Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI P 125/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Turowska

Ławnicy:

Elżbieta Piekoś- Doroszewska, Teresa Radomska

Protokolant:

Magdalena Paplińska

po rozpoznaniu w dniu 03 czerwca 2019 r. w Gdańsku na rozprawie

sprawy z powództwa W. G.

przeciwko (...)Spółce Akcyjnej w W.

o przywrócenie do pracy

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda W. G. na rzecz pozwanej (...)Spółki Akcyjnej 180 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Powód W. G. pozwem z dnia 08 marca 2017 r domagał się uznania za bezskuteczne wypowiedzenia mu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony a po upływie okresu wypowiedzenia przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy. W uzasadnieniu pozwu wskazał ,że był wieloletnim , cenionym pracownikiem do lutego 2016 r kiedy to nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Wydziału kluczowych Klientów (...). Bezpośrednia przełożona H. S. nie ukrywała niechęci do niego a w bezpośredniej rozmowie z podległym pracownikiem przyznała ,że jej celem jest zwolnienie powoda . Od lutego zaczęły się szykany nowej przełożonej oraz pojawiły się zarzuty dotyczące braku profesjonalizmu lub zaangażowania .

Pozwana w odpowiedzi na pozew domagała się jego oddalenia w całości oraz zasądzenia kosztów procesu według norm przepisanych . W uzasadnieniu wskazała ,że powód sam w swoim pozwie potwierdził zasadność dwóch ze wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu mu umowy o prace przyczyn a mianowicie to ,że udostępnił swoim pracownikom hasło dostępu do komputera i dostęp do programu C. ( (...))aby mogli rozliczać delegacje oraz, że dochodziło do fałszowania list obecności. Co do zaś pozostałych przyczyn podtrzymała stanowisko co do ich zasadności.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W. G. został zatrudniony w (...) na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 28 października 2002 r na czas określony do dnia 31 grudnia 2002 r , na stanowisku asystent. Następnie zawierano z nim kolejne umowy na czas określony a następnie od dnia 1 stycznia 2004 r umowę na czas nieokreślony. Powód pracował na stanowisku listonosz . Od 1 października 2005 r pracował w (...) G. na stanowisku p.o. Radca w Dziale (...). Od 1 września 2009 r powód pracował w Dziale (...) na stanowisku Specjalisty ds. sprawozdawczości , analiz i ryzyka. Od dnia 10 stycznia 2011 r powierzono mu pełnienie obowiązków kierownika Działu Obsługi Klientów Biznesowych (...) w G. . Następnie od 15 czerwca 2012 r powód zaczął pracować w Biurze Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego w Centrali (...)SA na stanowisku Kierownik Działu w Centrali(...) – Menadżer ds. kluczowych klientów. Od dnia 1 września 2015 r zaczął świadczyć pracę w Pionie Sprzedaży w komórce organizacyjnej Segment Klienta Kluczowego Wydział (...) Dział klientów Kluczowych G..

( dowód: umowy o pracę k: 224, 242, 246, 256, pisma k: 283, 337, 349,370, 397, przesłuchanie powoda k: 544 -545 adnotacje 00:05:22 00:01:07:42, transkrypcja k: 563-568v, k: 665- 669v adnotacje 00:01:47 -02:07:43, transkrypcja 619 -622)

Do zakresu szczegółowych obowiązków powoda zatrudnionego na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży należało:

1.  odpowiedzialność za realizację nałożonego indywidualnego planu sprzedaży lub na klientów obsługiwanych przez podległe stanowiska ds. Klienta Kluczowego

2.  Przygotowanie propozycji planu sprzedaży dla obsługiwanej grupy Klientów oraz określanie planu sprzedaży i zadań dla stanowisk pracy ds. klienta kluczowego

3.  Nadzór nad realizacją planu sprzedaży oraz zadań zleconych podległym stanowiskom ds. klienta kluczowego

4.  Udział w ogłoszonych postepowaniach przetargowych ona wybór wykonawcy usług.

5.  Zawieranie umów z klientami zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami raz nadzór nad sprawnym przekazywaniem podpisywanych umów do realizacji.

6.  Przeciwdziałanie odejściu klientów do konkurencji.

7.  Znajomość oferowanych usług i przepisów prawa pocztowego oraz systematyczne pogłębianie wiedzy w tym zakresie .

8.  Nadzór w zakresie stosowania polityki opustowej przez Dział Kluczowych Klientów

9.  Nadzór nad obsługą handlową klientów Działu Kluczowych Klientów .

10.  Nadzór nad okresową i bieżącą sprawozdawczością z zakresu zadań realizowanych przez Dział Kluczowych Klientów

11.  Nadzór nad bieżącą aktualizacją danych w bazie (...) w zakresie klientów Działu Kluczowych Klientów

12.  Podejmowania działań związanych z zabezpieczeniem przed dostępem osób niepowołanych do dokumentacji umów oraz systemu (...).

13.  Nadzór nad działaniami stanowisk ds. klienta kluczowego dotyczącymi regulowania przeterminowanych płatności przez klientów Działu Kluczowych Klientów

14.  Nadzór nad realizacją programów lojalnościowych

15.  Inicjowanie i nadzór nad pozyskiwaniem informacji dotyczących działalności firm konkurencyjnych

16.  Wnioskowanie o modyfikację świadczonych usług lub wprowadzenie nowych usług zgodnie z oczekiwaniami klientów Działu Kluczowych Klientów.

17.  Wnioskowanie zmian w polityce cenowej i opustowej w zakresie oferowanych usług.

18.  Analizowanie potrzeb zgłaszanych przez klientów Działu Kluczowych Klientów oraz wnioskowanie o ich realizację.

19.  Przygotowanie okresowych kontroli efektywności pracy podległych pracowników

20.  Motywowanie do efektywnej pracy podległych pracowników

21.  Przeprowadzanie minimum raz w roku weryfikacji wiedzy merytorycznej podległych pracowników wraz z oceną pracy analizowanego okresu wg ustalonych z dyrektorem ds. sprzedaży

22.  Zgłaszanie do kierownika działu koordynacji i wsparcia sprzedaży potrzeb szkoleniowych dla podległych pracowników.

23.  Współpraca z właściwymi komórkami (...) z komórkami Centrali (...)oraz jednostkami organizacyjnymi (...) SA w zakresie planowania i realizacji działań promocyjno- reklamowych wspierających sprzedaż usług.

24.  Współpraca z właściwymi komórkami (...) z komórkami organizacyjnymi Centrali (...) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi (...) SA w zakresie pełnionych obowiązków.

25.  Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego poza ustalonym zakresem czynności

(dowód: zakres obowiązków k: 32-32v)

Zgodnie z procedurą współpracy określającą zasady przystępowania i udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień w zakresie usług świadczonych przez (...) SA jednostka merytoryczna ponosi odpowiedzialność za czynności związane z przystąpieniem do i udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia w szczególności :

1. kalkulację ceny w uzgodnieniu z jednostką wspomagającą wraz z określeniem stawki podatku od towarów i usług , w uzgodnieniu z Centrum Rachunkowości – w przypadku gdy usługa nie jest standardowa

2. przygotowanie niezbędnej dokumentacji,

3. przygotowanie kompletnej oferty,

4. podpisanie oferty oraz wszystkich załączonych dokumentów przez osoby posiadające stosowane pełnomocnictwa ,

5. złożenie oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego

6. zapewnienie wpłaty wadium w formie i terminie określonym przez zamawiającego,

7. korespondencję z zamawiającym w toku postepowania ,

8. zorganizowanie spotkania lub przeprowadzenie konsultacji z radcą prawnym obsługujących jednostkę merytoryczną w celu ustalania zasadności podjęcia środków ochrony prawnej , przewidzianych w (...)

( dowód : § 3 procedury k: 35)

W dniu 28 stycznia 2016 r nastąpiło przekazania umów z Segmentu Klienta Kluczowego(...) do Segmentu Klienta Biznesowego (...) G..

(dowód: protokół przekazania wraz z załącznikiem k: 45- 53)

H. S. była dyrektorem Wydziału Kluczowych klientów(...)od lutego 2016 r do lipca 2017 r. Miała pod sobą 4 menadżerów . W G. był to powód , w S. S. W. (1) , w B. R. P. a w P. S. D. . Miała swoje biuro w P. a w G. starała się bywać raz w tygodniu.

