Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 51/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko M. P.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 8 października 2018 roku w sprawie o sygnaturze

akt III C 220/18

oddala apelację.