Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 54/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 13 listopada 2018 r Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, iż R. H. nie podlega od dnia 1 września 2015 r. obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu - jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 1.06.2011 r do 9.10.2012 i od 10.12.2013 do 31.07.2015 r . Natomiast w okresach: od 8.02.2012 r. do 26.06.2012 r. i od 14.04.2014 r. do 12.04.2015 r podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, jak osoba pobierająca zasiłek macierzyński. We wskazanych okresach, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystąpiła do ZUS z wnioskami o wypłatę i otrzymała wypłaty następujących świadczeń za okres:

-od 8.02.2012 r. do 26.06.2012 r. - zasiłku macierzyńskiego,

- od 2.01.2014 r. do10.01.2014 r, od 13.01.2014 r. do 17.01.2014 r., od 20.01.2014 r. do 24.01.2014 r., od 14.02.2014 r. do 21.02.2014 r., od 26.02.2014 r. do 7.03.2014 r., od 14.03.2014 r. do 21.03.2014 r. i od 24.03.2014 r. do 7.04.2014 r. -zasiłku opiekuńczego,

- od 14.04.2014 r. do 12.04.2015 r. - zasiłku macierzyńskiego

- od 16.04.2015 r. do 24.04.2015 r., od 29.04.2015 r. do 8.05.2015 r., od 11.05.2015 r. do 15.05.2015 r., od 27.05.2015 r. do 3.06.2015 r., od 19.06.2015 r. do 26.06.2015 r. i od 27.07.2015 r. do 31.07.2015 r. - zasiłku opiekuńczego.

Następnie w okresie od 1.08.2015 r. do 31.08.2015 r. dokonała zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Od 1.09.2015 r. zgłosiła wznowienie wykonywania działalności gospodarczej i z tego tytułu dokonała zgłoszenia siebie, jako osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych i wypadkowego), dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.Za miesiąc 09/2015r. rozliczyła i opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne (w tym również na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) od miesięcznej podstawy wymiaru wynoszącej 9500zł. Już za okres od 6.10.2015 r. do 14.10.2015 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego i otrzymała wypłatę tego zasiłku. Następnie wystąpiła z wnioskami o wypłatę i otrzymała wypłaty kolejnych zasiłków za okresy:

- od 20.10.2015 r. do 18.04.2016 r. - zasiłku chorobowego,

- 16.05.2016 r. do 27.05.2016 r., od 30.05.2016 r. do 3.06.2016 r., od 6.06.2016 r. do 10.06.2016 r, od 13.06.2016 r. do 17.06.2016 r. i od 20.06.2016 r. do 24.06.2.016 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 30.06.2016 r. do 8.07.2016 r. - zasiłku chorobowego,

- od 13.07.2016 r. do 15.07.2016 r. -zasiłku opiekuńczego,

- od 18.07.2016 r. do 23.07.2016 r. i od 8.08.2016 r. do 21.08.2016 r. - zasiłku chorobowego, - od 26.08.2016 r. do 2.09.2016 r., od 19.09.2016 r. do 24.09.2016 r., od 30.09.2016 r. do 8.10.2016 r. i od 17.10.2016 r. do 18.10.2016 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 25.11.2016 r. do 23.12.2016 r. - zasiłku chorobowego,

- od 2.01.2017 r. do 7.01.2017 r., od 16.01.2017 r. do 3.02.2017 r., od 14.02.2017 r. do 17.02.2017 r. i od 23.02.2017 r. do 3.03.2017 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 24.03.2017 r. do 6.04.2017 r. i od 9.05.2017 r. do 31.05.2017 r. -zasiłku chorobowego, - - od 5.06.2017 r. do 16.06.2017 r. -zasiłku opiekuńczego,

- od 13.07.2017 r. do 25.07.2017 r. - zasiłku chorobowego,

- od 23.08.2017 r. do 1.09.2017 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 11.09.2017 r. do 15.09.2017 r., od 28.09.2017 r. do 7.10.2017 r., od 25.10.2017 r. do 31.10.2017 r., od 7.11.2017 r. do 12.11.2017 r., od 21.12.2017 r. do 30.12.2017 r., od 3.01.2018 r. do

12.01.2018 r. i od 17.01.2018 r. do 24.01.2018 r. - zasiłku chorobowego,

- od 27.01.2018 r. do 2.02.2018 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 15.02.2018r.do22.02.2018r. - zasiłku chorobowego,

- od 28.02.2018 r. do 16.03.2018 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 19.03.2018 r. do 23.03.2018 r. i od 3.04.2018 r. do 10.04.2018 r. - zasiłku

chorobowego,

- od 11.04.2018 r. do 14.04.2018 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 29.05.2018 r. do 6.06.2018 r. - zasiłku chorobowego

- od 11.06.2018 r. do 15.06.2018r.iod 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r. - zasiłku opiekuńczego.

Miesięczną podstawę przyjmowaną do wypłaty wszystkich tych zasiłków stanowiła

kwota 8197zł55gr.

Ponadto wystąpiła również z wnioskami o wypłatę kolejnych świadczeń: za okres

od 23.07.2018 r. do 27.07.2018 r. - zasiłku chorobowego, za okresy: od 10.09.2018 r. do

14.09.2018 r. i od 24.09.2018 r. do 28.09.2018 r. - zasiłku opiekuńczego oraz za okres od

1.10.2018 r. do 5.10.2018 r. - zasiłku chorobowego. Jednocześnie z ustaleń dokonanych przez

Inspektorat wynika , że również na okres od 16.10.2018 r. do 19.10.2018 r. zostało wystawione zwolnienie lekarskie, jednak do dnia wydania niniejszej decyzji nie wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy wskazany w przedmiotowym zwolnieniu.