( dowód: przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17, przesłuchanie powoda k: 544 -545 adnotacje 00:05:22 00:01:07:42, transkrypcja k: 563-568v, k: 665- 669v adnotacje 00:01:47 -02:07:43, transkrypcja 619 -622)

W kwietniu przełożona powoda przeprowadziła kontrole umów i ich rozliczania . Okazało się ,że kilku klientów było rozliczanych z cen których nie mieli albo ceny były inne, w aneksach były przekreślenia ołówkiem . Proces negocjacyjny nowych umów zgodnie z wytycznymi miał się zakończyć do końca roku , a w przypadku dwóch klientów powoda negocjacje trwały jeszcze w styczniu, co spowodowało przesunięcie terminu zawarcia aneksu lub umowy , które obowiązywały od stycznia co z kolei powodowało konieczność wystawiania faktur korygujących bowiem do czasu podpisania nowych umów obowiązywały stare stawki. W innych regionach starano się aby negocjacje nie przeciągały się na kolejny rok.

( dowód: przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17, przesłuchania M. M. (1) k: 607-611 , adnotacje 03:40:20 -04:35:41, przesłuchanie R. P. k: 611-613 adnotacje 04:36:51- 05:04:46, przesłuchanie B. Ż. k: 628 634 adnotacje 00:03:26 - 01:34:17, przesłuchanie B. S. (1) k: 635-641 , adnotacje -01:35:04 -02:49:57 )

Faktury nie były przesyłane do Działu Kluczowego Klienta. Wystawia je jednostka fakturująca . Dział otrzymuje informacje wE. ustalone na podstawie danych z faktur . Jest to tzw. hurtownia danych . Na podstawie danych tam zawartych można ustalić jakie ceny klientowi są naliczane za świadczone usługi i tym samym potwierdzić ,czy są one prawidłowe. W regionie zarządzonym przez R. P. analizowano dane na bieżąco. W I kwartale 2016 r dane z hurtowni danych docierały do działu powoda z opóźnieniem . W marcu dopiero otrzymano dane za styczeń .

( dowód: przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17, przesłuchania M. M. (1) k: 607-611 , adnotacje 03:40:20 -04:35:41, przesłuchanie R. P. k: 611-613 adnotacje 04:36:51- 05:04:46, przesłuchanie B. S. (1) k: 635-641 , adnotacje -01:35:04 -02:49:57, przesłuchanie M. D. (1) k: 647-652 adnotacje 04:07:13 – 04:54:36)

(...)Spółka zoo pismem z dnia 11 lutego 2016 r zwróciła się do Działu Klientów Kluczowych w G. Wydział Klienta Kluczowego Pion sprzedaży w którym wskazała na nieprawidłowości w rozliczaniu usług świadczonych przez pozwaną na jej rzecz na niekorzyść (...) . Jednocześnie prosiła o wystawienie faktury korygującej. Powód , kiedy powziął informację na temat tego problemu powołał grupę ludzi którzy mieli zająć się identyfikacją problemu . Okazało się , że błąd wynikał z działań placówek pocztowych które nie wprowadzały do systemu przesyłek z tak zwaną opłatą przerzuconą na adresata . To powodowało zaniżenie cen przesyłek na fakturze i obciążenie klienta za małą kwotą . W pracach tej grupy uczestniczył A. B. oraz W. W. (1) . H. S. również wiedziała o ich działaniach. W wyjaśnieniu tej sprawy aktywnie pomagał powód , którego sugestie pomogły W. W. (1) wyjaśnić ten problem. Rozwiązanie tego problemu wymagało sięgnięcia nie tylko do systemu (...) ale również i innego z działu informatyki do którego nie mieli dostępu pracownicy powoda.

( dowód: pismo z dnia 11 lutego 2016 r k: 449, przesłuchanie powoda k: 544 -545 adnotacje 00:05:22 00:01:07:42, transkrypcja k: 563-568v, k: 665- 669v adnotacje 00:01:47 -02:07:43, transkrypcja 619 -622, przesłuchanie W. W. (1) k: 589 -595 ,adnotacje 00:03:10—1:25:18, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17, przesłuchanie B. Ż. k: 628 634 adnotacje 00:03:26 - 01:34:17)

19 kwietnia 2016 r zawiadomiono powoda o zastosowanej karze porządkowej nagany wskazując ,że przyczyną jej nałożenia było zaniechanie bieżącej kontroli prawidłowości rozliczeń klientów w miesiącach styczeń , luty i marzec 2016 r m.in. brak nadzoru nad bieżącą aktualizacją danych w bazie (...) w zakresie obsługiwanych klientów . Po kontroli zgodności naliczania cen na fakturach dotyczących wybranych usług dla klientów stwierdzono :

różnicę w cenach znajdujących się na fakturach a zawartych w umowach z klientami

nieprawidłowo podpięte usługi w (...)

nieprawidłowo podpięte cenniki usług w (...)

nieprawidłowo określane opłaty za pocztę firmową

brak bieżącej aktualizacji umów z klientami , posługiwanie się nieaktualnym załącznikiem do umowy w zakresie usług kurierskich

Powyższe działania spowodowały nieprawidłowości w rozliczeniach z klientami , co wiąże się z wystawieniem korekt faktur oraz z faktem ,że (...) SA będzie musiała zwrócić opłatę za nieprawidłowo skalkulowane usługi, jak również klienci będą musieli zapłacić za nieprawidłowo naliczone koszty usług.

( dowód; zawiadomienie o zastosowanej karze k: 60)

Powód złożył sprzeciw od tej kary kwestionując w całości stawiane mu zarzuty. Po rozpatrzeniu sprzeciwu pracodawca w całości podtrzymał swoją decyzję o ukaraniu powoda i odrzucił sprzeciw. W. G. nie zdecydował się na skierowanie sprawy do sądu .

( dowód: pismo z dnia 09 maja 2016 r k: 65, sprzeciw k: 61 -64 przesłuchanie powoda k: 544 -545 adnotacje 00:05:22 00:01:07:42, transkrypcja k: 563-568v, k: 665- 669v adnotacje 00:01:47 -02:07:43, transkrypcja 619 -622, )

System (...) jest to system w którym opiekunowie klienta wskazują jakie usługi zgodnie z zawartą umową poczta świadczy dla niego i za jaką cenę oraz w jakich placówkach. Wprowadzanie tych danych następowało na „ dwie ręce”. Co oznaczało ,że po ich wpisaniu przez jednego opiekuna drugi miał to sprawdzić i zatwierdzić na swoim haśle. W placówce powoda tak nie było bowiem pracownicy wymieniali się ze sobą hasłami i sami sobie zatwierdzali wprowadzenie umowy do tego systemu. Na tej podstawie naliczane są faktury . W środowisku ten system miał opinię awaryjnego , który potrafi się zachować w sposób nieprzewidywalny. Zdarzało się , że np. sam odpinał lub wyłączał pewne usługi System ten zbiera dane z systemu okienkowego ,który jest w placówkach pocztowych i automatycznie generuje faktury. Zajmuje się tym (...) czyli Centrum Obsługi Finansowej (...).

( dowód: przesłuchanie W. W. (1) k: 589 -595 ,adnotacje 00:03:10—1:25:18, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17, przesłuchania M. M. (1) k: 607-611 , adnotacje 03:40:20 -04:35:41, przesłuchanie S. W. (1) k:613 -616 adnotacje05:05:56- 05:40:15, przesłuchanie B. Ż. k: 628 634 adnotacje 00:03:26 - 01:34:17, przesłuchanie B. S. (1) k: 635-641 , adnotacje -01:35:04 -02:49:57, przesłuchanie S. C. k: 6410643 adnotacje 02:51:13-03:20:22, przesłuchanie M. D. (1) k: 647-652 adnotacje 04:07:13 – 04:54:36)

12 maja 2016 r K. J. zwróciła się do K. K. (1) z prośbą o przesłanie w możliwie najszybszym czasie faktur za miesiąc kwiecień dla poszczególnych ID umów. W odpowiedzi zapytano ją dlaczego nie korzysta z danych które są przekazywane w sprawozdawczości S w której jest pełna informacja o nadaniach klientów w danym miesiącu kalendarzowym. K. J. poinformowała ,że to jest wymóg jej dyrektor na co K. K. (1) odpisała ,że ma pewną propozycję ale musiałaby rozmawiać z Panią Dyrektor . I poprosiła o telefon. Powód przekazał powyższą prośbę do H. S..

( dowód: korespondencja mejlowa k: 55 -59)

10 czerwca 2016 r K. K. (2) zwróciła się mejlowo do W. G. i J. Z. zobowiązując ich do pilnego przesłania w wersji elektronicznej dokumentacji dotyczącej przetargów do których (...)przystąpiła w okresie od stycznia 2013 r do kwietnia 2016 r w Urzędzie Miasta G.(...) i w Urzędzie Miasta S.. Podkreśliła, że należy zwrócić uwagę na jakość przesyłanych dokumentów oraz , że musi być ona kompletna i zawierać także (...) . Wiadomość została wysłana o godzinie 14.00 w piątek , a termin na wykonanie zakreślono na dzień 13 czerwca 2016 r godz. 10.00. Konieczność przygotowania tych dokumentów wynikała z kontroli NIK. Powód o godzinie 14.05 polecił swojemu pracownikowi B. S. (1) zrealizować to zadanie jeszcze tego samego dnia . Udzielając odpowiedzi miał ja dać do wiadomości powodowi oraz B. . Pracownik powoda o godzinie 21 : 35 napisał do niego mejla w którym poinformował ,że u niego znajduje się folder zahasłowany ma około 50 MB. Wskazał ,że trzeba jeszcze do skanować. Dodał ,że wydrukował łącznie 949 stron. H. S. przejrzała przygotowane dokumenty i wskazała czego jeszcze w nich brakuje .

