Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 131/19

POSTANOWIENIE

Dnia 2 sierpnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Joanna Rusińska (spr.)

Sędziowie SO Małgorzata Bartczak – Sobierajska, SO Jerzy P. Naworski

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2019r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. w L.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienia Sądu Rejonowego w T. z dnia 17 kwietnia 2019r., sygn. akt V GC 1794/17

postanawia

1. zmienić zaskarżone postanowienie tylko w ten sposób, że w miejsce kwoty 1.457,55 zł przyznać biegłemu wynagrodzenie w kwocie 1.036,48 zł (jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych czterdzieści osiem groszy) i oddalić wniosek biegłego o przyznanie wynagrodzenia w dalszej części,

2. oddalić zażalenie w pozostałej części.

Małgorzata Barczak - Sobierajska Joanna Rusińska Jerzy P. Naworski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w T. przyznał biegłemu sądowemu S. D. wynagrodzenie za sporządzenie opinii w sprawie w kwocie 1 457,55 zł brutto, według kalkulacji biegłego z której wynika, że poświęcił na pracę 45 godzin według stawki godzinowej 32,39 zł. W ocenie Sądu Rejonowego liczba godzin poświęcona przez biegłego na sporządzenia opinii nie budzi wątpliwości, dlatego na podstawie art. 288 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

W zażaleniu pozwany zarzucając Sądowi I instancji naruszenie art.89 ust.1 i 2 u.k.s.c. domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia poprzez obniżenie zasądzonego wynagrodzenia biegłego do kwoty 615,41 zł, wskazując, że biegły w sposób oczywiście nieuzasadniony zawyżył czas poświęcony dla sporządzenia opinii. Ponadto wniósł o przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest częściowo uzasadnione.

Według orzecznictwa, sąd może skontrolować wskazaną przez biegłego w karcie pracy liczbę godzin niezbędnych do sporządzenia opinii (poświęconych na czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy oraz na opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem) i obniżyć wynagrodzenie wyliczone przez biegłego stosownie do przyjętej przez siebie ilości czasu i nakładu pracy biegłego. Jednak ilość czasu, którą trzeba zużyć na określoną czynność, jest zależna od wielu czynników, dlatego kwestionowanie rachunku przez biegłego na tej podstawie, że czynność wymagała mniej czasu, niż to wykazano w rachunku, może być skuteczne tylko wtedy, gdy podane w rachunku ilości zużytego czasu są jaskrawo wygórowane, iż opierając się na zwykłym doświadczeniu życiowym można od razu stwierdzić, że biegły niewątpliwie zużył znacznie mniej czasu, niż podaje w rachunku.

Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, albowiem mając na uwadze tezę dowodową, zwięzłość opinii i doświadczenie wyznaczonego w sprawie biegłego, kalkulacja biegłego według której: analiza materiałów sprawy wynosiła – 8 godzin, zebranie i analiza danych – 12 godzin, określenie stawek najmu – 9 godzin, określenie uzasadnionego czasu najmu – 10 godzin, sporządzenie pisemnego sprawozdania – 6 godzin, budzi uzasadnione wątpliwości, tym bardziej, że biegły nie odpowiedział na zażalenie.

Według Sądu Okręgowego, poszczególne czynności biegłego zająć mogły odpowiednio: analiza materiałów sprawy wynosiła – 6 godzin, zebranie i analiza danych – 8 godzin, określenie stawek najmu – 6 godzin, określenie uzasadnionego czasu najmu – 6 godzin, sporządzenie pisemnego sprawozdania – 6 godzin. W sumie więc 32 godziny.

Zdaniem Sądu Okręgowego, wbrew stanowisku skarżącego, teza dowodowa obejmowała uzasadniony czas najmu, albowiem biegły miał uwzględnić m.in. okres najmu, dlatego ta pozycja jest uzasadniona.

Mając powyższe na uwadze, weryfikacja czasu pracy biegłego przez Sąd odwoławczy skutkuje obniżeniem zasądzonego na rzecz biegłego wynagrodzenia do kwoty 1.036,48 zł (32 godziny x 32,39 zł).

W związku z tym, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono, jak w punkcie 1 postanowienia. W pozostałym zakresie zażalenie jako bezzasadne podlegało oddaleniu na podstawie art 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. O kosztach postępowania zażaleniowego rozstrzygnie Sąd Rejonowy w orzeczeniu kończącym sprawę (art.108 § 1 k.p.c.).

Na marginesie należy zaznaczyć, że biegły wystawił rachunek z podatkiem VAT (1.789,42 zł), natomiast Sąd Rejonowy zasądził kwotę brutto w wysokości nie uwzględniającej tego podatku. Biegły nie złożył jednak zażalenia, dlatego treść rozstrzygnięcia Sądu II instancji odnosi się tylko do kwoty ujętej w zaskarżonym postanowieniu.

Małgorzata Barczak - Sobierajska Joanna Rusińska Jerzy P. Naworski

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)