Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 704/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: S.S.O. Teresa Jakubowska – Wójcik

Protokolant: st. sekr. sąd. Dagmara Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2019 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa J. F.

przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie (...), Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Ł., Gminie Miasto Ł.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od J. F. na rzecz:

a)  Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 300 (trzysta) zł,

b)  Gminy Miasto Ł. kwotę 300 (trzysta) zł,

tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.  przyznaje adwokatowi B. D. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. (...) kwotę 4428 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) zł, w tym podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za udzieloną z urzędu powodowi pomoc prawną, którą to kwotę nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi.