Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUa 764/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Marek Borkiewicz (spr.)

Sędziowie:

SSA Marta Sawińska

SSA Iwona Niewiadowska-Patzer

Protokolant:

starszy inspektor sądowy Dorota Cieślik

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2012 r. w Poznaniu

sprawy z wniosku odwołania (...) Sp. z o.o. z siedzibą
w P., M. B., A. B., R. B., E. G., D. B., B. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P.

przy udziale zainteresowanego M. B. (1)

o podstawę wymiaru składki

na skutek apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział
w P.

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Poznaniu

z dnia 4 kwietnia 2012 r. sygn. akt VIII U 4066/11

1.  o d d a l a apelację;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz odwołującej Spółki, M. B., A. B., R. B., E. G., D. B., B. D. kwotę po 120 zł dla każdego z nich
i to tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P., decyzją nr (...) z dnia 30 września 2011r., znak: (...), na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1 lit c oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 późn. zm.), art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez M. B. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi:

Okres Kod tytułu Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie

(mm-rrrr) emerytalne chorobowe wypadkowe zdrowotne

i rentowe

05/2010 (...) 7760,00 zł 7760,00 zł 7760,00 zł 6696,10 zł

Od powyższej decyzji odwołali się, reprezentowani przez pełnomocnika, płatnik składek (...) sp. z o.o. oraz M. B., zaskarżając decyzję w całości i domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i ustalenia, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne nie obejmuje środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakie odwołująca spółka przeznaczyła na sfinansowanie pracownikowi wyjazdu wypoczynkowo - rekreacyjnego oraz zasądzenia od organu rentowego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji, wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od odwołującego płatnika składek kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P., decyzją nr (...), z dnia 30 września 2011r., znak: (...), na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1 lit c oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 późn. zm.), art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez D. B. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi:

Okres Kod tytułu Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie

(mm-rrrr) emerytalne chorobowe wypadkowe zdrowotne

i rentowe

05/2010 (...) 5399,25 zł 5399,25 zł 5399,25 zł 4659,01 zł

Od powyższej decyzji odwołali się, reprezentowani przez pełnomocnika, płatnik składek (...) sp. z o.o. oraz D. B., zaskarżając decyzję w całości i domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i ustalenia, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne nie obejmuje środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakie odwołująca przeznaczyła na sfinansowanie pracownikowi wyjazdu wypoczynkowo -rekreacyjnego oraz zasądzenia od organu rentowego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji, wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od odwołującego płatnika składek kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarządzeniem z dnia 16.12.2011 r. Sąd połączył sprawę sygn. akt VIII U 4067/11 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt VIII U 4066/11.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P., decyzją nr (...), z dnia 30 września 2011r., znak: (...), na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1 lit c oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 późn. zm.), art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez M. B. (1) z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi:

Okres Kod tytułu Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie

(mm-rrrr) emerytalne chorobowe wypadkowe zdrowotne

i rentowe

05/2010 (...) 4260,00 zł 4260,00 zł 4260,00 zł 3675,95 zł

Od powyższej decyzji odwołał się, reprezentowany przez pełnomocnika, płatnik składek (...) sp. z o.o., zaskarżając decyzję w całości i domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i ustalenia, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne nie obejmuje środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakie odwołująca przeznaczyła na sfinansowanie pracownikowi wyjazdu wypoczynkowo - rekreacyjnego oraz zasądzenia od organu rentowego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji, wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od odwołującego płatnika składek kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarządzeniem z dnia 16.12.2011 r. Sąd połączył sprawę sygn. akt VIII U 4068/11 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt VIII U 4066/11.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P., decyzją nr (...), z dnia 30 września 2011r., znak: (...), na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1 lit c oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 późn. zm.), art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez B. D. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi:

Okres Kod tytułu Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie

(mm-rrrr) emerytalne chorobowe wypadkowe zdrowotne

i rentowe

05/2010 (...)8367,81 zł 8367,81 zł 8367,81 zł 7220,58 zł

Od powyższej decyzji odwołali się, reprezentowani przez pełnomocnika, płatnik składek (...) sp. z o.o. oraz B. D., zaskarżając decyzję w całości i domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i ustalenia, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne nie obejmuje środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakie odwołująca spółka przeznaczyła na sfinansowanie pracownikowi wyjazdu wypoczynkowo -rekreacyjnego oraz zasądzenia od organu rentowego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji, wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od odwołującego płatnika składek kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarządzeniem z dnia 16.12.2011 r. Sąd połączył sprawę sygn. akt VIII U 4069/11 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt VIII U 4066/11.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P., decyzją nr (...) z dnia 30 września 2011r., znak: (...), na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1 lit c oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 późn. zm.), art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez E. G. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi:

