Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 152/19

POSTANOWIENIE

Dnia 4 czerwca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SO Henryk Brzyżkiewicz

SO Barbara Braziewicz

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa D. K.

przeciwko (...) SA w W. , (...) Towarzystwo

na koszty procesu

na skutek zażalenia powoda D. K.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt VIII C 452/17

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wniosek pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. o zasądzenie kosztów procesu;

2.  zasądzić od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 262 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu postanowieniem z dnia 24 września 2018r., na mocy art. 351 § 1 k.p.c., uzupełnił postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 18 czerwca 2018r. wydane w sprawie VIII C 452/17 w ten sposób, że zasądził od powódki na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 3.617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wobec cofnięcia pozwu przez powoda Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w związku z art. 203 § 1 k.p.c. Sąd uznał, że powódka, wobec zrezygnowania z udzielonej ochrony prawnej roszczeniu procesowemu, przegrała ona proces i stosując zasadę odpowiedzialności za wynik procesu z art. 98 § 1 k.p.c. oraz zgłoszenia w sprzeciwie przez pozwanego (...) S.A. żądania zwrotu kosztów procesu, Sąd zasądził od powódki na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 3.617 zł, na którą składały się następujące kwoty: 3.600 zł tytułem wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego pozwanego, zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 265), a także 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Zażalenie na to postanowienie wniosła powódka.

Zarzuciła naruszenie przepisów postępowania, a to:

a)  art. 98 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że w przedmiotowej sprawie Powódka jest stroną przegrywającą proces i w konsekwencji obciążenie jej kosztami procesu na rzecz (...) S.A., podczas gdy cofnięcie pozwu w dniu 15 maja 2018r. było czynnością konieczną z uwagi na zaspokojenie roszczenia powódki w toku procesu;

b)  art. 101 k.p.c. poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że w przedmiotowej sprawie (...) S.A. należy się zwrot kosztów, gdyż nie dali oni powodu do wytoczenia sprawy i uznali powództwo przy pierwszej czynności;

c)  art. 102 k.p.c. poprzez jego nie zastosowanie i w konsekwencji obciążenie powódki kosztami procesu wobec pozwanej (...) S.A., w sytuacji, gdy powódka na etapie wytoczenia powództwa nie wiedziała o braku legitymacji strony pozwanej, a (...) S.A. w swej korespondencji wskazywało, iż w jako pozwanego należy wskazać: (...) Spółka Akcyjna, al. (...) II 24, (...)-(...) W..”

Na tych podstawach wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez odstąpienie od obciążenia powódki kosztami procesu względem (...) S.A. oraz zasądzenie od strony pozwanej na rzecz Powódki kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na zażalenie pozwana (...) S.A. wniosła o oddalenie zażalenia i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. art. 203 § 2 k.p.c., w razie cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, na jego żądanie, obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia. Przy czym zasada ta nie jest nienaruszalna. Orzecznictwo dopuszcza bowiem możliwość odstępstwa od niej w sytuacji, gdy powód wykaże, że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia pozwu (porównaj: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r.; II CZ 208/11; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2011 r. IV CZ 34/11; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r. IV CZ 111/10).

W niniejszym postępowaniu, Sąd Rejonowy umorzył postępowanie wskutek ugody pozasądowej zawartej z pozwanym (...) S.A. w S., który został wezwany do udziału w sprawie w charakterze pozwanego postanowieniem z dnia 16 stycznia 2018r. Pierwotnie, powódka, jako pozwanego wskazała (...) S.A. W toku postępowania okazało się, że odpowiedzialność z tytułu przedmiotowej szkody ponosi (...) S.A. w S.. Sąd I instancji stwierdził, że powódka winna zwrócić pozwanemu (...) S.A. koszty procesu poniesione przez tą stronę.

Jak wynika z akt sprawy to pozwany (...) S.A. prowadził likwidację szkody na etapie postępowania przesądowego. Z przedłożonych przez tego pozwanego dokumentów, wynika,, że informował powódkę o podmiocie legitymowanym biernie, tj. (...) S.A. w S. (k. 48, k. 56). Niemniej jednak, w informacjach tych był niekonsekwentny. W Piśmie z dnia 28 kwietnia 2017r. wskazał jako podmiot legitymowanym biernie (...) S.A. Słusznie zatem podnosi powódka, że to pozwany (...) S.A. wprowadził ją w błąd co podmiotu biernie legitymowanego. W ocenie Sądu Okręgowego wniosek pozwanej, w świetle wskazanych powyżej okoliczności, nie zasługiwał na uwzględnienie albowiem zachodziła w niniejszym przypadku sytuacja przewidziana art. 102 k.p.c.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. obciążając nimi w całości pozwanego (...) S.A. jako stronę przegrywającą.

SSO Barbara Braziewicz SSO Andrzej Dyrda SSO Henryk Brzyżkiewicz