Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 90/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w Łodzi

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk

SR Mikołaj Pawłowski

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 12 października 2018 roku
sygnatura akt II C 576/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1., 2. i 3. w ten sposób, że:

a)  punktowi 1. nadaje następującą treść: ,,zasądza od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z siedzibą w W. na rzecz W. D. kwotę 1.851,71 zł (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy) wraz z liczonymi od kwoty 1.551,71 zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy) odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2017 roku do dnia zapłaty”;

b)  w punkcie 3. podwyższa zasądzoną od pozwanego na rzecz powoda kwotę 989,59 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) do kwoty 1.399,42 zł (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze);

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z siedzibą
w W. na rzecz W. D. kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.