Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 177/19

POSTANOWIENIE

Dnia 01 sierpnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Jerzy P. Naworski (spr.)

Sędziowie: SO Małgorzata Bartczak-Sobierajska, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 01 sierpnia 2019 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w L.

przeciwko (...)w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w T. z dnia 27 marca 2019 r., sygn. akt V GC 1980/18

postanawia

oddalić zażalenie

Jerzy P. Naworski

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy przyznał biegłemu Ł. W. wynagrodzenie za opracowanie opinii w sprawie w kwocie 1.360,38 zł uznając, po przytoczeniu przepisów prawa, że przyjęty przez biegłego czas pracy i wysokość stawki nie budzi zastrzeżeń (k. 105-105, s. ).

Pozwany w zażaleniu na to postanowienie zarzucił mu:

1. naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na treść rozstrzygnięcia, a w szczególności art. 288 k.p.c. w zw. z art. 89 ust. 4b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 785, dalej u.k.s.c.) poprzez jego błędne zastosowanie, mimo że opinia biegłego została wydana niezgodnie z tezą dowodową sądu i jest nieprzydatna dla rozstrzygnięcia sprawy, i przyznanie biegłemu wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną fakturą,

2. błędne nieustalenie przez Sąd meriti, że przedmiotowa opinia została wydana niezgodnie z tezą dowodową Sąd, przez co opinia jest nierzetelna, nie ma żadnego waloru wyjaśnienia spornych okoliczności sprawy, do których wymagane są wiadomości specjalne.

Wskazując na te zarzuty pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku biegłego o przyznanie wynagrodzenia i o zasadzenia od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego (k. 118-120).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Oba zarzuty są identyczne i, ujmując rzecz ogólnie, sprowadzają się do kwestionowania rzetelności opinii, co w świetle art. 89 ust. 4b u.k.s.c. nakazuje odpowiednie obniżenie wynagrodzenia albo odstąpienia od przyznania wynagrodzenia biegłemu.

Pojęcia „opinia nierzetelna”, gdyż odnosi się zarówno do jej strony formalnej, jak też merytorycznej. W judykaturze przyjmuje się, że prawidłowo sporządzona opinia powinna zawierać: sprawozdanie z dokonanych czynności, badań lub ustaleń, odpowiedzi na zadane biegłemu pytania oraz uzasadnienie, sporządzone w sposób przystępny i zrozumiały także dla osób nieposiadających wiadomości specjalnych. Ocena merytoryczna opinii obejmuje natomiast takie kryteria, jak stanowczość odpowiedzi na pytania zadane biegłemu, przesłanki, które uzasadniały sformułowanie tych odpowiedzi, kompletność argumentacji, prawidłowość metod badawczych, zgodność rozumowania z wiadomościami specjalnymi, które przytacza biegły, wymaganiami logiki i zasadami doświadczenia życiowego.

Skarżący kwestionuje merytoryczną ocenę opinii opracowanej przez biegłego Ł. W. dokonaną przez Sąd Rejonowy podnosząc przede wszystkim to, że została opracowania niezgodnie z tezą dowodową sądu i jest nieprzydatna w sprawie. Pozwany zarzuca, że biegły nie zastosował programu eksperckiego Eurotax, lecz Audatex, oraz nie ustalił, wbrew o.w.u., kosztów części zamiennych w oparciu o zamienniki.

Uprawnione jest stanowisko, że merytorycznej oceny opinii opracowanej przez biegłego dokonuje sąd a quo, uwzględniając wszystkie aspekty sprawy i ewentualne uwagi stron. Sąd odwoławczy, rozpoznający zażalenie na postanowienie o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia, jest w stanie jednie ogólnie odnieść się do tej kwestii; w przeciwnym razie przyjąłby na siebie rolę sądu meriti.

Porównanie tezy sformułowanie przez Sąd Rejonowy w postanowieniu dowodowym wydanym na rozprawie w dniu 11 stycznia 2019 r. (00.05.22, k.85, s. 2) z treścią opinii Ł. W. nie potwierdza zasadności tego zarzutu. Po pierwsze, biegły wskazał w opinii, że podstawą jej opracowania są oba wymienione programy komputerowe (k. 89). Po drugie, biegły odwołał się wskazywanego także przez skarżącego do § 36 ust. 1 o.w.u. (k. 90).

Zastrzeżenia do opinii sformułowane przez skarżącego w piśmie procesowym z dnia 15 kwietnia 2019 r. (k. 112-113) i w zażaleniu nie przesądzają jeszcze o nierzetelności pierwotnej opinii. Sąd pierwszej instancji, w razie uznania ich za trafne, zobowiąże biegłego do złożenia wyjaśnień ustnych albo opracowania opinii uzupełniającej. Nie ma to jednak wpływu na wysokość przyznanego biegłemu wynagrodzenie.

W konwencji zażalenie jako bezzasadne należało oddalić na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c.

Jerzy P. Naworski

Małgorzata Bartczak-Sobierajska Joanna Rusińska

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)