( dowód: wiadomość k: 66, wiadomości k: 185, wiadomość k: 186, wiadomość k: 188- 189 wraz z załącznikiem, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17 , przesłuchanie B. S. (1) k: 635-641 , adnotacje -01:35:04 -02:49:57, przesłuchanie S. C. k: 6410643 adnotacje 02:51:13-03:20:22)

H. S. o godzinie 14.55 napisała do powoda , i zobowiązała go do sprawdzenia wraz z B. czy wszystko w składanych ofertach jest prawidłowo w szczególności ,czy są prawidłowe ceny , czy vat został prawidłowo naliczony , czy są dokumentu typu wadium , gwarancje , zaświadczenia . Jednocześnie zobowiązała do przesłania informacji zwrotnej do godziny 15. 45. Powód o 15 .37 zawiadomił swoją przełożoną ,że informacje o które pyta pojawiały się na bieżąco w trackie weryfikacji i przygotowywania dokumentacji do kserowania oraz, że nie widzi żadnych ryzyk z tym związanych . Wskazał jednocześnie ,że przetargi są wygrane i zakończone a zamawiający nie informowali o nieprawidłowościach . Powód wskazał ,że został przez Panią K. poinformowany o jakie dokumenty chodzi i że są one kompletowane a także ,że w dniu następnym przyjdzie do pracy w celu ich zeskanowania.

( dowód: korespondencja mejlowa k: 67 69, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17)

13 czerwca 2016 r powód przesłał skan dokumentacji przetargowej dotyczącej UM w G. za lata 2014 i 2015 r wskazując , że dokumentacja dotycząca UM w S. zostanie przekazana z ramienia (...) , które sprawuje opiekę handlową nad klientem. Mejl został wysłany o godzinie 9.52. O godzinie 8.13 tego samego dnia przesłał do M. D. (2) oraz S. W. (2) dokumentację dotyczącą UM w S. do weryfikacji . Wskazał jednocześnie ,że brakuje skanów dwóch ofert na które czeka. Następnie 11 czerwca 2016 r przesłał do H. S. pliki dotyczące przetargów w tym urzędzie. Skany ofert przetargowych zostały przesłane do powoda w dniu 13 czerwca o godz. 10.17 a następnie przekazane do H. S. . W dziale zarządzanym przez powoda nie było w tamtym czasie praktyki zachowywania składanych ofert klientów. Dlatego o część z nich musiano się zwrócić bezpośrednio do klientów.

( dowód: korespondencja mejlowa k: 70 -80, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17)

13 czerwca 2016 r poinformowano powoda ,że w związku z kontrolą zachodzi konieczność przesłania kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem :

umowy

kopii złożonej oferty

korespondencji z zamawiającym w trakcie realizacji umowy w zakresie realizacji klauzul społecznych .

O godzinie 14.33 powód poinformował ,że dokumentacja została wysłana (...)

( dowód: mejle z 13 czerwca 2016 r k: 80-82)

B. S. (1) w dniu 14 czerwca 2016 r poinformował powoda ,że w związku z kontrolą NIK nie było potrzeby przygotowania wszystkich dokumentów przetargowych bowiem dotyczyła ona realizacji tzw klauzul społecznych.

( dowód: korespondencja mejlowa k: 85, pismo z NIK dotyczące przedmiotu kontroli k: 86-87, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17 przesłuchanie B. S. (1) k: 635-641 , adnotacje -01:35:04 -02:49:57,)

14 czerwca 2016 r o godzinie 13. 09 powód zlecił S. B., A. L. , S. K. oraz A. G. przekazanie na jego skrzynkę mejlowa informacji merytorycznych które będą stanowiły odpowiedź udzielonej Delegaturze NIK w G. . O godzinie 15.01 poinformował ,że odpowiedzi oczekuje do końca następnego dnia.

( dowód: korespondencja mejlowa k: 89 -90)

Tego samego dnia H. S. zwróciła się do powoda z prośbą o wyjaśnienie dlaczego chce aby informacja o przetargach szła dwutorowo . Skoro przetargi dotyczące Urzędu w S. były przygotowane przez powoda . Powód odpowiedział ,że podejmuje działania zgodnie z aktualną segmentacją klientów i zakresem odpowiedzialności merytorycznej.

( dowód: korespondencja mejlowa k: 101-103)

W dniu 15 czerwca 2016 r B. S. (1) wysłał do powoda mejla w którym wskazywał ,że od 13 czerwca 2016 r do dnia 26 czerwca 2016 r miał zaplanowany urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów. W piątek dostał polecenie przygotowania dokumentacji przetargowej w związku z kontrą NIK . Zawierała się ona na 1000 stronach . Mimo złożonej prośby o przesunięcie terminu do wykonania tego zadanie , nie zgodzono się na to . Pracownik musiał pracować w piątek do 21 .45 oraz w sobotę . W sobotę i niedzielę dzwoniono do niego na jego numer prywatny w tej sprawie .Także pierwszego i drugiego dnia urlopu odbierał połączenia dotyczące tej sprawy. Nakłaniano go do powrotu do pracy. Zwołana została telekonferencja w której uczestniczył i podczas której zasłabł . Wezwane zostało na jego prośbę pogotowie ratunkowe. Wskazał ,że w ostatnich dwóch latach pracownicy w pinie sprzedaży pracują po godzinach w domu i w weekendy . Centrala zleca nierealne terminy na wykonanie nałożonych zadań. Zdarzają się przypadki naruszeń prawa do urlopów wypoczynkowych. Powód w mejlu z dnia 16 czerwca 2016 r skierowanym do H. S. ustosunkował się do tych zarzutów.

( dowód : pismo k: 88-89, mejl k: 99, przesłuchanie B. S. (1) k: 635-641 , adnotacje -01:35:04 -02:49:57)

W grudniu 2015 r był organizowany przetarg dla Urzędu Miejskiego w (...) Kontrahent w (...) określił ,że poczta musi spełniać wymóg tzw. klauzul społecznych aby to potwierdzić należało przesłać kopie umów o prace pracowników poczty a konkretnie listonoszy . Kopie przygotowały kadry i przekazały B. S. (2) , który zajmował się tym przetargiem. On następnie przekazał do UM w S. uprzednio nie dokonując anonimizacji danych osobowych zawartych w tych dokumentach. Powód nie miał wiedzy na temat tego ,że jego pracownik przesłał te dokumenty w takiej formie. Okoliczność ta została ujawniona dopiero przy okazji kompletowania dokumentów w związku z kontrolą NIK, która miała miejsce w czerwcu 2016 r .

(dowód: przesłuchanie powoda k: 544 -545 adnotacje 00:05:22 00:01:07:42, transkrypcja k: 563-568v, k: 665- 669v adnotacje 00:01:47 -02:07:43, transkrypcja 619 -622, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17, przesłuchanie B. S. (1) k: 635-641 , adnotacje -01:35:04 -02:49:57)

15 czerwca 2016 r powód o godzinie 6.22 napisał do H. S. ,że wczytując się w zapisy umowy o powierzeniu danych osobowych wygląda na to, że ze swojej strony dopilnowaliśmy wszystkiego w zakresie przekazywania umów o pracę a obowiązek zaciemniania danych nie spoczywał na (...) SA. W odpowiedzi na to H. S. wskazała ,że to poczta jest administratorem danych i na niej spoczywał ten obowiązek. Dodatkowo to wynika także i ze (...).

( dowód: korespondencja mejlowa k: 104)

16 czerwca 2016 r powód poinformował H. S. ,że nie jest możliwa w tak krótkim czasie weryfikacja ponad 400 sztuk dokumentów kadrowych w szczególności nie są w stanie zweryfikować czy opłacane były składki ZUS. Skany tych dokumentów zostały ostatecznie wykonane przez W. W. (2), który miał za zadanie jedynie przygotowanie ich w wersji elektronicznej. Nie nakazano mu ich weryfikować pod względem merytorycznym . Byłą to dokumentacja kadrowa przygotowana przez kierowania kadr . Powód i jego koledzy z działu odmówili wykonania tego polecenia W ich kompletowaniu pomagała H. S.. Część skanów była już przygotowana przez M. D. (1). Do zakresu obowiązków W. W. (1) nie należało wykonywanie tego typu zadań . W. W. (1) zaniósł również wersję papierową tych dokumentów do NIK.

