Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. I ACa 152/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący

SSA Dariusz Mazurek

Sędziowie:

SA Anna Gawełko

SO del. Barbara Frankowska (spr.)

Protokolant:

st.sekr.sądowy Cecylia Solecka

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. na rozprawie

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko R. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt I C 1132/14

I.  z m i e n i a zaskarżony wyrok w pkt. I i III w ten sposób, że :

1.  o d d a l a powództwo,

2.  z a s ą d z a od powoda M. B. na rzecz pozwanego R. S. kwotę 3.617 zł ( trzy tysiące sześćset siedemnaście) tytułem kosztów procesu,

II.  z a s ą d z a od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.700 zł (trzy tysiące siedemset) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego,

III.  n a k a z u j e ściągnąć od powoda M. B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Rzeszowie kwotę 2.585 zł
( dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) tytułem opłaty sądowej od apelacji, od której pozwany był zwolniony .

SSA Anna Gawełko SSA Dariusz Mazurek del. SO Barbara Frankowska