W świetle powyższego zostało wdrożone postępowanie wyjaśniające, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli i weryfikacji zgłoszeń do ubezpieczeń oraz podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dokonane ustalenia oraz przedłożona dokumentacja nie potwierdzają, w ocenie Inspektoratu, aby od dnia 1.09.2015 r. wznowiła rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej. Przedłożona dokumentacja nie stanowi dla Inspektoratu wiarygodnego dowodu potwierdzającego wykonywanie działalności gospodarczej, a stanowi jedynie potwierdzenie skonstruowania warunków określających jej status jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w celu uzyskania świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych w postaci zasiłków opiekuńczych chorobowych, naliczonych od/wysokiej podstawy. Zadeklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nieadekwatnej do uzyskiwanych z działalności dochodów, wykazuje zdaniem Inspektoratu, że wznawiając działalność gospodarczą, nie była nastawiona na osiąganie zysku z tej działalności, a miała na celu jedynie uzyskanie wypłaty wysokich świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że po zgłoszeniu od dnia 1.09.2015 r. wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej w podatkowych księgach przychodów i rozchodów wykazała następujące transakcje dotyczące uzyskiwanych przychodów:

- w roku 2015 - jedynie 28.09.2015 r. zakup towarów handlowych i materiałów za kwotę 15589,44zł, których to następnie sprzedaż (za dokładnie taką samą cenę, jak cena ich zakupu) zaewidencjonowała w 10/2015 r., a tym samym nie uzyskała z tego tytułu żadnego dochodu,

- w roku 2016 - nie wykazała żadnych przychodów,

- w roku 2017 - tylko cztery przychody (11.03.2017 r, 18.03.2017 r., 29.07.2017 r. i

12.08.2017 r.) - oznaczone jako warsztaty dla grup dzieci - w łącznej kwocie l lOOzł,

- w roku 2018 - 17.01.2018 r., 18.01.2018 r. i 3.02.2018 r. przychody z tytułu warsztatów dla grup dzieci - w łącznej kwocie 995zł, 30.06.2018 r. - przychód oznaczony jako "zestawienie sprzedaży za 06.2018 r." w kwocie - 639,63zł, 31.07.2018 r. – przychód oznaczony jako "zestawienie sprzedaży za 07.2018 r." w kwocie - 1680,88zł, 1.08.2018 r. i20.08.2018 r. - przychody z tytułu sprzedaży towarów handlowych w kwotach: 19,94zł i 44,95zł oraz 31.08.2018 r. - przychód oznaczony jako "zestawienie sprzedaży za 08.2018 r. w kwocie- 1427,09zł.

Z powyższego wynika więc, że od dnia wznowienia działalności gospodarczej w (...) do dnia wydania tej decyzji (czyli w okresie ponad trzech lat) dokonała tylko kilku transakcji oznaczonych jako sprzedaż usług/towarów, które należy traktować jako okazjonalne. Zachowanie to, przy braku powtarzalności określonych czynności zaprzecza ciągłości działalności gospodarczej, gdyż działalność wykonywana w sposób jednorazowy, dorywczy nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu obowiązującego do 29.04.2018 r. przepisu art.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015r. poz. 584) oraz art. 3 ust 3 i 5 obowiązującej od 30.04.2018 r. ustawy Prawo (...) (Dz.U. 2018 r. poz. 646).Z ustaleń dokonanych przez Inspektorat wynika, że w złożonych rozliczeniach rocznych (PIT-36), w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej - wykazała:

- w roku 2015 - przychód w wysokości 300zł (uzyskany de facto przed zgłoszeniem

wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej) oraz stratę w wysokości 8991,83zł,

- w roku 2016 - wyłącznie stratę w wysokości 3427,26zł,

- w roku 2017 - przychód w wysokości 11OO zł oraz stratę w wysokości 186,28zł.

Jednocześnie we wskazanych wyżej latach uzyskała z ZUS wypłaty zasiłków w następujących kwotach: w roku 2015 - 22241,78zł, w roku 2016 - 45140,90zł oraz w roku 2017 - 30330,75zł. Natomiast w roku 2018 - do dnia wydania niniejszej decyzji - otrzymała wypłaty zasiłków w łącznej kwocie (...), l O zł.

W świetle powyższych okoliczności, zdaniem Inspektoratu ZUS w Z., od dnia 1.09.2015 r. faktycznie nie wykonywała działalności gospodarczej, a dokonanie przez nią zgłoszenia siebie od tego dnia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego miało na celu jedynie uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej i przede wszystkim prawa do wypłaty z ZUS kolejnych, licznych zasiłków, naliczanych od wysokiej podstawy. Zakład nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), która przekłada się w konsekwencji na podstawę wymiaru przyjmowaną do wypłaty ewentualnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jeśli mieści się ona w granicach określonych ustawą systemową. Jednak okoliczność ta nie pozostaje bez znaczenia w dokonywaniu sumarycznej oceny wszystkich dokumentów stanu faktycznego jako logicznego ciągu zdarzeń. W ocenie Inspektoratu, dokonanie przez wnioskodawczynię zgłoszenia siebie od 1.09.2015 r. do ubezpieczeń społecznych, jako osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, w wyżej opisanych okolicznościach (brak zamiaru prowadzenia działalności w celu zarobkowym, w sposób zorganizowany i ciągły, krótki okres czasu od dnia wznowienia działalności do wystąpienia z kolejnymi, licznymi wnioskami o wypłaty zasiłków, zadeklarowane bardzo wysokiej podstawy wymiaru składek, przy niskich możliwościach dochodowych miało na celu jedynie upozorowanie wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej, a w konsekwencji nabycie prawa do wypłaty licznych świadczeń z ubezpieczenia społecznego od wysokiej podstawy wymiaru.

/decyzja – k. 85 - 89 akt ZUS/

Wnioskodawczyni R. H. zakwestionowała zasadność powyższej decyzji składając od niej odwołanie w dniu 18 grudnia 2018 r. i wniosła o jej zmianę poprzez uznanie, że podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i dobrowolnemu chorobowemu.

/odwołanie – k. 2 – 5/

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 8 stycznia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. wniósł o jego oddalenie, argumentując jak w zaskarżonej decyzji.

/odpowiedź na odwołanie – k.419 - 421/

Na rozprawie w dniu 26 lutego 2019 r. pełnomocnik organu rentowego wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

/protokół rozprawy z dnia 26.02.19 r. – 00:02:33 – płyta CD/

Na rozprawie w dniu 14 czerwca 2019 r. pełnomocnik wnioskodawczyni wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

/e - prot. z dnia 14.06.19 00:30:23/

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji, uzyskała tytuł magistra prawa . Pracowała wcześniej na stanowisku doradcy finansowego, managera.

/okoliczność bezsporna/

Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą oraz dokonała zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 1.06.2011 r do 9.10.2012 i od 10.12.2013 do 31.07.2015 r . Natomiast w okresach: od 8.02.2012 r. do 26.06.2012 r. i od 14.04.2014 r. do 12.04.2015 r podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, jak osoba pobierająca zasiłek macierzyński.

