Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 25/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Mariola Szczepańska,

Sędziowie: Iwona Godlewska,

Tomasz Bajer,

Protokolant: staż. Jakub Choiński,

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 roku, w Łodzi

na rozprawie
sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

przeciwko M. Z.

o zapłatę 10.393,82 złotych

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu
z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sygnatura akt V GC 828/17

I/ zmienia zaskarżony wyrok na następujący;

1/ utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 28 lutego 2017 r. sygn. akt V GNc 686/17
w części uwzględniającej powództwo w zakresie kwoty 4.875,61 zł (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) oraz odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwot:

a/ 2.124,61 zł (dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt jeden grosz) od dnia 08 września 2016 roku do dnia zapłaty;

b/ 2.751,00 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych) od dnia
08 września 2016 roku do dnia zapłaty;

a w pozostałej części uchyla nakaz zapłaty i oddala powództwo;

2/zasądza na rzecz M. Z. od (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwotę 362,62 zł (trzysta sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu;

II/ oddala apelację w pozostałej części;

III/zasądza na rzecz M. Z. od (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwotę 383,60 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Iwona Godlewska Mariola Szczepańska Tomasz Bajer