Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 1271/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Agnieszka Bednarek - Moraś

Sędziowie:

SO Mariola Wojtkiewicz

SO Sławomir Krajewski (spr.)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2013 roku w S.

sprawy z powództwa Gminy M. S.

przeciwko B. M.

o wydanie

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2013 roku, sygn. akt I C 1105/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd pierwszej instancji odrzucił apelację pozwanego, zawartą w piśmie z dnia 21 marca 2013 roku, od wyroku z dnia 16 maja 2012 roku, przyjmując, że została ona złożona po terminie normowanym w art. 369 § 1 i 2 kpc.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł pozwany i zaskarżając postanowienie w całości wniósł o jego uchylenie.

W uzasadnieniu wskazał, że nie zgadza się z wyrokiem z dnia 16 maja 2012 roku, który został wydany niezgodnie z prawem obowiązującym na terenie RP.

Dodał, że opłatę od apelacji opłacił w dniu 27 lipca 2012 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się bezzasadnym i jako takie podlegało oddaleniu.

Nie może budzić jakiejkolwiek wątpliwości, iż przedmiotowa apelacja pozwanego, jako złożona z uchybieniem terminu, normowanego w art. 369 § 1 i 2 kpc, podlegała odrzuceniu - na podstawie art. 370 kpc.

Przypomnienia i podkreślenia tu wymaga, że pierwotna apelacja pozwanego zawarta w jego piśmie z dnia 21 maja 2012 roku, od której ten uiścił opłatę, na którą się obecnie powołuje, została odrzucona - postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2012 roku.

Na postanowienie to pozwany złożył zażalenie z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Zostało ono odrzucone, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2013 roku.

Od postanowienia tego pozwany nie wywiódł zażalenia, a jedynie w piśmie z dnia 8 lutego 2013 roku, uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2013 roku - kolejną apelację.

W tym stanie rzeczy Sąd Rejonowy trafnie wywiódł, że apelacja z dnia 21 maja 2012 roku została prawomocnie odrzucona.

W przypadku aktualnie analizowanej kolejnej apelacji, wniesionej z uchybieniem przywołanego powyżej terminu, nie jest możliwe odnoszenie się do merytorycznej zasadności zaskarżonego wyroku, do czego odnosi się uzasadnienie zażalenia.

Podsumowując, na podstawie art. 385 kpc, w zw. z art. 397 § 2 kpc, orzeczono jak w sentencji.

(...)

(...)

(...)

(...)