We wskazanych okresach, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystąpiła do ZUS z wnioskami o wypłatę i otrzymała wypłaty następujących świadczeń za okres:

-od 8.02.2012 r. do 26.06.2012 r. - zasiłku macierzyńskiego,

- od 2.01.2014 r. do10.01.2014 r, od 13.01.2014 r. do 17.01.2014 r., od 20.01.2014 r. do 24.01.2014 r., od 14.02.2014 r. do 21.02.2014 r., od 26.02.2014 r. do 7.03.2014 r., od 14.03.2014 r. do 21.03.2014 r. i od 24.03.2014 r. do 7.04.2014 r. -zasiłku opiekuńczego,

- od 14.04.2014 r. do 12.04.2015 r. - zasiłku macierzyńskiego

- od 16.04.2015 r. do 24.04.2015 r., od 29.04.2015 r. do 8.05.2015 r., od 11.05.2015 r. do 15.05.2015 r., od 27.05.2015 r. do 3.06.2015 r., od 19.06.2015 r. do 26.06.2015 r. i od 27.07.2015 r. do 31.07.2015 r. - zasiłku opiekuńczego.

/okoliczność bezsporna/

Początkowo w ramach działalności gospodarczej zajmowała się konsultacjami z różnych dziedzin , np. finansowej , ubezpieczeniowej, BHP. Na początku 2015 r zawarła umowę z firmą reklamową na okres jednego roku.

/zeznania wnioskodawczyni e – prot. z dnia 26.02.19 00:03:09 – 00:09:51 w zw. z e – prot. z dnia 14.06.19 00:04:34 – 00:21:45/

Następnie w okresie od 1.08.2015 r. do 31.08.2015 r. dokonała zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

/okoliczność bezsporna/

Od 1.09.2015 r. zgłosiła wznowienie wykonywania działalności gospodarczej i z tego tytułu dokonała zgłoszenia siebie, jako osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych i wypadkowego), dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.Za miesiąc 09/2015r. rozliczyła i opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne (w tym również na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) od miesięcznej podstawy wymiaru wynoszącej 9500zł.

/okoliczność bezsporna/

Wnioskodawczyni nie miała środków na opłacenie składki na ubezpieczenie z dochodów z działalności.

/zeznania świadka T. H. – e - prot. z dnia 9.04.2019 00:32:05, zeznania wnioskodawczyni e – prot. z dnia 26.02.19 00:03:09 – 00:09:51 w zw. z e – prot. z dnia 14.06.19 00:04:34 – 00:21:45/

W dniu 9.09.2015 r wnioskodawczyni korzystała z konsultacji ortopedycznej (rozpoznano skoliozę wynikającą z budowy klatki piersiowej), w dniu 21.09.2015 r z konsultacji endokrynologicznej (zapalenie tarczycy autoimmunologiczne), 22.09.2015 z konsultacji lekarza medycyny rodzinnej (tachykardia, inne postacie niedoczynności tarczycy), 28.09.2015 konsultacji ginekologicznej (inne określone stany związane z narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym), 30.09.2015 r konsultacji kardiologicznej (obserwacja w kierunku podejrzewanych innych chorób sercowo – naczyniowych).

/dokum. med. – k. 509 – 512)

Od 29 .10.2015 r leczyła się psychiatrycznie z powodu zaburzeń depresyjnych i lękowych. W wywiadzie nie zgłaszała problemów związanych z aktywnością zawodową.

/dok. med. – k. 514 odw., 517, 519, 520, 520 odw.,524 odw., 527,529 odw., 530, 603/

Za okres od 6.10.2015 r. do 14.10.2015 r. wnioskodawczyni wystąpiła do ZUS z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego i otrzymała wypłatę tego zasiłku. Następnie wystąpiła z wnioskami o wypłatę i otrzymała wypłaty kolejnych zasiłków za okresy:

- od 20.10.2015 r. do 18.04.2016 r. - zasiłku chorobowego,

- 16.05.2016 r. do 27.05.2016 r., od 30.05.2016 r. do 3.06.2016 r., od 6.06.2016 r. do 10.06.2016 r, od 13.06.2016 r. do 17.06.2016 r. i od 20.06.2016 r. do 24.06.2.016 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 30.06.2016 r. do 8.07.2016 r. - zasiłku chorobowego,

- od 13.07.2016 r. do 15.07.2016 r. -zasiłku opiekuńczego,

- od 18.07.2016 r. do 23.07.2016 r. i od 8.08.2016 r. do 21.08.2016 r. - zasiłku chorobowego, - od 26.08.2016 r. do 2.09.2016 r., od 19.09.2016 r. do 24.09.2016 r., od 30.09.2016 r. do 8.10.2016 r. i od 17.10.2016 r. do 18.10.2016 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 25.11.2016 r. do 23.12.2016 r. - zasiłku chorobowego,

- od 2.01.2017 r. do 7.01.2017 r., od 16.01.2017 r. do 3.02.2017 r., od 14.02.2017 r. do 17.02.2017 r. i od 23.02.2017 r. do 3.03.2017 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 24.03.2017 r. do 6.04.2017 r. i od 9.05.2017 r. do 31.05.2017 r. -zasiłku chorobowego, - - od 5.06.2017 r. do 16.06.2017 r. -zasiłku opiekuńczego,

- od 13.07.2017 r. do 25.07.2017 r. - zasiłku chorobowego,

- od 23.08.2017 r. do 1.09.2017 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 11.09.2017 r. do 15.09.2017 r., od 28.09.2017 r. do 7.10.2017 r., od 25.10.2017 r. do 31.10.2017 r., od 7.11.2017 r. do 12.11.2017 r., od 21.12.2017 r. do 30.12.2017 r., od 3.01.2018 r. do

12.01.2018 r. i od 17.01.2018 r. do 24.01.2018 r. - zasiłku chorobowego,

- od 27.01.2018 r. do 2.02.2018 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 15.02.2018r.do22.02.2018r. - zasiłku chorobowego,

- od 28.02.2018 r. do 16.03.2018 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 19.03.2018 r. do 23.03.2018 r. i od 3.04.2018 r. do 10.04.2018 r. - zasiłku

chorobowego,

- od 11.04.2018 r. do 14.04.2018 r. - zasiłku opiekuńczego,

- od 29.05.2018 r. do 6.06.2018 r. - zasiłku chorobowego

- od 11.06.2018 r. do 15.06.2018r.iod 18.06.2018 r. do 22.06.2018 r. - zasiłku opiekuńczego.

