Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 169/19

POSTANOWIENIE

Dnia 30 sierpnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VI Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Małgorzata Bartczak – Sobierajska

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2019 r. w Toruniu

w postępowaniu uproszczonym

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. w Ł.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Ł.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w T. z dnia 21 maja 2018 r., sygn. akt V GC 2529/17 upr

postanawia

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy odrzucił sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22 lutego 2018 r. wskazując, że odpis nakazu został doręczony pozwanemu w dniu 6 kwietnia 2018 r., wobec tego termin do wniesienia sprzeciwu upływał 20 kwietnia 2018 r. Pozwany wniósł sprzeciw 24 kwietnia 2018 r., a więc po upływie terminu (k. 56).

W zażaleniu na to postanowienie pozwany wniósł o jego uchylenie. Skarżący zarzucił naruszenie zasad współżycia społecznego. Strony bowiem porozumiały się, że zamierzają zakończyć sprawę ugodowo. Dlatego pozwany w sprzeciwie wniósł o wyznaczenie w tym celu rozprawy. Pełnomocnik pozwanego potwierdził, że do uchybienia terminu doszło w wyniku jego przeoczenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie. Chęć zawarcia ugody z powodem, nie uzasadnia uchylenia prawidłowo wydanego postanowienia Sądu I instancji. Brak jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że zostały naruszone zasady współżycia społecznego, tym bardziej, że powód nie potwierdził, iż między stronami doszło do porozumienia. W sprawie bezsporny był fakt złożenia sprzeciwu po upływie ustawowego terminu z winy pozwanego.

Z tych względów zażalenie jako bezzasadne należało oddalić w oparciu o art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

(...)

(...)

(...),

(...)

(...)

(...)