Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1553/18

POSTANOWIENIE

Dnia 10 stycznia 2019 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jan Kremer (spr.)

Sędziowie: SSA Regina Kurek

SSA Barbara Baran

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. C., M. B. i G. C.

przeciwko M. C.

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2018 r.,

sygn. akt IC 1804/17 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na zabezpieczenie

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA Regina Kurek SSA Jan Kremer SSA Barbara Baran

Sygn. akt I ACz 1553/17

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krakowie odrzucił zażalenie pozwanego M. C. na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16 maja 2017 r. w przedmiocie wniosku powodów o zabezpieczenie roszczeń.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy podał, że postanowieniem z dnia 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie zabezpieczył roszczenie powodów ( pkt I do III). Odpis przedmiotowego postanowienia został doręczony pozwanemu z pouczeniem o zażaleniu w dniu 8 czerwca 2017 r w trybie przepisów o doręczeniu zastępczym. Termin na złożenie ewentualnego zażalenia na w/w postanowienie upływał zatem – zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c. - w dniu 16 czerwca 2017 r. Pełnomocnik pozwanego złożył zażalenie na postanowienie dopiero w dniu 6 grudnia 2017 r a zatem po upływie ustawowego terminu. Zgodnie z treścią art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu lub też z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Wobec zatem faktu, że pełnomocnik pozwanego złożył zażalenie po upływie ustawowego terminu, Sąd Okręgowy odrzucił przedmiotowe zażalenie na zasadzie przepisów wyżej powołanych.

Postanowienie to w całości zaskarżył pozwany zarzucają mu mające wpływ na wynik sprawy naruszenie prawa procesowego a to art. 139 § 1 k.p.c. w. zw. z § 3 k.p.c. poprzez uznanie, że postanowienie z dnia 16 maja 2017 r. zostało skutecznie doręczone w dniu 8 czerwca 2017 r. w trybie doręczenia zastępowego. Skarżący poniósł, że nie zamieszkuje w lokalu nr (...) na ul. (...), a w lokalu nr (...) na ul. (...). Lokal nr (...) wydał w wyniku zawarci umowy przedwstępnej z dnia 30 marca 2017 r., która została ujawniona w księdze wieczystej. Wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznana oraz zasądzenie od każdego z pozwanych odrębnie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Apelacyjnego przyjęte przez Sąd Okręgowy doręczenie zastępcze należy uznać za prawidłowe. Jakkolwiek pozwany przeczy zamieszkiwaniu w lokalu pod numerem (...) to jednak w bazie Pesel jako miejsce stałego pobytu wpisany jest adres ul. (...), a korespondencja adresowana do pozwanego na adres ul. (...) po wydaniu wyroku zaocznego była odbierana przez pozwanego w lokalu nr (...). ( k. 52 ). Taki adres pozwany podał w styczniu 2018 r. w postępowaniu administracyjnym o uznaniu pozwanego za bezrobotnego. Z odpisu księgi wieczystej wynika natomiast, że pozwany w dalszym ciągu jest właścicielem lokalu o numerze (...).

W aktach sprawy znajdują się również dokumenty świadczące o tym, że podany w pozwie adres pozwanego stanowił jego adres zamieszkania ( decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości). Okoliczność, ze pełnomocnik pozwanego podaje adres ul. (...) nie zmienia prawidłowości orzeczenia, szczególnie gdy w tym samym czasie w banku (...)pozwany posługuje się adresem ul. (...) ( k. 187 ). Podsumowując, przesyłka została doręczona ( zastępczo ) na właściwy adres, wskazany w sprawie i nie zakwestionowany w odpowiednim czasie przez stronę działającą z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny postanowił jak w sentencji na zasadzie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA Regina Kurek SSA Jan Kremer SSA Barbara Baran