Miesięczną podstawę przyjmowaną do wypłaty wszystkich tych zasiłków stanowiła kwota 8197zł55gr.

Wystąpiła również z wnioskami o wypłatę kolejnych świadczeń za okres:od 23.07.2018 r. do 27.07.2018 r. - zasiłku chorobowego, za okresy: od 10.09.2018 r. do14.09.2018 r. i od 24.09.2018 r. do 28.09.2018 r. - zasiłku opiekuńczego oraz za okres od1.10.2018 r. do 5.10.2018 r. - zasiłku chorobowego. Na okres od 16.10.2018 r. do 19.10.2018 r. zostało wystawione zwolnienie lekarskie, jednak do dnia wydania decyzji wnioskodawczyni nie wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy wskazany w przedmiotowym zwolnieniu.

/okoliczność bezsporna/

We wrześniu 2015 r wnioskodawczyni zleciła opróżnienie skrzynki mailowej.

/ e - mail – k. 179/

Nie zachowała się korespondencja mailowa za 2015 rok.

/wiadomość e - mail – k. 180,181/

W dniu 28.09.2015 r wnioskodawczyni została wskazana w fakturze jako nabywca pudełka wysyłkowego, wykrojnika, polimera za kwotę 23.979,22 zł, z terminem płatności 5.10.2015. Faktura ta została skorygowana w dniu 2.11.2015 r o kwotę 8389,78 zł.

/f - ra – k. 338, k. 339/

W dniu 19.10.2015 r wnioskodawczyni wystawiła fakturę sprzedażową na rzecz nabywcy U. P. sp z oo w Ł., o wartości brutto 15589,44 zł (pudełko wysyłkowe, wykrojnik, polimer), wskazano sposób zapłaty :przelew, przedpłata, termin zapłaty 24.09.2015.

/fa - ra – k. 197/

W dniu 28.05.2016 r została zawarta umowa zlecenie pomiędzy wnioskodawczynią a P. A., na okres od 30.05.2016 do 30.06.2016 , której przedmiotem było monitorowanie skrzynki firmowej e – mail, prowadzenie korespondencji z klientami firmy, za wynagrodzeniem 250 zł. W dniu 30.06.2016 r został wystawiony rachunek podpisany przez wnioskodawczynię.

/umowa, rachunek – k. 24,23 akt ZUS, zeznania świadka P. A. – e – prot. z dnia 26.02.2019 01:05:34 – 01:05:34/

W dniu 28.09.2016 r została zawarta umowa zlecenie pomiędzy wnioskodawczynią a P. A., na okres od 29.09.2016 do 31.10.2016 , której przedmiotem było monitorowanie skrzynki firmowej e – mail, prowadzenie korespondencji z klientami firmy, analiza i poszukiwanie dostawców opakowań do butelki na wina, za wynagrodzeniem 300 zł. W dniu 31.10.2016 r został wystawiony rachunek podpisany przez wnioskodawczynię.

/umowa, rachunek – k. 22,21 akt ZUS/

Z ewidencji przebiegu pojazdu wynika:

- 7.09.2015 – spotkanie z potencjalnym klientem

- 25.09.2015 spotkanie z dostawcą usługi (...)

- 24.08.2016 rozpoznanie możliwości rozwoju biznesu w P. – spotkanie biznesowe

- 4.09.2016 rozpoznanie możliwości rozwoju biznesu w C. – spotkanie biznesowe

- 9.09.2016 spotkanie z potencjalnym klientem

- 13.09.2016 spotkanie z potencjalnym klientem

- 17.09.2016 spotkanie z potencjalnym klientem

- 28.09.2016 – spotkanie z dostawcą produktów promocyjnych

- 10.10.2016 - spotkanie z potencjalnym klientem

- 29.10.2016 - spotkanie z potencjalnym klientem

- 12.11.2016 - spotkanie z potencjalnym klientem

- 17.11.2016 - spotkanie z potencjalnym klientem

- 23.11.2016- spotkanie z potencjalnym klientem

- 3.09.2017 - spotkanie z potencjalnym klientem

/ewid. przebiegu pojazdu – 8 -20 akt ZUS/

W spornym okresie wnioskodawczyni zakupiła:

- 1.09.2015 – usługa wsparcia technicznego prowadzenia strony internetowej

- 7.09.2015 – usługa pozycjonowania strony internetowej

- 28.09.2015 – zakup towarów /pudelka /przesyłka kurierska/

- stała Usługa księgowa , rozliczenie delegacji,

-28.09.2016 r zakup materiałów promocyjnych

Odnotowano warsztaty : 11.03.2017, 18.03.2017, 29.07.2017, 12.08.2017

/księga przychodów i wydatków– k. 7 – 5 akt ZUS, faktura - k. 65 akt ZUS, k. 193,194,195196,199,200, 201,217, zeznania świadka A. O. – e - prot. z dnia 9.04.19 00:10:47 – 00:21:41/

W dniu 25.09.2017 zakupiła usługę w postaci konsultacji biznesplanu.

/f - ra –k. 336, zeznania świadka D. K. – e – prot. z dnia 26.02.2019 01:22:30 – 01:26:29/

W dniu 27.09.2016 r nastąpił zakup opakowań ozdobnych za 280 zł.

/f - ra k. 337/

Dowodami wewnętrznymi wnioskodawczyni rozliczała delegacje,

/kserokopie dowodów wewnętrznych – k. 247 - 280/

W dniu 3.02.2018 r zakupiła artykuły biurowe, np. zeszyty 16 kartkowe, kleje, linijki. Została wystawiona f - ra zakupowa dot. W. stone.

/faktura – k. 73,70 akt ZUS/

W dniach:15.01. 2018, 11.02.2018, 31.03.18, 7.04.18, 21.05.18, 9.06.2018, 8.07.18, 7.08.18 zostały wystawione faktury za usługi księgowe

/k. 69, 78 ,54, 50,42akt ZUS/

W dniu 21.03.2018 r zostało złożone zamówienie towarów, nastąpiło rozliczenie różnic kursowych.

/pismo - k. 67,68,63 akt ZUS/

W 2018 zarejestrowano w księdze przychodów:

- usługa księgowa, rozliczenie delegcji17. 01. 18 – zakup próbek

- 17.01.2018 – warsztaty/zwol. lek./

-18.01.18 – warsztaty – /zwol lek. /

- 3.02.18 – zakup towarów biurowych , warsztaty (x 2 w R. i (...))

/książka – k. 181, 182 – 184,464,465, faktury – k. 187 – 192, 220, 221, 281 - 307/

Od kwietnia 2018 r wnioskodawczyni zaczęła wymianę korespondencji z dostawcami z C.. Złożyła zapotrzebowanie na towar. Przedmiotem działalności był obrót akcesoriami barmańskimi. Zajmuje się sprzedażą artykułów barmańskich – kostki, słomki, łyżeczki, filiżanki, zestawy baramańskie. Od 20 kwietnia 2018 r zarejestrowała się na platformie Allegro. Pierwsza transakcja miała miejsce w dniu 1.06.2018. Od czerwca do grudnia 2018 przeprowadzane są systematycznie transakcje. Składa systematycznie zamówienia . Prowadziła korespondencję mailową w maju 2018. Od 10. 2018 jest zarejestrowana na platformie Arena.pl. (...) opłaty kurierski i celne. Zawierała umowy w zakresie doręczeń.

Od maja 2018 r mąż wnioskodawczyni został zgłoszony jako osoba współpracująca. Został pełnomocnikiem.

/wykaz – 17 -21, protokoły przekazania – k. 132 – 160, zamówienia – k. 165 ,166 – 169 – 175, korespondencja mailowa – k. 176/, 327, k. 352, f-ry – 353 – 358, korespondencja mailowa- k. 366, f-ry 382 – 400, 401, - 405, zeznania wnioskodawczyni e prot. z dnia 26.02.19 00:25:01 – 00:55:43 w zw. z e – prot. z dnia 14.06.19 00:04:34 – 00:21:45/ , umowa – k. 471, upoważnienie – k. 473, /

W dniu 26 kwietnia 2018 r nadano wnioskodawczyni numer (...) .

/potwierdzenie nadania – k. 470/

Od 21 maja 2018 roku otworzyła rachunek dla działalności gospodarczej.

/potwierdzenie otwarcia rachunku – k. 323/

W dniach 11.05.2018 r, 24.05.18, 31.05.2018 , 15.06.18 , 30.06.2018,31.07.18, 3.08.18, 26.08.2018, 31.08.2018 były wystawione faktury na zakup towarów, usługę doładowania, usługę (...), usługę wysyłania .

/faktury - k. 58,53,49, 46,43,35, 34, 32,52 akt ZUS akt ZUS/

W dniach 27.06.2018, 23.07.18 , 1.08.18, 20.08.2018 zostały wystawione faktury sprzedażowe.

/faktury sprzedażowe – k. 47,41,37, 33 akt ZUS/

Wnioskodawczyni została obciążona kosztami za czynności kontrolne związane z przeprowadzeniem granicznej kontroli sanitarnej: w maju 2018, wrześniu 2018,październiku 2018, listopadzie 2018.

/decyzji – k. 56 akt ZUS, k. 43, 55/

Wnioskodawczyni uzyskała przychód:

- w 2015 r – ze stosunku pracy – 1800 zł, z pozarolniczej działalności gospodarczej – 300 zł /strata 8991,83 zł/

- w 2016 r – ze stosunku pracy (...).90 zł, z pozarolniczej działalności gospodarczej - 0 zł

- w 2017 r – ze stosunku pracy 30330,75 zł, z pozarolniczej działalności – 1100 zł, strata 186,28 zł.

/informacja US – k. 27 akt ZUS/

W dniu 14.12.2017 został sporządzony protokół przez ZUS w zakresie kontroli obejmującej okres 1.01.2015 – 31.11.2017 r . Nie wydano decyzji .

/protokół kontroli – k. 1 – 2 akt ZUS/

Sąd Okręgowy dokonał następującej oceny dowodów i zważył co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części. Zgromadzony materiał dowodowy nie dał podstaw do uznania stanowiska skarżącej za zasługujące na uwzględnienie w zakresie okresu od 1.09.2015 do 30.04.2018.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 300), obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, wypadkowym - podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Stosownie do treści art. 8 ust. 6 pkt 1 za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Na mocy art. 13 pkt 4 analizowanej ustawy osoby prowadzące działalność pozarolniczą podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Z mocy art. 11 ust. 2 w/w ustawy ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie na swój wniosek.

Okres podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom określa przepis art. 13 pkt 4 zgodnie, z którym osoby prowadzące pozarolniczą działalność obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 36 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 cytowanej ustawy każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą należy do tych osób.

Art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Z mocy art. 18a ust. 1 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 (to jest osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych), w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe w/w osób stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.

Na podstawie zaś art. 66 ust. 1 pkt. 1c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 rok Nr 581, ze zm.) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Z art. 47 ust 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że płatnik składek, będący osobą fizyczną opłacającą składkę wyłącznie za siebie, przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

W myśl art. 47 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, przysyła jedynie deklarację rozliczeniową.

W rozpoznawanej sprawie spór dotyczył tego, czy ubezpieczona faktycznie wykonywała w spornym okresie działalność gospodarczą, co skutkuje obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu.

Odnosząc się do powyższej spornej kwestii wskazać w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku Nr 584 z póź. zm.) osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 2 wspomnianej ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawania i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca, będący osoba fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30.04.2018 r Prawo (...) /Dz. U. 2018 poz. 646/ działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W orzecznictwie przyjmuje się, że cechami działalności gospodarczej są:
1) zawodowy (a więc stały) charakter, 2) związana z nią powtarzalność podejmowanych działań, 3) podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania i 4) uczestnictwo w obrocie gospodarczym (por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 6 grudnia 1991 r., sygn. III CZP 117/91, opubl. OSNCP 1992 nr 5, poz. 65). Podkreśla się także, iż dla uznania określonej przedmiotowo działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania i ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej. Przesłanka wykonywania działalności gospodarczej w sposób ciągły nie jest rozumiana jako konieczność jej wykonywania bez przerwy, lecz jako zamiar powtarzalności określonych czynności w odróżnieniu od ich przypadkowości, sporadyczności lub okazjonalności. Przyjmuje się zatem, że działalność gospodarcza z założenia jest działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany i nastawioną na nieokreślony z góry okres czasu, a ponadto związana jest z nią konieczność ponoszenia przez przedsiębiorcę ryzyka gospodarczego. Nie uznaje się więc za działalność gospodarczą: działalności okresowej i sporadycznej (por. wyrok Sądu Najwyższego z 30 listopada 2005 r., sygn. I UK 95/05, opubl. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok 2006, Nr 19-20, poz. 311, str. 863; postanowienie Sądu Najwyższego z 17 lipca 2003 r., sygn. II UK 111/03, opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok 2003, Nr 17, poz. 1; wyrok NSA z dnia 19 marca 1991 r., (...) SA/Wa 898/90, (...) 1992, nr 3-4, poz. 58; wyrok NSA z dnia 17 września 1997 r., (...) SA/Wa (...), Pr. Gosp. 1998, nr 1, s. 32).

Wykonywanie (prowadzenie) działalności gospodarczej w rozumieniu art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, obejmuje nie tylko faktyczne wykonywanie czynności należących do zakresu tej działalności, lecz także czynności zmierzające do zaistnienia takich czynności gospodarczych (czynności przygotowawczych). Na przykład, prowadzenie działalności gospodarczej występuje zarówno w okresach faktycznego wykonywania usług, jak też w okresach wykonywania innych czynności związanych z działalnością - takich jak poszukiwanie nowych klientów, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, załatwianie spraw urzędowych. Wszystkie te czynności pozostają w ścisłym związku z działalnością usługową, bowiem zmierzają do stworzenia właściwych warunków do jej wykonywania (por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2003 r., III AUa 1531/03, OSA w B. 2004 nr 1, s. 51; por. też postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003 r., II UK 111/03, Monitor Prawa Pracy-wkładka 2004 nr 7, poz. 16).

Niewątpliwie w ocenie, czy były podejmowane czynności zmierzające bezpośrednio do prowadzenia działalności gospodarczej, należy uwzględniać wszelkie okoliczności sprawy, w tym także zamiar osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W wyroku z dnia 30 kwietnia 1997 roku, (...) SA 46/96 (Przegląd Orzecznictwa (...) 1998 nr 2, poz. 48), Naczelny Sąd Administracyjny trafnie wskazał, że w razie uznania za zaprzestanie działalności gospodarczej innych zdarzeń niż jej likwidacja, należy brać pod uwagę nie tylko okoliczności obiektywne, ale także subiektywne, tzn. zamiar podatnika.

W przedmiotowej sprawie organ rentowy wskazał, że wnioskodawczyni zarejestrowała działalność gospodarczą wyłącznie w celu uzyskania wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od zadeklarowanej podstawy wymiaru. Organ zakwestionował fakt prowadzenia działalności gospodarczej podnosząc, iż wnioskodawczyni nie wykazała w toku postępowania wyjaśniającego, że faktycznie rozpoczęła działalność gospodarczą po jej wznowieniu.

W ocenie Sądu Okręgowego z poczynionych ustaleń faktycznych, wynika, że stanowisko organu rentowego w kwestii faktycznego niewykonywania przez skarżącą działalności gospodarczej w spornym okresie 1.09.2015 – 30.04.2018 , której podjęcie miało na celu jedynie uzyskanie wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest uzasadnione. Świadczy o tym całokształt okoliczności sprawy.

Sąd nie dał wiary wnioskodawczyni oraz świadkowi T. H., a także świadkom Z. i O., że od momentu wznowienia działalności gospodarczej – 1.09.2015 r do maja 2018r prowadziła działalność gospodarczą w formie zorganizowanej, stałej, systematycznej, nastawionej na zysk. Twierdzenia w tym zakresie pozostają w sprzeczności z pozostałym materiałem dowodowym.

Przychód za 2015 rok dotyczył okresu przed zawieszeniem działalności, we wrześniu 2015 r została wystawiona jedna faktura, przy czym wnioskodawczyni nie potrafiła powiedzieć, co kupiła, wskazała, że towar odsprzedała pół roku później, natomiast faktura sprzedażowa pochodzi z października 2015 r, z terminem płatności jeszcze przed datą zakupu, czego wnioskodawczyni także nie była w stanie wytłumaczyć. Poza tym w związku z tą transakcją wnioskodawczyni nie osiągnęła żadnego zysku. Nadto w tym okresie wnioskodawczyni miała zajmować się konsultacjami, tym bardziej dziwi tego rodzaju sprzedaż.

Poza tym brak jest jakiejkolwiek korespondencji mailowej, wnioskodawczyni nie przedstawiła żadnych świadków np. klientów, czy chociażby potencjalnych klientów, nie wykazała żadnych dochodów w związku z działalnością konsultingową. Ewidencja przebiegu pojazdu nie stanowi wystarczającego dowodu na czynności tam wpisane, to dokument nadal sporządzony przez wnioskodawczynię, posługujący się ogólnikami, np. spotkanie z potencjalnym klientem. Nic nie stało na przeszkodzie, by zgłosić dowód z zeznań takich osób w charakterze świadka, czego wnioskodawczyni nie uczyniła.

Bez znaczenia pozostaje to, co robiła przed datą 1.09.2015 r , istotne jest bowiem ,czy faktycznie podjęła działalność po dniu 1.09.2015.

Wnioskodawczyni wymienia szkolenia, nie precyzuje jakie i kiedy , wskazuje, że robiła listy szkół , ulotki, ale nie wiadomo kiedy powstały i gdzie je zanosiła, nawet świadek Z. nie potwierdziła okazywanych jej przez wnioskodawczynię ulotek.

Także jednorazowa konsultacja biznesowa u świadka K. nie świadczy o stałym prowadzeniu działalności gospodarczej. Poza tym wątpliwości powstają co do pierwszego rodzaju działalności o charakterze konsultingowym, skoro wnioskodawczyni musiała iść po poradę, a sama twierdziła że innym doradzała, jak założyć działalność gospodarczą i jak wybrać jej typ.

Wnioskodawczyni początkowo twierdziła, że miała klienta w 2015 r bądź 2016 r, miała załączyć fakturę, której jednak nie załączyła. W 2016 r wnioskodawczyni miała zajmować się opakowaniami, ale nawet mąż nie był pewien, czy się tym zajęła.

