Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 424/19

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 391 § 2 k.p.c. w razie cofnięcia przez stronę środka odwoławczego sąd drugiej instancji umarza postępowanie nim wywołane i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu. Wobec takiej redakcji przepisu w doktrynie i judykaturze przyjmuje się, że cofnięcie apelacji nie podlega żadnej kontroli ze strony sądu odwoławczego (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2000 r., III CZP 6/00, opubl. Wokanda Nr 7/2000 s. 6). Strona może bowiem zrezygnować z zaskarżenia orzeczenia także po wniesieniu środka odwoławczego, gdyż rezygnacja taka należy do uprawnień procesowych strony, z których strona korzysta w ramach swobodnej dyspozycji. Ponieważ strona sama decyduje o przedmiocie zaskarżenia i o tym czy jej interes wymaga rozpoznania sprawy w wyższej instancji, sąd odwoławczy jest związany zakresem zaskarżenia, a wola strony powinna mieć znaczenie rozstrzygające dla sprawdzenia prawidłowości nieprawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, a więc także w kwestii, czy postępowanie odwoławcze ma być prowadzone do końca, czy też wobec cofnięcia apelacji należy je umorzyć.

Z tych względów, wobec jednoznacznego oświadczenia powodów z dnia 10 czerwca 2019 roku (data wpływu pisma do Sądu) o cofnięciu wniesionej apelacji złożonej w dniu 17 grudnia 2018 roku, Sąd Okręgowy był zobligowany do umorzenia postępowania wywołanego wniesionym przez powodów środkiem odwoławczym, czego odzwierciedleniem jest pkt 1. sentencji.

Natomiast o zwrocie połowy opłaty od cofniętej apelacji, wynoszącej kwotowo 15 zł, Sąd Okręgowy orzekł w pkt 2. na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Warto przy tym wyjaśnić, powodom, mimo stosownego wniosku, nie przysługiwał zwrot pełnej opłaty, o którym mowa w art. 79 ust 1 pkt 1 lit. b. Przeszkodą ku temu było wysłanie odpisu apelacji pozwanym, co oznacza, że nie został spełniony wymóg przeciwny wymieniony wyraźnie w treści przepisu czyli cofnięcie pisma przed wysłaniem jego odpisu innym stronom.