Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 218/14

1)Wyrok

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 8 października 2019 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 8 października 2019 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa E. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K.

o zapłatę

1)  oddala powództwo;

2)  zasądza od powoda E. G. na rzecz pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 2.400,00 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

3)  odstępuje od obciążenia powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi.