Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 66/19

POSTANOWIENIE

Dnia 5 kwietnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Marta Witoszyńska

Sędziowie : SO Wojciech Borten

SO Rados ł aw Olewczy ń ski (ref.)

po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. C.

z udziałem Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. i N. K.

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

na skutek apelacji uczestnika postępowania Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w S.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 15 października 2018 r. wydanego w sprawie I Ns 336/18

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wniosek;

2.  oddalić wniosek Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

3.  obciążyć M. C. obowiązkiem zapłaty na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Skierniewicach kwoty 100,00 zł (sto złotych) tytułem pokrycia opłaty od apelacji, od uiszczenia której skarżący był zwolniony.