Z jednej strony wnioskodawczyni przedstawia wydruki wiadomości e- mail, że nie ma korespondencji mailowej dotyczącej działalności konsultingowej (w 2015 r zlecono wyczyszczenie skrzynki), a z drugiej strony załącza wydruki - posty – k. 473 – 475, gdzie jest tylko reklama i żadnych postów.

Samo zawarcie umowy na reklamę czy obsługę konta – i to jeszcze przed zawieszeniem działalności, czy ponoszenie stałych kosztów związanych z obsługą księgową, bez konkretnych zdarzeń gospodarczych nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób czynny, zorganizowany, nastawiony na zysk.

Także zatrudnienie w ramach umowy zlecenia świadka A. nie świadczy o powyższym. Należy zwrócić uwagę, że mimo, iż działalność miała być wznowiona od września 2015 r, a zatrudnienie świadka miało być związane z obsługą skrzynki mailowej w czasie zwolnień wnioskodawczyni, to zatrudnienie to nastąpiło po ok. 7 miesiącach niezdolności do wykonywania działalności w związku z zasiłkami chorobowym i opiekuńczym. Poza tym pojawiły się rozbieżności w zeznaniach tego świadka, świadka H. i wnioskodawczyni. I tak świadek A. zeznał, że mąż skonfigurował skrzynkę pocztową, nie musiał wpisywać loginu, zeznaje ogólnie, nie precyzuje konkretnych okoliczności. Świadek T. H. natomiast zeznał, że niczego nie udostępniał świadkowi, nic nie robił, a hasło było administratora i wnioskodawczyni przekazywała hasło do skrzynki i tworzyła też konto. Wnioskodawczyni chcąc wytłumaczyć rozbieżności zeznała, że hasła przygotowywał mąż, a ona je przekazała. Niejasna miała być także rola świadka – co maiłby przekazywać klientom. Powyższe rozbieżności, dodatkowo wobec braku jakiejkolwiek korespondencji, nie pozwalają przyjąć, iż działalność faktycznie była prowadzona, chociażby za pośrednictwem świadka. Nadto świadek zgodnie z treścią drugiej umowy miał poszukiwać dostawców na opakowania na butelki. Natomiast świadek w swoich zeznaniach o tym nie wspomina, nie ma na to także żadnego dowodu.

Wnioskodawczyni zeznała, że zajmowała się sprzedażą opakowań, brak jest jednak w tym zakresie faktury, wnioskodawczyni zeznała także, że w planie miała szycie misiów, a załączyła zdjęcia uszytych misiów, brak jakiegokolwiek dowodu zakupu towaru na to szycie.

Należy też zwrócić uwagę, że przesłuchiwani w sprawie świadkowie to osoby bliskie wnioskodawczyni – mąż bądź wieloletni znajomi, co w ocenie Sądu nie pozostaje bez wpływu na ich wiarygodność, nadto w zeznaniach tych także występują rozbieżności.

Świadek Z. zeznaje na temat mydełek i propozycji ich sprzedaży do gabinetu, ale mówi o tym w kontekście jesieni 2018 r, czy nawet Bożego Narodzenia 2018, a wnioskodawczyni już czym innym wtedy się zajmowała, nie potwierdziła także tych ulotek, które okazywała wnioskodawczyni.

Świadek Z. zeznała także, że nie było warsztatów, bo nie mogą się spotkać od 3 lat, a w książce przychodów jest jako jedna z pozycji - warsztat 3.02 .2018 i nazwisko świadka.

Wnioskodawczyni załączyła/ k. 468/ zaświadczenie o warsztatach, ale nie wynika z niego kiedy miały miejsce, także brak zakupów na te towary, które miały być przedmiotem warsztatów.

Świadek O. zeznała, że wnioskodawczyni przeprowadziła warsztaty, ale nadal brak dowodu na zakup materiałów na te warsztaty. Zupełnie niewiarygodne są zeznania tego świadka co do pośrednictwa w sprzedaży tych mydeł, brak na to jakichkolwiek dokumentów, rozliczeń, nie został zgłoszony świadek, do którego miały być dostarczane te mydła. Inaczej zeznaje też mąż – T. H., który zeznał, że w ogóle nie doszło do sprzedaży mydeł i nie było współpracy z A. O.. Wnioskodawczyni nieudolne tłumaczyła te rozbieżności obawami męża, który nie potwierdził tych okoliczności, wobec braku rozliczeń z tego rodzaju działalności.

Załączona korespondencja mailowa na temat sprzedaży mydeł nie jest wiarygodnym dowodem na rzeczywiste transakcje, ponieważ sprzedaż nie jest udokumentowana w żaden sposób, świadek H. zeznał, że nie doszło do sprzedaży, nadto należy postawić pytanie skąd miała produkty na wykonanie mydeł, skoro nic nie kupiła.

Należy zwrócić też uwagę, że wnioskodawczyni we wrześniu 2015 r, mimo, że nie korzystała ze zwolnień lekarskich, korzystała z kilku porad u specjalisty. Wnioskodawczyni leczyła się psychiatrycznie i z tego powodu korzystała z długotrwałego zwolnienia lekarskiego, przy czym w toku leczenia nigdy nie skarżyła się na trudności w sferze zawodowej, co może budzić wątpliwości, skoro wnioskodawczyni miałaby prowadzić działalność gospodarczą, obciążoną wysokimi składkami, a jednocześnie nie przynoszącą żadnego dochodu.

W toku procesu nie wiedziała do końca jakie dokumenty składa i na jaką okoliczność /wykresy/, zeznawała, że zostało to złożone w wyniku błędu, dopiero świadek T. H. wyjaśnił, czego dotyczą zestawienia.

Sąd pominął materiał dowodowy, który dotyczył okresu po wydaniu decyzji, bowiem przedmiotem rozpoznania jest okres od dnia 1.09.2015 r do 13.11.2018 r.

Załączona umowa dot. paczkomatów /k. 478 – 481 – brak 2 i 3 strony/, nie wiadomo nawet na jaki okres zawarta/ nie świadczy zatem o zorganizowanej stałej działalności gospodarczej.

Załączona f-ra z 31.07.2015 za prowizje z tytułu przeprowadzanych transakcji /k. 695/, nie dotyczy okresu spornego.

