Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1778/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Sławomir Zieliński

Sędzia SO Zofia Szcześniewicz

Sędzia SR Monika Malinowska - Wasiak

Protokolant: staż. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Miasta Ł.

przeciwko K. S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

z dnia 8 czerwca 2018 roku

sygn. akt XVIII C 779/18

oddala apelację.