Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1328/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Sławomir Krajewski

Sędziowie: SO Mariola Wojtkiewicz

SO Marzenna Ernest (spr.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Szlachta

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2019 roku w S.

sprawy z powództwa Z. W.

przeciwko T. M.

o zachowek

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2018 roku, sygn. akt II C 380/17

oddala apelację.

SSO Mariola Wojtkiewicz SSO Sławomir Krajewski SSO Marzenna Ernest