Okres Kod tytułu Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie

(mm-rrrr) emerytalne chorobowe wypadkowe zdrowotne

i rentowe

05/2010 (...) 5450,00 zł 5450,00 zł 5450,00 zł 4702,80 zł

Od powyższej decyzji odwołali się, reprezentowani przez pełnomocnika, płatnik składek (...) sp. z o.o. oraz E. G., zaskarżając decyzję w całości i domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i ustalenia, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne nie obejmuje środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakie odwołująca spółka przeznaczyła na sfinansowanie pracownikowi wyjazdu wypoczynkowo rekreacyjnego oraz zasądzenia od organu rentowego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji, wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od odwołującego płatnika składek kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarządzeniem z dnia 16.12.2011 r. Sąd połączył sprawę sygn. akt VIII U 4070/11 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt VIII U 4066/11.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P., decyzją nr (...), z dnia 30 września 2011r., znak: (...), na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1 lit c oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 późn. zm.), art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez A. B. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi:

Okres Kod tytułu Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie

(mm-rrrr) emerytalne chorobowe wypadkowe zdrowotne

i rentowe

05/2010 (...) 7910,00 zł 7910,00 zł 7910,00 zł 6825,53 zł

Od powyższej decyzji odwołali się, reprezentowani przez pełnomocnika, płatnik składek (...) sp. z o.o. oraz A. B., zaskarżając decyzję w całości i domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i ustalenia, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne nie obejmuje środków z zakładowego funduszu świadczeń Socjalnych, jakie odwołująca spółka przeznaczyła na sfinansowanie pracownikowi wyjazdu wypoczynkowo -rekreacyjnego oraz zasądzenia od organu rentowego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji, wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od odwołującego płatnika składek kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarządzeniem z dnia 16.12.2011 r. Sąd połączył sprawę sygn. akt VIII U 4113/11 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt VIII U 4066/11.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P., decyzją nr (...), z dnia 30 września 2011r., znak: (...), na podstawie art. 68 ust 1 pkt 1 lit c oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 późn. zm.), art. 81 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdził, że niżej wskazany przychód osiągnięty przez R. B. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi:

Okres Kod tytułu Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie

(mm-rrrr) emerytalne chorobowe wypadkowe zdrowotne

i rentowe

05/2010 (...) 8290,00 zł 8290,00 zł 8290,00 zł 7153,44 zł

Od powyższej decyzji odwołali się, reprezentowani przez pełnomocnika, płatnik składek (...) sp. z o.o. oraz R. B., zaskarżając decyzję w całości i domagając się zmiany zaskarżonej decyzji i ustalenia, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne nie obejmuje środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakie odwołująca spółka przeznaczyła na sfinansowanie pracownikowi wyjazdu wypoczynkowo - rekreacyjnego oraz zasądzenia od organu rentowego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji, wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od odwołującego płatnika składek kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zarządzeniem z dnia 16.12.2011 r. Sąd połączył sprawę sygn. akt VIII U 4114/11 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą sygn. akt VIII U 4066/11.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z 24.04.2012r.:

1. zmienił zaskarżone decyzje w ten sposób, że stwierdził, iż do przychodu stanowiącego podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenia zdrowotne z tytułu zatrudnienia u płatnika składek (...) Sp. z o.o. w P. nie wlicza się sfinansowanego przez płatnika kosztu pobytu na wyjeździe wypoczynkowo-rekreacyjnym w okresie od 30 kwietnia 2010r. do 3 maja 2010r. w kwotach:

w stosunku doM. B. - 410 (czterysta dziesięć) zł

w stosunku do R. B. - 820 (osiemset dziesięć) zł

w stosunku do B. D. - 1.640 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści) zł

w stosunku do D. B. - 820 (osiemset dwadzieścia) zł

w stosunku do E. G.- 410 (czterysta dziesięć) zł

w stosunku do A. B. - 410 (czterysta dziesięć) zł

w stosunku do M. B. (1) - 410 (czterysta dziesięć) zł;

