Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1335/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Ewa Steckiewicz- Ochocka

Protokolant Adam Bęczkowski

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. S.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz J. S.:

a.  kwotę 337.500zł(trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 28 października 2015 r. tytułem zadośćuczynienia,

b.  kwotę 3.568zł(trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych)tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi od dnia 28 października 2015 r.,

c.  rentę na zwiększone potrzeby w kwocie po 375 zł(trzystu siedemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie, płatną do 10 dnia każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od 1 sierpnia 2015 r., zastrzegając iż odsetki ustawowe za raty za miesiąc sierpień i wrzesień 2015 r. są należne od dnia 28 września 2015 r.

d.  rentę wyrównawczą w kwocie po 571,50 zł zł(pięćset siedemdziesiąt jeden i 50/100 złotych) miesięcznie za okres od dnia 1kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w kwocie po 567zł(pięćset sześćdziesiąt siedem złotych)miesięcznie za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w kwocie po 645zł(sześćset czterdzieści pięć złotych)miesięcznie za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w kwocie po 694,50zł(sześćset dziewięćdziesiąt cztery i 50/100 złotych)miesięcznie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w kwocie po 772,50zł(siedemset siedemdziesiąt dwa i 50/100 złotych)miesięcznie za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. i na przyszłość, płatną do 10 dnia każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, zastrzegając iż odsetki ustawowe za raty za okres od dnia1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. są należne od dnia 20 listopada 2015 r.:

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od J. S. na rzecz Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1.443zł(jeden tysiąc czterysta czterdzieści trzy złote)tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

4.  nakazuje pobrać od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 21.323zł(dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote) tytułem należnych kosztów sądowych;

5.  ściąga z zasądzonego w punkcie 1 wyroku na rzecz J. S. roszczenia na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 31.982,60 zł(trzydzieści jedne tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 60/100 złotych) tytułem należnych kosztów sądowych.