Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. I ACa 6/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 czerwca 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Dariusz Mazurek

Sędziowie:

SA Małgorzata Moskwa

del. SO Barbara Frankowska (spr.)

Protokolant:

st. sekr. sądowy Cecylia Solecka

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. na rozprawie

sprawy z powództwa M. W. obecnie (...)

przeciwko K. W.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

z dnia 13 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 50/13

I.  z m i e n i a zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  pkt I w zw. z pkt II o tyle, że miejsce zasądzonej od pozwanego na rzecz powódki kwoty 20.000 zł zasądza kwotę 170.000 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),

2.  pkt III o tyle, że w miejsce zasądzonej od pozwanego na rzecz powódki kwoty 4.217 zł zasądza kwotę 6.317 zł (sześć tysięcy trzysta siedemnaście tysięcy złotych) tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania,

3.  pkt IV o tyle, że w miejsce nakazanej do ściągnięcia od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu kwoty 1.000 zł nakazuje ściągnąć kwotę 8.500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych),

II.  o d d a l a apelację powódki w pozostałej części i apelację pozwanego w całości;

III.  z n o s i wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego,

IV.  n a k a z u j e ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu kwotę 8.500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) tytułem opłaty sądowej od apelacji, od obowiązku uiszczenia której powódka została zwolniona,

V.  o d s t ę p u j e od obciążenia powódki obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej od oddalonej części apelacji.

SSA Małgorzata Moskwa SSA Dariusz Mazurek SSO del. Barbara Frankowska