(dowód :wiadomość k: 105:, korespondencja mejlowa k: 181 -184, przesłuchanie W. W. (1) k: 589 -595 ,adnotacje 00:03:10—1:25:18, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17, przesłuchanie M. D. (1) k: 647-652 adnotacje 04:07:13 – 04:54:36 )

W tym samym dniu H. S. zwróciła się do I. B. z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie zasobów lokalnych zarchiwizowanych na komputerze B. S. (1) . Wiadomość została wysłana o godzinie 9 .53. O godzinie 9.58 w odpowiedzi poinformowano ją ,że wniosek w tej sprawie winien był złożony do PIT ( przez (...)) O godzinie 10.55 przełożona powoda pytała go czy został przez niego złożony właściwy wniosek w tej sprawie o godzi 12.24 powód zapytał czy ma umieścić informację o zgodzie z (...) i czy ma taką zgodę . O 12.54 H. S. odpowiedziała ,że zgoda znajduje się w mejlu na co powód odpowiedział w godz. 13.02 , że według niego nie jest to zgoda a jedynie informacja odnośnie procedur jakie należy stosować . O godzinie 11.38 H. S. podała powodowi numer zgłoszenia który został przez niego przekazany do T. P. o godz. 11.53. o 12.11 w odpowiedzi poinformowano go co należy jeszcze w zgłoszeniu dopisać. o godzinie 13.01 I. B. poinformowała H. S., że nie wnosi uwag w zakresie realizacji tego wniosku. Mimo spełnienia wymogów formalnych umożliwiających dostęp do skrzynki nie udało się od razu go uzyskać ponieważ pracownicy którzy mogli to fizycznie zrobić przebywali w terenie. Powód w tym dniu o 16.00 wyszedł z pracy i wrócił o godz. 20.00 aby to zweryfikować.

( dowód: korespondencja mejlowa k: 106-114, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17)

W okresie od września 2015 r do grudnia 2015 r Dział Kluczowych klientów w G. przystąpił do 20 postepowań przetargowych na realizację usług pocztowych na łączną kwotę 6,45 mln zł . 19 z tych postepowań zakończyło się wygraną pozwanej . Jedno tylko zakończyło się przegraną na kwotę 0.05 mln zł .

( dowód: wykaz postępowań przetargowych k: 42 -43)

23 czerwca 2016 r pracodawca powoda poinformował go o zastosowaniu kary porządkowej nagany. W uzasadnieniu wskazał ,że w okresie od 10 do 17 czerwca 2016 r w trakcie przekazywania dokumentacji przetargowej UM G. oraz UM S. za lata 2013 -2016 r dla pracowników NIK z terminem do 13 czerwca 2016 r nie wykazał się zaangażowaniem ani właściwą organizacją pracy w Dziale tak aby jak najszybciej zrealizować zadanie. Nie wykazał również chęci do poszukiwania rozwiązań w celu jak najszybszego przekazania wymaganego materiału. W dniu 10 czerwca 2016 r zlecił wykonanie zadania jednemu pracownikowi , który został w pracy sam i przygotował posiadaną dokumentację . W związku z licznymi brakami należało ją uzupełnić , z czym był problem , który powodował ,że nakładane przez NIK terminy nie były dotrzymywane. Przełożony zwracał się wielokrotnie o uzupełnienie brakujących danych i wsparcie w pozostaniu danych a powód próbował przerzucić odpowiedzialność na inną komórkę , która obecnie ma po opieką UM w S. . Z powodu braku pełnego zaangażowania , braku odpowiedzialności za nałożone zadanie , braku wsparcia ze strony powoda jak również pracowników Działu oraz kwestionowania nakładanych terminów dokumentacja przetargowa została przekazana do NIK w dniu 17 czerwca 2016 r. Powód złożył sprzeciw w którym odniósł się do stawianych mu zarzutów uznając je za całkowicie bezpodstawne . Jego sprzeciw nie został uwzględniony. Powód także i w przypadku tej kary porządkowej nie zdecydował się na odwołanie do sądu.

( dowód: zawiadomienie o zastosowanej karze porządkowej k: 115, sprzeciw k: 116 -118 , decyzja pracodawcy k: 119)

Pismem z dnia 07 września 2016 r pracodawca zawiadomił reprezentującą powoda organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. (...) odpowiadając na pytanie wniosła o powtórne rozpatrzenie wskazanych przyczyn. Dodała , że wiedzę i doświadczenie pracownika postawionego na tak wysokim szczeblu w spółka winno być wykorzystane jak nie w przedmiotowym obszarze to w pozostałych .

( dowód: zawiadomienie k: 120 - 121 , odpowiedź k: 112- 125)

Pismem z dnia 23 grudnia 2016 powód wezwał pracodawcę do zaniechania naruszeń praw pracowniczych .

(dowód: pismo k: 126 128 v )

Pozwana w piśmie z dnia 12 stycznia 2017 r poinformowała powoda co powinna zawierać skarga pracownika , który uznał ,że został poddany mobbingowi bądź dyskryminacji i wezwała go do usunięcia stwierdzonych braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

( dowód: pismo z dnia 12 stycznia 2017 r k: 129- 129 v)

Powód w piśmie z dnia 20 stycznia 2017 r podtrzymał twierdzenia zawarte w swojej skardze z dnia 23 grudnia 2016 r w zakresie praktyk mobbingowych , których dopuszczono się względem jego osoby .

( dowód: pismo z dnia 20 stycznia 2017 r k: 130- 130v)

W. G. przebywał nieprzerwanie na zwolnieniach lekarskich od 30 sierpnia 2016 r do dnia 14 lutego 2017 r .

( dowód: świadectwo pracy k: 403 -403v)

W ostatnim kwartale roku ilość pracy w dziale w którym kierował powód była bardzo duża co miało związek z kończeniem się kontraktów i z postepowaniami przetargowymi które ogłaszali klienci pozwanej . W związku z tym powód uzgodnił ze swoimi pracownikami ,że przyjdą do pracy w dni w które mieli wpisany urlop a później te dni będą im oddane. Przy czym nie dokonywano zmian na listach obecności. Konsekwencją czego było to ,że w dni kiedy byli na urlopie faktycznie świadczyli pracę a następnie w te które zgodnie z listą obecności przedkładaną pozwanemu mieli pracować faktycznie byli nieobecni. Taka praktyka nie obowiązywała w innych regionach . Za czasów dyrektora M. M. (1) bez problemu można było przesunąć termin urlopu niewykorzystanego w danym roku na kolejny rok. H. S. zakazała takich praktyk.

( dowód: przesłuchanie powoda k: 544 -545 adnotacje 00:05:22 00:01:07:42, transkrypcja k: 563-568v, k: 665- 669v adnotacje 00:01:47 -02:07:43, transkrypcja 619 -622, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17, przesłuchania M. M. (1) k: 607-611 , adnotacje 03:40:20 -04:35:41, przesłuchanie R. P. k: 611-613 adnotacje 04:36:51- 05:04:46 , przesłuchanie S. W. (1) k:613 -616 adnotacje05:05:56- 05:40:15, przesłuchanie B. Ż. k: 628 634 adnotacje 00:03:26 - 01:34:17, przesłuchanie B. S. (1) k: 635-641 , adnotacje -01:35:04 -02:49:57, przesłuchanie S. C. k: 6410643 adnotacje 02:51:13-03:20:22, przesłuchanie D. Ś. k: 643 -645 , adnotacje 03:21:45 03:40:42, przesłuchanie M. D. (1) k: 647-652 adnotacje 04:07:13 – 04:54:36, przesłuchanie K. J. k: 662 v- 663 v , adnotacje 00:02:24 do 00:32:24)

Pracownicy powoda po zawarciu umowy z klientem wpisują do systemu (...) tzw. algorytm cenowy oraz stawki za świadczone usługi. Natomiast dalsza część jej realizacji następowała już w poszczególnych placówkach pocztowych. Pracownicy powoda po wpisaniu danych do tego systemu i potem już ich nie sprawdzali w sposób cykliczny. R. P. wyrywkowo kontrolował dane wprowadzone do tego systemu. Także pracownicy S. W. (1) to robili.