Z księgi przychodów wynika, że 17,18.01.2018 były warsztaty, a wnioskodawczyni w tym czasie korzystała z zasiłku chorobowego, przy czym na wydruku na k. 182 znajdują się te zdarzenia gospodarcze /rozliczenie delegacji także dotyczy 17 i 18.01.2018 – k. 279, 208/, ale już na k. 464 tych zdarzeń nie ma ! – to znaczy są, ale już w innej dacie – 14.01. 2018 r – zatem pozbawia to wiarygodności te dokumenty/.

Należy też zwrócić uwagę, że wnioskodawczyni nie posiadała dochodów na pokrycie składki od zadeklarowanej wysokości.

W ocenie Sądu Okręgowego brak jest przekonujących dowodów na to, że odwołująca rzeczywiście oprócz spełnienia formalnych wymagań zamierzała prowadzić działalność gospodarczą i że faktycznie od dnia 1.09. 2015 r. zajmowała się świadczeniem usług. W ocenie Sądu wnioskodawczyni faktycznie nie podjęła wykonywania działalności gospodarczej. Świadczy o tym okoliczność, iż ubezpieczona nie podjęła żadnych realnych i efektywnych działań, aby prowadzić działalność gospodarczą w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowy.

Wskazać należy także, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym istnienie wpisu do ewidencji nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, jednakże prowadzi do domniemania prawnego, według którego osoba wpisana do ewidencji, która nie zgłosiła zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jest traktowana jako prowadząca taką działalność. Domniemanie to może być obalone w drodze przeprowadzenia przeciwdowodu, który obciąża stronę twierdzącą o faktach przeciwnych twierdzeniom wynikającym z domniemania. Do sfery ustaleń faktycznych należy, czy działalność gospodarcza rzeczywiście jest wykonywana, czy też zaprzestano jej prowadzenia lub w ogóle nie podjęto, co powoduje wyłączenie z obowiązku ubezpieczenia. Obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność - w tym działalność gospodarczą - wynika bowiem z faktycznego prowadzenia tej działalności (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2007 r. sygn. III UK 133/06, opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok 2008, Nr 7-8, poz. 114, str. 332; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2010 r., sygn. I UK 240/09, LEX nr 585723; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2010 r. sygn. II UK 186/09, sygn. LEX nr 590235; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2010 r. sygn. I UK 221/09, LEX nr 585715).

W świetle wskazanych okoliczności Sąd przyjął, że zgłoszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez odwołującą było czynnością pozorną w rozumieniu art. 83 k.c. Pozorność jej polegała na tym, że zgłoszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nastąpiło wyłącznie w celu objęcia wnioskodawczyni ubezpieczeniem z tego tytułu, a w konsekwencji zapewnienia świadczeń z ubezpieczenia społecznego od wysokiej podstawy, bowiem z niewielkimi przerwami korzystała ze zwolnień lekarskich związanych z własną niezdolnością do pracy bądź korzystała z zasiłków opiekuńczych przez 3 lata.

Brak dowodu na zawodowy (a więc stały) charakter, brak dowodu na powtarzalność podejmowanych działań ( były podejmowane sporadyczne czynności, np. w postaci warsztatów) brak dowodu na podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania (utrzymywanie profilu działalności przy braku jakichkolwiek dochodów, bądź dochodach minimalnych w skali roku) , brak stałego uczestnictwa w obrocie gospodarczym (sporadyczne zdarzenia gospodarcze).

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd Okręgowy uznał, że skoro odwołująca faktycznie nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia 1 września 2015 r. – do 30 kwietnia 2018 r , to Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawidłowo uznał, że w tym okresie nie podlegała ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Tym samym Sąd Okręgowy, w oparciu o treść art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie wnioskodawczyni w tej części.

Natomiast wbrew twierdzeniom organu rentowego po dniu 30.04.2018 r wnioskodawczyni podjęła się wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu powyżej cytowanego orzecznictwa i przepisów.

Z załączonej dokumentacji w postaci zamówień, faktur, rozliczeń, korespondencji wynika, że od kwietnia 2018 r wnioskodawczyni zaczęła wymianę korespondencji z dostawcami z C., składała zapotrzebowanie na towar. Przedmiotem działalności był obrót akcesoriami barmańskimi. Zajmuje się sprzedażą artykułów barmańskich – kostki, słomki, łyżeczki, filiżanki, zestawy baramańskie. Od 20 kwietnia 2018 r zarejestrowała się na platformie Allegro. Pierwsza transakcja miała miejsce w dniu 1.06.2018. Od czerwca do grudnia 2018 przeprowadzane są systematycznie transakcje. Składa systematycznie zamówienia . Prowadziła korespondencję mailową w maju 2018. Od 10. 2018 jest zarejestrowana na platformie Arena.pl. (...) opłaty kurierski i celne. Zawierała umowy w zakresie doręczeń. Od maja 2018 r mąż wnioskodawczyni został zgłoszony jako osoba współpracująca. Został pełnomocnikiem. Zatem mimo zwolnień lekarskich działalność może być kontynuowana. W dniu 26 kwietnia 2018 r nadano wnioskodawczyni numer (...) .Od 21 maja 2018 roku otworzyła rachunek dla działalności gospodarczej. Pojawił się także dochód.

W ocenie Sądu wykonywana przez wnioskodawczynię działalność od tej daty wykazuje cechy zorganizowania i ciągłości, zatem może być uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu cytowanych przepisów. W zachowaniu wnioskodawczyni przede wszystkim uwidacznia zamiar dążenia (woli) do uczynienia z działalności gospodarczej stałego (ciągłego) źródła dochodu.

W niniejszej sprawie brak podstaw do uznania, iż w spornym okresie (od 1.05.2018 r do dnia decyzji) wnioskodawczyni działalności gospodarczej nie prowadziła, a co za tym idzie nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w spornym okresie. Organ rentowy nie wykazał, że wnioskodawczyni takiej działalności nie prowadziła i że nie zamierza jej prowadzić.

Zatem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od 1 maja 2018 r. odwołująca niewątpliwie, w ocenie Sądu, podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Zatem w tej części decyzja podlegała zmianie na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c, poprzez ustalenie, że wnioskodawczyni podlega wyżej wymienionym ubezpieczeniom poczynając od dnia 1 maja 2018 roku.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 zd. 1 kpc znosząc je wzajemnie pomiędzy stronami w związku z częściowym uwzględnieniem odwołania.