Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1749/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Sławomir Zieliński

Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

Sędzia SR Monika Malinowska - Wasiak

Protokolant: staż. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko A. Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 11 maja 2018 roku

sygn. akt I C 455/16

1.  oddala obie apelacje;

2.  znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.