( dowód: przesłuchanie powoda k: 544 -545 adnotacje 00:05:22 00:01:07:42, transkrypcja k: 563-568v, k: 665- 669v adnotacje 00:01:47 -02:07:43, transkrypcja 619 -622, przesłuchanie R. P. k: 611-613 adnotacje 04:36:51- 05:04:46, , przesłuchanie S. W. (1) k:613 -616 adnotacje05:05:56- 05:40:15)

W. G. przekazał pracownikom swoje indywidualne hasło do komputera żeby rozliczali swoje delegacje. Mogli wpisać dokąd jadą w delegację a po powrocie zatwierdzić ,że taką podróż odbyli. Powód tłumaczył konieczność udostępnienia hasła tym ,że nie było go w pracy w związku z czym nie mógł sam tego na bieżąco robić. Poza szkoleniami w których W. G. uczestniczył jego nieobecności w biurze miały charakter kilkugodzinny . Pozostali dyrektorzy nie udostępniali hasła swoim pracownikom w tym celu, ponieważ sami rozliczali swoich pracowników. H. S. udostępniła tylko S. W. (1) dostęp do swojej poczty w części odbiorczej w tym sensie , że zrobiła przekierowanie na jej skrzynkę.

(dowód: przesłuchanie powoda k: 544 -545 adnotacje 00:05:22 00:01:07:42, transkrypcja k: 563-568v, k: 665- 669v adnotacje 00:01:47 -02:07:43, transkrypcja 619 -622, przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17, przesłuchania M. M. (1) k: 607-611 , adnotacje 03:40:20 -04:35:41, przesłuchanie R. P. k: 611-613 adnotacje 04:36:51- 05:04:46, przesłuchanie S. W. (1) k:613 -616 adnotacje05:05:56- 05:40:15 , przesłuchanie B. Ż. k: 628 634 adnotacje 00:03:26 - 01:34:17, przesłuchanie B. S. (1) k: 635-641 , adnotacje -01:35:04 -02:49:57, przesłuchanie S. C. k: 6410643 adnotacje 02:51:13-03:20:22, przesłuchanie M. D. (1) k: 647-652 adnotacje 04:07:13 – 04:54:36, przesłuchanie K. J. k: 662 v- 663 v , adnotacje 00:02:24 do 00:32:24 )

W lipcu 2016 r doszło do spotkania powoda wraz z H. S. . Uczestniczyła w nim także A. F. ze strony związków zawodowych . Podczas niego zapewniono powoda , że przełożona nie dąży do zwolnienia W. G..

( dowód: przesłuchanie H. S. k: 596-6- 607 , adnotacje 01:26:40 do 03:39:17)

16 lutego 2017 r pozwany wręczył W. G. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę wskazując na następujące przyczyny jego złożenia:

1.  lekceważące podejście do pracy , brak zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za powierzone panu zadania a także opieszałość , niedokładność oraz niewłaściwa organizacja pracy w dziale i niechęć do poszukiwania rozwiązań w celu jak najszybszej i prawidłowej realizacji powierzonych panu zadań czego przykładem jest sytuacje , gdy w czerwcu 2016 r pracodawca powierzył panu zadanie przekazania wymaganej i kompletnej dokumentacji przetargowej dotyczące UM G. i UM S. za okres 2013 – 2016 r w związku z kontrolą NIK . Opisane powyżej postawa i podejście do pracy zaprezentowane podczas realizacji tego zadania spowodowały zagrożenie jego terminowej realizacji , w konsekwencji czego pracodawca udzielił kary porządkowej nagany z dnia 21 czerwca 2016 r

2.  odmowa zeskanowania i przesłania dokumentacji przygotowanej przez pracowników (...) w dniu 16 czerwca 2016 r w związku z realizacją zadania przekazania wymaganej i kompletnej dokumentacji przetargowej dotyczącej UM G. i UM S. za okres 2013 i 2016 r w związku z kontrolą NIK wskutek czego zadanie to musiał wykonać inny pracownik pan W. W. (1).

3.  dokonanie przez pana w dniu 16 czerwca 2016 r niewłaściwego zgłoszenia a I. ( (...)) w zakresie konieczności pozyskania zgody na udostępnianie danych w celu pobrania informacji z zasobów komputerowych, co skutkowało dodatkowym wydłużeniem realizacji zadania przekazania wymaganej i kompletnej dokumentacji przetargowej dotyczącej UM G. i UM S. za okres 2013 -2016 r w związku z kontrą NIK.

4.  niedbałość w prowadzeniu i archiwizacji dokumentacji przetargowej w prowadzonych przez pana postepowaniach przetargowych , a w konsekwencji niekompletność dokumentów skutkująca brakiem możliwości szybkiej i sprawnej weryfikacji i pozyskania danych oraz konieczności występowania do samych klientów z prośbą o przesłanie skanów ofert , to jest brak kopii ofert jakie złożono w 2013 i 2014 r do UM S. skutkiem czego kopie te zostały pozyskane od samego klienta . Konieczność występowania do kontrahentów z prośbami o przesłanie skanów ofert negatywnie wpływa na wizerunek (...)SA jako kontrahenta.

5.  nakazywanie w grudniu 2015 r podległym pracownikom Działu Kluczowego Klienta w G. aby w czasie udzielonego urlopu wypoczynkowego przychodzili do pracy i świadczyli pracę nie odzwierciedlając tego faktu na liście obecności ( zgodnie z którą pracownik przebywał na urlopie ): powyższe dotyczy następujących pracowników: B. S. (1) , D. Ś. , S. W. (2) , K. J. , B. B.

6.  brak rzetelnej weryfikacji (...) oraz brak znajomości podstawowych zasad dotyczących procedury przetargowej w zakresie przekazywania dokumentacji ( pomimo, że jest to zgodnie z zakresem zadań powierzonych Panu na zajmowanym stanowisku pracy ) , co potwierdza fakt, że nie miał pan wiedzy o konieczności przekazywania klientowi to jest Gminie Miejskiej S. danych osobowych pracowników (...) SA wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to wymagane i wskazane w (...) . Okoliczność tę potwierdza przesłany przez Pana e- mail z dnia 15 czerwca 2016 r w którym stwierdza pan ,że obowiązek zaciemniania danych osobowych zawartych w umowach o pracę pracowników (...) SA nie należał do (...) SA ( pomimo ,że klient w (...) dokładnie wskazywał jakie dane osobowe mają być zanonimizowane przez (...) SA) . W konsekwencji powyższego oraz wobec braku należytego nadzoru nad podległym Panu pracownikiem B. S. (1) doprowadził pan do przesłania przez tego pracownika w grudniu 2015 r w sprawie dotyczącej zawarcia umowy z Gminą Miejską S. danych osobowych pracowników (...)SA w szerszym zakresie niż było to wymagana oraz niż wynikało to z (...) tj . bez zanonimizowania jakichkolwiek danych zawartych w 8 umowach o pracę.

7.  zaniechanie bieżącego nadzoru i kontroli prawidłowości rozliczeń klientów w zarządzanej przez pana komórce skutkujące powstaniem następujących nieprawidłowości brak bieżącej aktualizacji danych wynikających z zawartych umów ( usługi , cennik , opłaty) , nieprawidłowe naliczenia opłat na fakturach ( w umowach znajdują się inne ceny niż na fakturach ) , nierzetelne wpisywanie danych do systemu (...) tj jest: nieprawidłowo podpięte usługi w(...), nieprawidłowo podpięte cenniku usług w (...) , nieprawidłowo określane opłaty za Pocztę Firmową , a nadto brak bieżącej aktualizacji umów z klientami i posługiwanie się nieaktualnym załącznikiem do umowy w zakresie usług kurierskich . Powyższe nieprawidłowości potwierdziła kontrola zgodności naliczania cen na fakturach , przeprowadzona w kwietniu 2016 r . W związku z powyższym uchybieniem została panu udzielona kara porządkowa nagany z dnia 19 kwietnia 2016 r , Zaniechanie bieżącego przeprowadzenia kontroli rozliczeń klientów , o którym mowa powyżej naraziło (...) SA na utratę przychodów z tytułu świadczonych usług ( m.in. wskutek niepobrania należnej opłaty)

8.  przekazanie przez Pana indywidualnego hasła do swego komputera służbowego podległym pracownikom w celu m.in. samodzielnego dokonywania przez nich rozliczeń i akceptacji delegacji . Powyższe Pana zachowani powodowało ryzyka , że podlegli Panu pracownicy wejdą w nieuprawnione posiadanie danych znajdujących się na pana komputerze , które nie były przeznaczone do ich wiadomości.

9.  brak bieżącej kontroli danych na fakturze z systemem Elektroniczny Nadawca skutkujący ty6ym ,że (...), po otrzymaniu zestawienia od(...) SA w marcu 2016 r zgłosił niezgodność dotyczącą ilości przesyłek z danymi na fakturze . W wyniku wyjaśnienia przez pracodawcę ww. okoliczności okazało się , że od miesiąca października 2015 r klient nie ma zliczonych wszystkich opłat za opłatę przerzuconą na adresata w zakresie usługi (...) a łączna kwota zaległości za zrealizowane a niezapłacone usługi jaką musi zapłacić klient to kwota ponad 21 tysięcy . Nadto pomimo zgłoszenia przez (...) przedmiotowej niezgodności nie zgłosił pan tej sprawy swemu dyrektorowi próbując ją zataić . Z uwagi na skalę zaistniałych nieprawidłowości , problemy w rozliczeniu oraz niezadowolenie klienta , jest prawdopodobne ,że (...) nie przedłuży z (...) SA umowy w zakresie usługi (...).

