Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1537/18

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lipca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Bartosz Kaźmierak

Sędziowie: Jolanta Jachowicz (spr.)

Paweł Kowalczyk (del.)

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Sasin-Oset

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...)w W. I Oddział w Ł.

z udziałem A. B.

o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 4 września 2018 roku, sygn. akt XX Rej KRS 16802/18/068

postanawia:

oddalić apelację.

Jolanta Jachowicz Bartosz Kaźmierak Paweł Kowalczyk