2.zasądził od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. na rzecz odwołującego (...) Sp. z o.o. w P. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.zasądził od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. na rzecz odwołującej M. B.kwotę 60 (sześćdziesięciu) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

4.zasądził od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. na rzecz odwołującego R. B. kwotę 60 (sześćdziesięciu) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

5.zasądził od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. na rzecz odwołującego B. D. kwotę 60 (sześćdziesięciu) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

6.zasądził od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. na rzecz odwołującego D. B. kwotę 60 (sześćdziesięciu) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

7.zasądził od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. na rzecz odwołującej E. G. kwotę 60 (sześćdziesięciu) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

8.zasądził od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. na rzecz odwołującego A. B. kwotę 60 (sześćdziesięciu) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. powstała w 1989r. i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (...). Od dnia
1 stycznia 1998 r. w w/w Spółce obowiązuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Spółka organizowała dla swoich pracowników imprezy rekreacyjne. Oferta wyjazdu jest kierowana do wszystkich pracowników, bez wyjątku. Każdy z pracowników na taki wyjazd może zabrać najbliższą rodzinę tj. współmałżonka i dzieci. Wyjazd jest dla pracowników bezpłatny, żaden z pracowników nie ponosi kosztów wyjazdu, niezależnie od tego czy jedzie sam czy z rodziną. W tym znaczeniu to świadczenie ze strony Spółki jest zróżnicowane, bo im więcej członków rodziny pracownika bierze udział w wyjeździe, tym większe jest w praktyce dofinansowanie ze strony Spółki.

Spółka nie zwraca pracownikom kosztów dojazdu do ośrodka, gdzie odbywa się impreza, nie organizuje też dojazdu. Informuje jedynie pracowników w jakim ośrodku, w jakim dniu i o jakiej godzinie się spotykają.

Celem imprez organizowanych przez spółkę dla pracowników jest integrowanie pracowników i ich rodzin.

Spółka w związku z wyjazdami integracyjnymi nie uzyskiwała od pracowników żadnych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej, majątkowej, czy wysokości dochodu przypadającego na osobę w danej rodzinie.

W maju 2010 r. Spółka zorganizowała wyjazd wypoczynkowo - rekreacyjny dla swoich pracowników oraz członków ich rodzin w hotelu (...) w M.. Spółka sfinansowała koszt pobytu pracownika na imprezie w wysokości 410,00 zł od osoby.

Spółka sfinansowała koszt pobytu na imprezie:

M. B. w wysokości 410 zł,

D. B. oraz jednego członka jego rodziny w wysokości 820 zł,

M. B. (1) w wysokości 410 zł,

B. D. oraz trzech członków jego rodziny w wysokości 1640 zł,

E. G. w wysokości 410 zł,

A. B. w wysokości 410 zł,

R. B. oraz jednego członka jego rodziny w wysokości 820 zł.

Płatnik składek - (...) Sp. z o.o. nie naliczył M. B., D. B., M. B. (1), B. D., E. G., A. B. oraz R. B. od wyżej wymienionych kwot składek na ubezpieczenia społeczne, tj. ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Przedmiot sporu w niniejszej sprawie sprowadzał się do oceny tego, czy organ rentowy zasadnie ustalił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odwołujących M. B., D. B., B. D., E. G., A. B., R. B. oraz zainteresowanego M. B. (1), wliczając do podstawy wymiaru tych składek sfinansowany przez płatnika składek koszt pobytu na wyjeździe wypoczynkowo -rekreacyjnym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe (art. 20 ust. 1 ww. ustawy).

Na mocy art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z kolei podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w myśl przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy, tj. przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia m.in. w ramach stosunku pracy.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródła finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności „wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość, została z góry ustalana, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych".

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracownika u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 2 tego rozporządzenia.

W § 2 rozporządzenia zawarto wyłączenia niektórych przychodów pracownika z podstawy wymiaru składek. W myśl § 2 ust 1 pkt 19 ww. rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pod pojęciem działalności socjalnej należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Z kolei w art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyrażono zasadę dysponowania środkami funduszu, zgodnie z którą przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

W odwołującej spółce od dnia 1 stycznia 1998 r. obowiązuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z § 3 regulaminu ze świadczeń Funduszu mogą korzystać pracownicy (...) sp. z o.o., emeryci (...) sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodzin dla potrzeb regulaminu uważa się współmałżonków i dzieci tych osób.

§ 4 regulaminu stanowi, że fundusz przeznaczony jest m.in. na wspólny wypoczynek i rekreację realizowany w formie firmowych wyjazdów rodzinnych, w szczególności w okresie weekendu majowego, imprezy sportowo - rekreacyjne i kulturalne wspólnie realizowane lub zakupywane przez spółkę.

W ocenie Sądu sfinansowanie przez płatnika składek odwołującym: M. B., D. B., B. D., E. G., A. B., R. B. oraz zainteresowanemu M. B. (1) wyjazdu wypoczynkowo - rekreacyjnego nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wskazano w odwołującej spółce obowiązuje od dnia 1 stycznia 1998 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który określa na jakie cele mogą być przeznaczone środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na podstawie § 4 Regulaminu fundusz może być przeznaczony na wspólny wypoczynek i rekreację realizowany w formie firmowych wyjazdów rodzinnych, w szczególności w okresie weekendu majowego.

W niniejszej sprawie płatnik składek (...) sp. z o.o. w P. w całości sfinansował odwołującym i zainteresowanemu wyjazd wypoczynkowo - rekreacyjny w okresie od 30.04.2010 r. do 03.05.2010 r.. Płatnik składek zatem nie dopłacał jakiejś części kosztów tego wyjazdy każdemu z pracowników, natomiast w całości pokrył koszt pobytu odwołujących i zainteresowanego.

W ocenie Sądu z przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wynika, że badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu dotyczy jedynie przyznawania z funduszu ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat. Zatem w sytuacji, gdy określone świadczenie może być przyznane w kwocie większej lub mniejszej, to możliwe (i konieczne) jest uzależnienie wysokości tego świadczenia od oceny sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej. Kryteria te będą miały wówczas wpływ na to w jakiej wysokości dana osoba otrzyma świadczenie. Jeśli natomiast świadczenie - impreza integracyjna - jest darmowe dla wszystkich i finansowane jest w całości przez płatnika składek, to nie ma miejsca na badanie sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej osoby uprawnionej. Trudno bowiem wskazać jakie ewentualnie konsekwencje miałoby badanie sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej skoro udział pracowników w imprezie integracyjnej był dostępny dla wszystkich, na równych zasadach, bez ponoszenia przez nich jakichkolwiek kosztów. Pracownicy nie dopłacali żadnych własnych środków do finansowania tej imprezy, więc badanie ich sytuacji materialnej czy rodzinnej było bezcelowe.

Płatnik składek w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przewidział możliwość wydatkowania środków tego funduszu na wspólny wypoczynek i rekreację pracowników realizowany w formie wyjazdów rodzinnych. Zatem koszty tego wyjazdu mogły być pokryte z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bez badania sytuacji rodzinnej, materialnej czy życiowej pracownika.

W konsekwencji, Sąd uznał, że organ rentowy bezpodstawnie wliczył do podstawy wymiaru składek za maj 2010 r. na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne kwoty sfinansowania wyjazdu odwołujących M. B. D. B., B. D., E. G., A. B., R. B. oraz zainteresowanego M. B. (1)

Z uwagi na niniejsze rozważania, Sąd Okręgowy na podstawie powołanych przepisów prawa materialnego oraz art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżone decyzje i orzekł, jak w pkt 1 sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 kpc oraz § 2, § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 2002, nr 163, poz. 1348), mając na uwadze charakter sprawy, w której do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia połączono siedem spraw, aktywność procesową pełnomocnika oraz jego nakład pracy.

Apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie odwołania od decyzji organu rentowego z dnia 30 września 2011r., ewentualnie o przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego od odwołujących wg norm przepisanych za obie instancje.

Pełnomocnik odwołujących wniósł o oddalenie apelacji oraz zasądzenie na rzecz odwołujących kosztów postępowania , w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu apelacyjnym według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Sąd Apelacyjny w pełni podziela ustalenia faktyczne i ich ocenę prawną dokonaną przez Sąd Okręgowy, tym samym nie zachodzi konieczność ponownego szczegółowego ich przytaczania.

Stan faktyczny w rozpoznawanej sprawie jest niesporny.