Ponadto opisane powyżej zachowania powoda zdaniem pracodawcy spowodowały całkowitą utratę zaufania do powoda jako pracownika (...) SA oraz narażają wizerunek (...)SA jako kontrahenta , co uniemożliwia dalsze zatrudnianie powoda.

( dowód: oświadczenie o wypowiedzeniu powodowi umowy o pracę k: 131 -132, przesłuchanie powoda k: 544 -545 adnotacje 00:05:22 00:01:07:42, transkrypcja k: 563-568v, k: 665- 669v adnotacje 00:01:47 -02:07:43, transkrypcja 619 -622)

Średnie wynagrodzenie brutto powoda liczone według tych samych zasad co ekwiwalent za urlop wynosiło 8098,40 zł .

( dowód : zaświadczenie o zarobkach k: 180)

Sąd Rejonowy zważył ,co następuje:

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentów prywatnych znajdujących się w aktach sprawy , których prawdziwości strony nie kwestionowały oraz na podstawie zeznań świadków tj . W. W. (1) , H. S., M. M. (1) , R. P. , S. W. (1), B. Ż., B. S. (1), S. C., D. Ś., A. B., M. D. (1), K. J. .

W ocenie Sądu Rejonowego zeznania świadka W. W. (1) należało uznać za prawdziwe bowiem korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym zgormadzonym w aktach sprawy w postaci dokumentów prywatnych oraz zeznań powoda. Świadek szczegółowo wyjaśnił na czym polegała jego praca w związku z koniecznością przygotowania wersji elektronicznej dokumentów kadrowych w związku z kontrolą NIK , zaprzeczył aby jego rolą miała być również jakakolwiek forma ich weryfikacji , co stoi w sprzeczności z twierdzeniami powoda w tym zakresie. Świadek potwierdził również ,że system (...)należał do awaryjnych oraz potrafił zachowywać się nieprzewidywalnie. Wyjaśnił również szczegółowo sprawę nieprawidłowo naliczanych opłat dla (...) wskazując ,że jej wyjaśnienie nie było łatwe i wymagało także wiedzy informatycznej oraz zwrócenia się o dodatkowe raporty . Potwierdził także ,że H. S. była na bieżąco informowana o postępach w pracy oraz ,że inaczej podchodziła do oceny tego co udało się zrobić tj. zminimalizować ewentualne straty w przypadku przesyłek z opłata przerzuconą na adresata. Świadek wskazał ,że odbierał to jako sukces a H. S. twierdziła ,że z powodu późnego wykrycia problemu należało to oceniać jako porażkę.

Sąd uznał za wiarygodne również zeznania H. S. w takim zakresie w jakim zostały one potwierdzone pozostałymi dowodami . Świadek potwierdziła awaryjność systemu (...) , co koresponduje z zeznaniami pozostałych świadków w tym i samego powoda . Wskazała ,że pracownicy powoda wymieniali się swoimi hasłami , i znali hasła swojego dyrektora przez co sami mogli wpisywać delegacje . Wskazała ,że nie oczekiwała od powoda weryfikacji pod względem merytorycznym dokumentów , co koresponduje z twierdzeniami świadka W. , który ostatecznie prace tę wykonał po tym jak W. G. i jego pracownicy nie wyrazili zgodny na zrealizowaniem tego zadania. Świadek zaprzeczyła aby istniała praktyka przychodzenia do pracy podczas urlopów . Co do zaś sprawy związanej ze (...) przyznała ,że miała wiedzę o problemie .

Sąd uznał także za prawdziwe zeznania M. M. (1) bowiem korespondowały one z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy . Podkreślenia jednakże wymaga, że świadek w momencie podejmowania decyzji o wypowiedzeniu umowy o prace powodowi nie był już jego przełożonym w związku z czym nie miał wiedzy odnośnie zasadności konkretnych stawianych mu zarzutów . Zeznawała natomiast na temat ogólnych zasad funkcjonowania w firmie. Wskazał ,że nie aprobował pracy w czasie urlopów wypoczynkowych bez formalnego załatwienia tej sprawy . Potwierdził ,że system (...) był awaryjny . Wskazał ,że hasła są przydzielane pracownikom indywidulanie nie mogą się oni nimi wymieniać a wynagrodzenie za prace jest tajne. W związku z czym udostępnienie swojego hasła przez powoda pracownikom umożliwiło im zapoznanie się z danymi do których nie powinni mieć dostępu. Świadek potwierdził ,że negocjacje nowych umów winny zakończyć się do końca roku ale zdarzało się ,że z niektórymi klientami przeciągały się na kolejny z przyczyn niezawinionych przez ich opiekunów.

Sądu uznał za prawdziwe zeznania świadka R. P. , który w czasie objętym niniejszym sporem zajmował równorzędne stanowisko co powód ale w innym regionie. Świadek miał więc wiedzę na temat zasad i funkcjonowania takiej samej komórki którą zarządzał powód. Świadek wskazał ,że w jego regionie przechowuje się kopie ofert oraz ,że pracownicy zatwierdzają wprowadzone dane do systemu (...) „na dwie ręce” Wskazał ,że dokonuje wyrywkowo danych korzystając z hurtowni danych . Wskazał ,że sam rozlicza delegacje pracowników i nie dał im dostępu do swojego komputera . Zaprzeczył również aby w jego regionie pracownicy podczas urlopów świadczyli pracę nie odzwierciedlając tego na listach obecności . Co więcej świadek wskazał ,że wyrywkowo sam sprawdzał poprawność wprowadzonych danych do systemu (...). R. P. natomiast zaprzeczył aby ten system był awaryjny w tym sensie ,że jakieś umowy się od niego odpinają , co z kolei stoi w sprzeczności z zeznaniami pozostałych świadków którzy zgodnie mówili, o jego awaryjności.

Sąd uznał zeznania S. W. (1) za prawdziwe ale także i ona podobnie jak świadek P. mogli zeznawać jedynie na okoliczności związane z zasadami funkcjonowania regionów a nie na temat tego jak to wyglądało u powoda jako ,że była zatrudniona na tożsamym co on stanowisko tyle , że w innym regionie. Świadek podobnie jak i jej poprzednik potwierdziła ,że zachowywała kopie ofert . Zaprzeczyła aby istniała taka praktyka ,że pracownicy pracowali w czasie gdy faktycznie byli na urlopie . Świadek również nie wyrażała zgody na to aby delegacje były rozliczane przez jej pracowników a co do haseł i możliwości ich udostępniania wskazała ,że zakaz ich przekazywania był rygorystycznie przestrzegany . Świadek wskazała ponadto ,że system (...) był awaryjny oraz ,że jej pracownicy wyrywkowo weryfikowali dane w nim zamieszczone.

W ocenie Sądu także zeznania B. Ż. polegają na prawdzie świadek przyznała ,że przychodziła do pracy w czasie urlopu oraz ,że zatwierdzała delegacje na haśle powoda . Świadek potwierdziła również ,że negocjacje z klientami przedłużyły się na kolejny rok. Przyznała również że zatwierdzała wpisane dane na haśle kolegi lub koleżanki . Świadek wskazała również ,że to na polecenie powoda wpisywała ,że jest na urlopie w czasie kiedy faktycznie świadczyła pracę .

Sąd nie znalazł także podstaw do zakwestionowania zeznań B. S. (1) bowiem potwierdzone zostały przez innych świadków oraz dowody w postaci dokumentów . W szczególności świadek potwierdził ,że przygotowywał dokumentację w związku z kontrolą NIK oraz ,że to do czego go zobowiązano znacznie przekraczało zakres kontroli w związku z czym musiał wykonać niepotrzebnie ogromną pracę. Wskazał ,że sprawdzał dane wprowadzone do systemu(...) na haśle kolegi . Potwierdził , że istniał obowiązek zatwierdzania danych na : „dwie ręce”. Przyznał również ,że pracował w czasie urlopu wypoczynkowego nie odnotowując tego faktu na liście obecności oraz ,że delegacje sam sobie zatwierdzał i ,że robił to zarówno wtedy gdy powód była w pracy jak i podczas jego nieobecności . Potwierdził także zeznania powoda ,że dane z hurtowni danych za pierwszy kwartał 2016 r przychodziły z opóźnieniem oraz ,że styczniowe dotarły do nich dopiero w marcu 2016 r.

W ocenie Sądu brak jest także podstaw do zakwestionowania zeznań S. W. (2) ponieważ były zgodne z zeznaniami pozostałych świadków co do takich ich twierdzeń jak praca w czasie urlopu wypoczynkowego bez odnotowania tego faktu na liście obecności , zatwierdzanie delegacji oraz danych w(...)na haśle kolegi.

Również przesłuchana w charakterze D. Ś. potwierdziła ,że pracowała w czasie urlopu zaprzeczyła ,że zatwierdzała delegacje na haśle powoda ale jednocześnie przyznała ,że rzadko jeździła na nie.

Świadek A. B. zeznał natomiast , że nie pamięta czy w grudniu 2015 r miał zaplanowany urlop wypoczynkowy oraz ,że on sam nie korzystał z hasła powoda w celu akceptacji delegacji.

W ocenie Sądu zeznania M. D. (1) także należało uznać za prawdziwe . Świadek która była zatrudniona na analogicznym stanowisku co powód tylko w innym regionie zeznała tak jak i pozostali dyrektorzy tj R. P. i S. W. (1) ,że sama rozliczała delegacje swoim pracownikom oraz , że za czasów dyrektora M. nie było żadnych problemów z przesunięciem terminów urlopu na kolejny rok , taki zakaz został wprowadzony dopiero przed H. S., która została dyrektorem od lutego 2016 r . Wskazała, że przyjętym zwyczajem było przechowywanie kopii składanych przez (...) ofert , zaznaczyła jednocześnie , że to była przyjęta praktyka a nie obowiązek wynikający z jakichś wewnętrznych regulacji . Świadek dodatkowo potwierdziła ,że system(...)był awaryjny oraz ,że dane sprzedażowe za 2016 r przychodziły z opóźnieniem.

Także świadek K. J. potwierdziła ,że podobnie jak inni pracowała w czasie gdy faktycznie miała przebywać na urlopie wypoczynkowym oraz , że zatwierdzała swoje delegacje.

Ustalenia faktyczne było poczynione także i na podstawie zeznań samego W. G. który przyznał ,że udostępnił hasło do swojego komputera pracownikom w celu rozliczania delegacji oraz to ,że pracownicy w czasie udzielonego im urlopu wypoczynkowego faktycznie pracowali . Powód przyznał także ,że jego pracownik udostępniła dane listonoszy bez uprzedniego ich zanonimizowania . Powód wyjaśnił również ,że w spółce nie było jednoznacznych procedur w zakresie archiwizacji dokumentów co było zbieżne z tym co zeznali przesłuchani na tę okoliczność pozostali dyrektorzy. Co do zaś nieprawidłowego zgłoszenia w (...) wniosku o dostęp do skrzynki B. S. (1) przyznał ,że popełnił drobny błąd , który po zwróceniu mu uwagi przez informatyka niezwłoczne naprawił. Jednocześnie wyjaśnił ,że to nie na skutek tego błędu w tym dniu nie udało się uzyskać dostępu do skrzynki tego pracownika . Co do zaś przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej wskazał ,że z jego strony z obowiązku wywiązał się w terminie a to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność , że w sposób nieprecyzyjny określił co należy przygotować , co w konsekwencji doprowadziło do tego ,że wykonano ogrom pracy w przeważającej mierze niepotrzebnej do kontroli . Powód odnosząc się zaś do odmowy wykonania polecenia zeskanowania dokumentów pracowniczych konsekwentnie wskazywał , że wydane mu polecenie dotyczyło przygotowania dokumentacji do czego on nie miał kompetencji . Te twierdzenia zaś stoją w sprzeczności z tym co zeznawali świadkowie , którzy ostatecznie wykonali to zadanie a mianowicie pan W. i pani D. , którzy stwierdzili ,że papiery te przygotował dział kadr a oni mieli je jedynie zeskanować i sprawdzić ,czy są kompletne i uporządkowane. Co do zaś zarzutu dotyczącego braku bieżącej kontroli danych na fakturze z systemem elektroniczny nadawca skutkujący tym , że Skok był nieprawidłowo rozliczany wskazał ,że to między innymi dzięki niemu doszło do ustalenia na czym ten błąd polegał oraz ,że to nie do jego obowiązków należało sprawdzanie danych na fakturze. Co do zaś zaniechania bieżącego nadzoru i kontroli nad prawidłowością rozliczeń z klientami wskazał ,że to zadanie nie należało do jego obowiązków a system (...) był awaryjny .

Powód w niniejszym postepowaniu domagał się przywrócenia do pracy.

Zgodnie z art. 45 § 1 k.p., w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 47 1 k.p.).

Ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w ramach art. 45 k.p. powinna być dokonana z uwzględnieniem słusznych interesów zakładu pracy oraz przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy.

Artykuł 30 § 4 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Należy zauważyć, że niepodanie przyczyny lub niewłaściwe jej podanie stanowi naruszenie prawa i daje pracownikowi uprawnienie do dochodzenia roszczeń z art. 45 § 1 k.p.

Podanie przyczyny wymaga wskazania konkretnego zdarzenia lub zdarzeń, względnie okoliczności, które, w opinii pracodawcy, uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę. Opis przyczyny musi umożliwiać jej indywidualizację w miejscu i czasie (K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, Tom I, LEX, 2009, wyd. VII).

Sąd orzekający w niniejszej sprawie podziela pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, że konkretność przyczyny wymaga jej sprecyzowania, nie wystarczy ogólnikowy zwrot lub powtórzenie wyrażeń ustawowych (np. naruszenie obowiązków pracowniczych), jeżeli nie jest połączone z wykazaniem konkretnych okoliczności, które taki ogólny wniosek uzasadniają (uchwała SN z dnia 27.06.1985 r., III PZP 10/85, OSN 1985/11/164). Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w pojęciu art. 30 § 4 k.p.” Także jeżeli wskazana w wypowiedzeniu przyczyna jest pozorna, to równocześnie jest ono bezzasadne (art. 45 § 1 k.p.), chyba że pracodawca wskazuje ponadto jakieś inne przyczyny wypowiedzenia usprawiedliwiające odmienne twierdzenie (wyrok SN z dnia 13.10.2009 r., I PKN 304/99, OSNP 2001/4/118).

Sąd zwraca w tym miejscu uwagę, że wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób jej rozwiązania. Przyczyna wypowiedzenia nie musi w związku z tym mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości. Nie oznacza to przyzwolenia na arbitralne, dowolne i nieuzasadnione lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wypowiedzenie umowy o pracę.

Konkludując powyższe stwierdzić należy, że przyczyna wypowiedzenia powinna być podana na tyle konkretnie, aby: była zrozumiała dla pracownika - możliwie bez odwoływania się do innych okoliczności zaszłych w trakcie realizacji umowy o pracę, ale wyjątkowo, z uwzględnieniem tych okoliczności, o ile ich związek z przyczyną podaną w wypowiedzeniu jest czytelny dla pracownika, czego przykładem może być sytuacja, gdy przyczyna podana w zwolnieniu stanowi uogólnienie zarzutów wcześniej komunikowanych na piśmie (wyrok SN z dnia 24 lutego 1998 r., I PKN 538/97, OSNAP 99.3.86); 2) tak aby sądowa kontrola prawdziwości i zasadności zwolnienia mogła być dokonana w granicach zarzutów podanych w wypowiedzeniu.

Utrata zaufania do pracownika może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej oraz nie jest wynikiem arbitralnych ocen lub subiektywnych uprzedzeń. Nie tyle istotna jest sama utrata zaufania pracodawcy do pracownika, co przyczyny, które ją spowodowały. Inaczej rzecz ujmując, jeżeli przyczyny utraty zaufania do pracownika są prawdziwe, obiektywne i racjonalne, to mogą uzasadniać wypowiedzenie (por. wyrok SN z dnia 31.03.2009r. w sprawie II PK 251/08 Lex 707875). Utrata zaufania pracodawcy do pracownika zajmującego kierownicze stanowisko uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę nawet wtedy, gdy nie można pracownikowi przypisać winy w określonym zachowaniu, jednakże obiektywnie nosi ono cechy naruszenia obowiązków pracowniczych w zakresie dbałości o dobro lub mienie pracodawcy - art. 100 § 2 pkt 4 k.p. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że nie każdy przypadek utraty zaufania do pracownika może być uznany za uzasadniający wypowiedzenie. Utrata zaufania musi mieć bowiem oparcie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej. Nie może wynikać z samowoli, czy wyłącznie z subiektywnych uprzedzeń pracodawcy. Utrata zaufania do pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli w konkretnych okolicznościach nie można wymagać od pracodawcy, by nadal darzył pracownika zaufaniem. Ponadto - aby uzasadniać wypowiedzenie stosunku pracy - nadużycie zaufania musi wiązać się z takim zachowaniem pracownika, które może być obiektywnie ocenione jako naganne, choćby nawet nie można było pracownikowi przypisać subiektywnego zawinienia. Z kolei obiektywna naganność zachowania pracownika jako podstawa utraty zaufania do niego ze strony pracodawcy musi być oceniana w kontekście wszelkich okoliczności faktycznych (por wyrok SN z dnia 24 października 2013r. )

W ocenie Sądu materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy pozwolił na uznanie ,że pozwana spółka miała podstawy do tego aby utracić zaufanie do powoda jako pracownika . Co prawda zgodzić się należy z powodem , że nie wszystkie z 9 przyczyn wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę się potwierdziły bądź też mogły uzasadniać złożenie W. G. oświadczenia woli o wypowiedzeniu mu umowy o pracę . Niemniej , co jest bezsporne przynajmniej co do dwóch z nich W. G. sam przyznał ,że są prawdziwe. Chodzi tutaj o fakt udostępnienia swojego hasła dostępu pracownikom w celu rozliczania delegacji. Powód bronił się ,że pracownicy mając wchodząc do jego komputera nie mieli możliwości dowiedzenia się czegoś więcej poza tym co i tak wiedzieli ponieważ np. kwestie wysokości ich wynagradzania były powszechnie znane . Z takim stanowiskiem nie sposób się jednakże zgodzić . W ocenie Sądu skoro powód miał indywidualne hasło dostępu i jednocześnie pracodawca nałożył na niego obowiązek rozliczania delegacji to nie mógł on udostępniać go swoim pracownikom. tym bardziej ,że jako dyrektor miał szersze uprawnienia jeżeli chodzi o dane pracowników i dlatego nie powinni oni mieć dostępu do systemu z poziomu W. G.. Podkreślenia przy tym wymaga ,że żaden z przesłuchanych dyrektorów, którzy pracowali na analogicznych stanowiskach tego obowiązku nie przekazał swoim pracownikom . Nie zasługują przy tym na uwzględnienie twierdzenia powoda ,że jego praca wiązała się z częstymi nieobecnościami w biurze. W taki sam sposób bowiem pracowali także i pozostali dyrektorzy . Podobnie nie można uznać za uprawnione twierdzenia , że biorąc pod uwagę budżet jaki realizował dział powoda w stosunku do kosztów delegacji rzędu kilku tysięcy złotych rocznie, zdaniem powoda była to tak nieistotna kwestia , że nie musiał do niej przykładać aż tak szczególnej wagi . Podkreślić bowiem należy ,że W. G. nie pracował w swojej prywatnej firmie i nie jego rzeczą było podejmowanie decyzji w kwestii priorytetów.

Powód także, jak wynika z zeznań świadków, polecił swoim pracownikom pracować podczas urlopu wypoczynkowego a następnie odbieranie wolnego w czasie kiedy faktycznie mieli być w pracy . Taka praktyka w ocenie Sądu także jest niedopuszczalna i co więcej nie została potwierdzona przez żadnego z pozostałych dyrektorów a wręcz przeciwnie dyrektor D. ,która także nie miała dobrych relacji z H. S. wskazała ,że to dopiero ona wprowadziła bezwzględny obowiązek wykorzystania całego urlopu wypoczynkowego do końca roku , wcześniej za czasów dyrektora M. było akceptowane przenoszenie urlopu na kolejny rok.

Dalej co do sprawy związanej z zeskanowaniem dokumentacji , żaden ze świadków nie potwierdził aby powód miał dokonywać jakiegokolwiek jej sprawdzenia pod względem merytorycznym . Potwierdzili to pracownicy którzy ostatecznie się tym zajęli tj. W. W. (1) i S. D..

Co do zaś niewłaściwego zgłoszenia w I., w ocenie Sądu, powodowi nie można przypisać winy za to z uwagi na to ,że to nie na skutek jego błędu ostatecznie przedłużyła się procedura związana z dostępem do skrzynki B. S. (1).

Jeżeli chodzi o przyczynę dotyczącą braku archiwizacji ofert wysłanych do klientów to, w ocenie Sądu wskazać należy ,że nie było u pozwanego żadnych procedur które by określały w sposób precyzyjny w jaki sposób i co należy przechowywać w związku z przeprowadzonymi przetargami. Niemniej zauważyć należy ,że wszyscy przesłuchani na tę okoliczność dyrektorzy potwierdzili ,że te dokumenty przechowywali. Postawa więc powoda nie naruszała żadnych wewnętrznych regulacji ale można ją ocenić z punktu widzenia pewnej krótkowzroczności i braku przewidywania ewentualnych problemów, które się mogą pojawić w przyszłości.

Odnosząc się zaś do zarzutu przekazania przez podległego mu pracownika dokumentów bez uprzedniej ich anonimizacji wskazać w ocenie Sądu należy ,że do zdarzenia doszło kilka miesięcy wcześniej . Powód nie miał wiedzy ,że jego pracownik wysłał te dokumenty . Choć zaznaczyć wypada ,że W. G. na pytanie przełożonej wskazał ,że to nie na pozwanym spoczywał obowiązek anonimizacji danych mimo ,że w (...) wyraźnie zaznaczono kto ma tego dokonać i ,że ten obowiązek obciążał (...) . Tym samym przyznał ,że nie znał wszystkich dokumentów związanych z postępowaniami przetargowymi .

Jeżeli zaś chodzi o przyczynę zaniechania bieżącego nadzoru i kontroli prawidłowości rozliczeń klientów w zarządzanej przez powoda komórce zgodzić się należy z powodem , że to nie na nim spoczywał ten obowiązek. Niemniej sam W. G. przyznał ,że system (...) był awaryjny a dane z tego systemu stanowiły podstawę do dokonywania rozliczeń . W związku z czym wiedząc o tym winien był, tak jak to robili pozostali dyrektorzy , sam lub przez swoich pracowników, co jakiś czas dokonywać chociażby wyrywkowej kontroli wpisanych tam danych . Powód zresztą wykazywał się dużą nonszalancją jeżeli chodzi o podejście do obowiązujących procedur także i tutaj bowiem jego pracownicy zgodnie zeznali ,że nie dokonywali zatwierdzeń wprowadzonych do systemu danych na tzw. „drugą rękę”. Taka sytuacja nie miała miejsca w przypadku innych regionów.

Odnosząc się zaś do sprawy (...) świadek W. potwierdził ,że rozwiązanie tego problemu nie należało do prostych oraz ,że sam powód nie miał dostępu do wszystkich danych , które umożliwiły ostatecznie ustalenie gdzie i kto popełnił błąd. Wskazał również , że w dużej mierze dzięki powodowi udało się ustalić co się dzieje oraz ,że dyrektor H. S. była o wszystkim informowana .

Jeżeli zaś chodzi o przygotowanie dokumentacji dla kontroli NIK w ocenie Sądu wskazać należy ,że zarówno powód jak i jego przełożona delegowali zadania z bardzo krótkim terminem ich realizacji. W. G. zakreślił B. S. (1) termin do końca dnia a przypomnieć należy ,że polecenie to dotarło do powoda pod koniec dnia pracy. Pracownik musiał siedzieć w pracy do 21 .35 aby przygotować te dokumenty . Powód zostawił go z tym samego . Dopiero w sobotę na jakieś dwie godziny przyjechał do pracy żeby dokończyć to co zostało już wcześniej w przeważającej części już zrobione.

Reasumując w ocenie Sądu wskazać należy ,że materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy był wystarczający do uznania że pracodawca dokonując wypowiedzenia umowy o pracę powodowi nie naruszył obowiązujących przepisów. Zaznaczyć przy tym wypada ,że ten sposób rozwiązania umowy o pracę nie wymaga istnienia poważnych uchybień w wykonywaniu obowiązków przez pracownika . Co więcej nie muszą być one nawet zawinione . Powód dodatkowo zajmował wysokie kierownicze stanowisko w strukturach pozwanej spółki a pracodawca ma prawo dobrać sobie kadrę menadżerską w taki sposób aby mieć do niej pełne zaufanie .

W ocenie Sądu nie można także stwierdzić ,że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia art. 38 kp. co prawda konsultacja przyczyn wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę powodowi miała miejsce kilka miesięcy przed faktycznym złożeniem tego oświadczenia woli, ale przez ten cały czas powód przebywał nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim i dopiero po jego powrocie stało się możliwe wręczenie tego oświadczenia . Tym samym nie można uznać aby doszło do dezaktualizacji przyczyn wypowiedzenia .

O kosztach postepowania orzeczono na podstawie art. 98 kpc w zw . z § 9.1. pkt.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r w sprawie opłat za czynności radców prawnych.