Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – SSO Paulina Kuźma

Protokolant - st. sekr. sąd. M. C.

po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2019 roku na rozprawie

sprawy W. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

o rentę z tytułu niezdolności do pracy

na skutek odwołania W. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 4 października 2018 roku znak (...)

oddala odwołanie.