Strony nie kwestionują, że odwołujący uczestniczyli w wyjeździe rekreacyjno-wypoczynkowym w maju 2010r. do hotelu (...), którego koszt w kwocie 410,00zł pokrył pracodawca tj. (...) Sp. z o.o. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Płatnik składek – (...) Sp. z o.o. nie naliczył odwołującym od tej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedmiot sporu sprowadza się do wyjaśnienia , czy pozwany trafnie uznał, że koszt pobytu odwołującego na wyjeździe wypoczynkowo-rekreacyjnym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W myśl §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161 poz.1106) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracownika u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Natomiast w §2 rozporządzenia zawarto wyłączenia niektórych przychodów pracownika z podstawy wymiaru składek.

Zgodnie z §2 ust.1 pkt 19 rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Według art.2 ust.1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r nr 70 poz.335) działalność socjalna oznacza usługi świadczone przez pracodawcę na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej- rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Natomiast art.8 ust. 1 ustawy „ przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust.1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalonym zgodnie z art. 27 ust.1 albo z art.30 ust.5 ustawy o związkach zawodowych.

W odwołującej spółce obowiązuje od dnia 1 stycznia 1998r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w którego §4 ustalono, że fundusz może być przeznaczony na wspólny wypoczynek i rekreację realizowany w formie firmowych wyjazdów rodzinnych, w szczególności w okresie weekendu majowego.

W ocenie Sądu Apelacyjnego Sąd I instancji trafnie przeanalizował obowiązujące przepisy i uznał, że z przepisu art. 8 ust.1 ustawy o z.f.ś.s. wynika, że badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu dotyczy jedynie przyznawania z funduszu ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość opłat.

Ma rację Sąd orzekający twierdząc, że uzależnienie wysokości świadczenia od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej jest możliwe jedynie wtedy, gdy określone świadczenie może być przyznane w zróżnicowanej wysokości. Kryteria te będą miały wówczas wpływ na wysokość otrzymanego świadczenia.

Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja, gdy pracownicy biorą udział w imprezie integracyjnej dostępnej dla wszystkich pracowników, na równych zasadach, bez ponoszenia własnych kosztów finansowania tego udziału.

Sąd I instancji wskazał na podobne stanowisko Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 23 października 2008r. w sprawie II PKJ 74/08 wskazał, że „przepis art.8 ust.1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie odnosi się do całości działalności socjalnej w rozumieniu art.2 pkt 1 tej ustawy, a jedynie do ulgowych świadczeń i usług. Regulamin może przewidywać wydatkowanie środków funduszu na inne cele mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustalać inne zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach w zakresie imprez integracyjnych.

Sąd Apelacyjny w pełni podziela powyższe stanowisko zwracając uwagę, że taka forma korzystania z funduszu socjalnego niewątpliwie nie jest sprzeczna z jego celem.

Jak już wielokrotnie podnoszono w literaturze przedmiotu, działalność socjalna pracodawcy nie ogranicza się jedynie do udzielania ulgowych usług i świadczeń z z.f.ś.s. Może on bowiem również zaspokajać zbiorowe potrzeby zatrudnionych , organizując masowe imprezy, np. integracyjne, pikniki, „andrzejki”, wycieczki. Taki przejaw aktywności zakładu stanowi rodzaj rekreacji czy wypoczynku , a więc mieści się w pojęciu działalności socjalnej pracodawcy określonej w art.2 pkt 1 ustawy o z.f.ś.s. Przy organizowaniu takich zbiorowych imprez nie ma elementu „przyznawania ulgowych usług i świadczeń z zfśs.”

Trafnie zatem Sąd I instancji uznał, że osoby uprawnione mogą w nich uczestniczyć za zasadzie powszechnej dostępności na równych warunkach, o ile regulamin socjalny przewiduje możliwość wydatkowania zasobów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na takie cele.

Sąd Apelacyjny nie aprobuje natomiast stanowiska pozwanego organu rentowego, który wyklucza możliwość wydatkowania środków Funduszu niezgodnie z zasadą ich przyznawania według kryterium socjalnego. Taka interpretacja przepisów w sposób istotny ograniczyłaby możliwości wydatkowania Funduszu ze szkodą dla realizacji jego celów, między innymi związanych z integracją załogi.

Z tych powodów Sąd Apelacyjny uznał, że nie trafny jest zarzut apelującego naruszenia art.18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2009r. Nr 205 poz. 1585 ze zm.) w zw. z §2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998r. Nr 161 poz.1106).

Wobec powyższego apelację należało na zasadzie art.385 k.p.c. oddalić.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. i 108 kpc.

SSA Iwona Niewiadowska-Patzer SSA Marek Borkiewicz SSA Marta Sawińska