Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1921/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa E. J.

przeciwko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Łęczycy

z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie o sygnaturze akt I C 27/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. na rzecz E. J. kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.