie dzisiejszej Ukrainy. Ubezpieczony urodził się na terenie Związku (...). W 1957r. czy 1958r., przyjechał wraz z rodziną do Polski. W 1970r. wyjechał do Związku (...), gdzie podjął pracę w kołchozie jako traktorzysta-kombajnista. Po przyjęciu się do pracy, pracował przy obsłudze sieczkarni. Sieczkarnia była podłączona do ciągnika. Ciągnikiem ubezpieczony woził słomę na farmę, w ten sposób kursował od rana do wieczora. Pracował w kołchozie w pełnym wymiarze czasu pracy. Ubezpieczony przez cały okres pracy w kołchozie pracował jeżdżąc traktorem, wiosną do jesieni na polu, zimą na farmie.
15.05.1978r. ubezpieczony podjął zatrudnienie w (...) w R.. Przyjęty został na stanowisku ślusarza. Pracował przy remoncie maszyn i urządzeń bądź na halach produkcyjnych np. przy remoncie giętarek, automatów do spawania, bądź na warsztacie. Po kilku miesiącach zaczął pracować już jako spawacz, od czerwca 1981r. ubezpieczony posiadał uprawnienia spawacza i od tej poru pracował jako spawacz w pełnym wymiarze czasu pracy. W okresie od 1.11.1992r. do 30 .06.1993r. ubezpieczony pracował jako mistrz praktycznej nauki zawodu, a następnie w charakterze spawacza, z tym, że angaż na stanowisko spawacza otrzymał dopiero od 30.11.1998r. W okresie od 1.07 1993r. do 29.11.1998r. ubezpieczony pracował w pełnym wymiarze czasu pracy jako spawacz w służbie utrzymania ruchu. Pracowały tam trzy brygady, które składały się ze ślusarzy, spawaczy, elektryków, każda po 12,13 osób, w zasadzie na pierwszej zmianie. Ubezpieczony pracował w jednej z tych brygad jako spawacz. Brygady wykonywały remonty planowe, awaryjne, utrzymując w ruchu urządzenia typu suwnice, zawiesia, trawersy, przy czym ubezpieczony w tym okresie wykonywał prace tylko spawalnicze.

Powyższe ustalono na podstawie akt rentowych, akt osobowych, zeznań świadków: Z. P., E. M., P. K. i zeznań ubezpieczonego.

W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Okręgowy wskazał, że ubezpieczony posiada co najmniej 15 letni okres pracy w warunkach szczególnych w charakterze spawacza w (...) w R.. Po zaliczeniu okresu od 1.07.1993r. do 31.03.1996r. oraz od 1.04.1996r. do 29.11.1998r. ubezpieczony posiada co najmniej 15 letni okres pracy w warunkach szczególnych. Jednakże zdaniem Sądu brak jest podstaw do przyjęcia, iż ubezpieczony posiada 25- letni ogólny staż pracy, stąd odwołanie podlegało oddaleniu.

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z 13.2.2018 (sygn.. akt III AUa 1895/17) uchylił zaskarżony wyrok i poprzedzającą go decyzję ZUS i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania bezpośrednio (...) Oddział w R..

Spornym było zaliczenie okresu pracy na Ukrainie tj. okresu od 2.01.1973r. do stycznia 1975r., a organ rentowy nie przeprowadził w tym kierunku żadnego postępowania ignorując treść art. 8 ustawy emerytalnej.

Organ rentowy w wyniki ponownego rozpoznania sprawy wydał zaskarżoną decyzję opisaną na wstępie.

Organ rentowy ostatecznie uwzględnił ubezpieczonemu na dzień 01.01.1999r. staż pracy w łącznym wymiarze 25 lat okresów składkowych, nieskładkowych, w tym 10 lat, 1 miesiąc i 13 dni pracy w warunkach szczególnych.

ZUS podtrzymał więc swoje stanowisko odnośnie braku 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

Ubezpieczony nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego.

(dowód: dokumentacja akt organu rentowego, akta sprawy tut. Sądu z IX U 2165/16)

Zgromadzony materiał dowodowy Sąd uznał za kompletny i przekonywujący,
przez co mogący stanowić podstawę rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje.

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.184 w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1383) i w związku z § 4 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ( Dz. U. Nr 8, poz.43 ze zm. ) emerytura przysługuje ubezpieczonemu – mężczyźnie, urodzonemu po dniu 31.12.1948r., po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat, jeżeli na dzień 01.01.1999r. spełnił następujące warunki:

1.udokumentował 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym
co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

2.nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo jeżeli jest członkiem
tego funduszu – złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w tym akcie prawnym są okresy, w których praca w szczególnych warunkach jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Niesporne jest między stronami, że ubezpieczony ukończył wiek 60 lat, na dzień 01.01.1999r. udowodnił wymagany co najmniej 25 letni okres składkowy i nieskładkowy, nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadzał się natomiast do ustalenia, czy ubezpieczony spełnia warunek prawa do emerytury o jakim mowa w art. 184 pkt.1 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS, to jest czy na dzień 01.01.1999r. posiada 15 - letni okres pracy w warunkach szczególnych.

Zdaniem Sądu ubezpieczony w spornym okresie od 1.07.1993r. do 31.03.1996r. oraz od 1.04.1996r. do 29.11.1998r. stale i w pełnym wymiarze wykonywał prace spawalnicze w (...) S.A., a więc prace w warunkach szczególnych wymienione w wykazie A, dziale XIV, poz.12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Sąd w pełni podzielił ustalenia poczynione w sprawie sądowej IX U 2165/16, tym bardziej, iż charakter pracy ubezpieczonego został ustalony na podstawie dokumentacji akt osobowych ubezpieczonego i zeznań świadków.

Tym samym ubezpieczony posiada wymagane 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd z mocy art.477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od daty złożenia wniosku.

W pkt 2 wyroku Sąd z mocy art.98 §1 i §3 kpc w zw. z §9 ust.2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015, poz. 1800) zasądził od organu rentowego kwotę 180,00zł na rzecz ubezpieczonej tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia