Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1915/18

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Leszek Dąbek

Sędziowie: Gabriela Sobczyk

Artur Żymełka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 lipca 2019 r. w Gliwicach

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.

przeciwko B. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 15 czerwca 2018 r., sygn. akt VIII C 995/17

w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w dniu 12 marca 2018r.

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie zażaleniowe;

2.  nie obciążać pozwanej kosztami postępowania zażaleniowego.

Sędzia Artur Żymełka Sędzia Leszek Dąbek Sędzia Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 1915/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu w postanowieniu z dnia 15 06 2018r. – zamieszczonym na tytule egzekucyjnym - nadał klauzulę wykonalności postanowieniom zawartym w punkcie 1 ugody zawartej przed tym Sądem w dniu 12 03 2018r. (w sprawie o sygn. akt VIII C 995/17) oraz orzekł o kosztach postępowania klauzulowego, uznając, że w tej części podlega ona wykonaniu

w drodze egzekucji oraz biorąc pod uwagę, że „zawarto w nich zastrzeżenie,

pozostałej do zapłaty kwoty, że uchybienie płatności którejkolwiek z rat, skutkuje natychmiastową wykonalnością”.

Postanowienie zaskarżyła pozwana B. S.,

która wnosiła o jego uchylenie.

Zarzucała, że przy ferowaniu postanowienia popełniono błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, iż uchybiła terminowi płatności ugody.

Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Z. wniosła o oddalenie zażalenia i zasądzenie na jej rzecz od pozwanej zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Podnosiła, że pozwana nie wywiązał się z ugody, co zmusiło powódkę do wystą-pienia do Sądu Rejonowego w Zabrzu o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu stanowi środek mający uniemożliwić wykonanie tytułu egzekucyjnego i dlatego nie przysługuje ono w sytuacji, gdy tytuł wykonawczy został wyegzekwowany (tak między innymi w komentarzu do art. 795 k.p.c. – zawartym w „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz” pod redakcją prof.dr.hab. Elwiry Marszałkowskiej – Krześ; Wydawnictwo C.H.BECK warszawa 2019r.).

Ze wzmianki zamieszczonej w dniu 22 11 2018r. przez Komornika

na oryginale przedmiotowego tytułu wykonawczego wynika, że po wniesieniu przez powódkę zażalenia tytuł został w całości wykonany.

W następstwie tego - zgodnie z przywołanym na wstępie poglądem prawnym – wydanie postanowienia o zasadności zażalenie pozwanej stało się

w toku postępowania zażaleniowego niedopuszczalne w rozumieniu art. 355 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 §1 k.p.c. i art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c., co z mocy zawartej w nim regulacji prowadziło do umorzenia postępowania wywołanego zażaleniem.

Reasumując z podanych względów na mocy art. 355 § 1 k.p.c.

w związku z art. 391 §1 k.p.c. i art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. orzeczono

jak w sentencji.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono stosując regulację art. 102 k.p.c. w związku z art. 391 §1 k.p.c. i art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c., biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną pozwanej i wynikającą z tego dysproporcję w dochodach stron (z oświadczenia majątkowego pozwanej wynika, że jest emerytem i ze skromnych i niesystematycznych dochodów jest w stanie pokryć tylko niezbędne koszty utrzymania) oraz to, że pomimo trudnej sytuacji materialnej starała na bieżąco regulować uzgodnione

w ugodzie raty i wnosząc zażalenie działał w przeświadczeniu, iż w pełni realizuje ugodę - przez co w sprawie zachodzi przewidziany w przywołanej regulacji prawnej szczególnie uzasadniony wypadek uzasadniający nie obcią-żanie skarżącej kosztami postępowania zażaleniowego.

Sędzi Artur Żymełka Sędzia Leszek Dąbek Sędzia Gabriela Sobczyk