Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 51/19

POSTANOWIENIE

Dnia 26 września 2019r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie (...): Sędzia Małgorzata Andrzejewska

Sędziowie: Teresa Kalinka

(del.) A. P.

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

w sprawy A. B.

przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

o ustalenie wypadku przy pracy, zadośćuczynienie pieniężne

na skutek zażalenia powoda na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 25 kwietnia 2019r., sygn. akt VI P 1193/15

p o s t a n a w i a:

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić od powoda na rzecz pozwanej kwotę 67,50zł (sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

Sędzia Teresa Kalinka Sędzia M. A. Sędzia(del.) Anna Capik-Pate

VIII Pz 51/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem zawartym w punkcie 2 wyroku Sąd Rejonowy w Gliwicach zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1.320zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Powyższe postanowienie zaskarżył zażaleniem powód wnosząc o jego zmianę i zwolnienie, na podstawie art. 102 k.p.c., z obowiązku zwrotu kosztów postępowania na rzecz pozwanego.

Pełnomocnik pozwanego w odpowiedzi na zażalenie wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie powoda nie zasługuje na uwzględnienie.

  W oparciu o przepis art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę jest obowiązana zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony. W myśl natomiast § 3 powołanego przepisu do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach. Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata - art. 99 k.p.c.

Zgodnie z § 6 pkt 5 w zw. z § 11 ust. 1 pkt 5, obowiązującego w dacie wniesienia pozwu, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 490 ze zm.) przy wartości przedmiotu sprawy wynoszącej powyżej 10.000zł do 50.000zł w sprawie o zadośćuczynienie w związku z wypadkiem przy pracy stawka minimalna wynosi 1.200zł. Zgodnie natomiast z § 11 ust. 4 tego rozporządzenia w sprawach o ustalenie wypadku przy pracy stawka minimalna wynosi 120zł. Łącznie 1.320zł

Pozwana była reprezentowana przez radcę prawnego w trakcie postępowania przed Sądem pierwszej instancji.

Sąd pierwszej instancji orzekł o obowiązku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej w prawidłowej wysokości.

Zdaniem Sądu Okręgowego wniosek powoda dotyczący zastosowania art. 102 k.p.c. jest nieuzasadniony.

Przepis art. 102 k.p.c., który pozwala w szczególnie uzasadnionych wypadkach na zasądzenie od strony przegrywającej tylko części kosztów lub nieobciążenie jej w ogóle kosztami nie może być wykładany rozszerzająco i wyklucza uogólnienie, może być stosowany w zależności od konkretnego przypadku, ponieważ stanowi on wyjątek od ogólnej zasady odpowiedzialności za wynik procesu, wyrażonej w art. 98 § 1 k.p.c. (postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 1981r., IV PZ 11/81).

W niniejszej sprawie ani wzgląd na przebieg procesu, ani okoliczności dotyczące sytuacji majątkowej powoda nie uzasadniają odstąpienia od obciążania powoda kosztami zastępstwa procesowego w całości lub części. Powód, w trakcie postępowania, nie wykazał, że faktycznie znajduje się w tak trudnej sytuacji majątkowej, iż nie jest w stanie ponieść w całości lub części tych kosztów, a wzgląd wyłącznie na charakter dochodzonych przez niego świadczeń nie stanowi wystarczającej przesłanki odstąpienia od ogólnej zasady, którą statuuje art. 98 § 1 k.p.c.

W treści zażalenia podniesiona została sytuacja majątkowa powoda. Aktualna sytuacja majątkowa powoda nie została jednak, w tym piśmie procesowym, bliżej sprecyzowana – podano wyłącznie ogólne informacje, że zasądzona kwota stanowi dla niego zbyt duże obciążenie, że nie posiada on żadnych oszczędności, a miesięczne koszty utrzymania w całości pochłaniają uzyskiwany dochód. Powód wskazał też, że w związku z wypadkiem, który jak twierdzi miał miejsce u strony pozwanej, oraz wypadkiem komunikacyjny przez kilka miesięcy nie świadczył pracy.

Z akt sprawy wynika jednak, że nieświadczenie przez powoda pracy w związku ze stanem zdrowia miało miejsce w drugiej połowie 2015r. oraz na początku 2016r, a więc ponad 3 lata temu.

Postępowanie w sprawie trwało od 10 listopada 2015r. W wyniku zawartej ze stroną pozwaną ugody powód uzyskał kwotę należności w wysokości 4.000zł. W związku z zawartą ugodą, stosownie do treści art. 104 k.p.c., poniesione przez strony koszty zniosły się wzajemnie.

Powód miał zatem, przez okres trwania postępowania, możliwość finansowego przygotowania się do ewentualnego obowiązku uiszczenia kosztów procesu. Z informacji znajdujących się w aktach wynika, że powód pracuje, a nie wykazał on poprzez przedstawienia odpowiedniego dokumentu czy chociaż poprzez podania informacji o wysokości zarobków, że faktycznie nie jest w stanie ponieść kosztów procesu.

Strona przygotowująca się do procesu sądowego powinna być świadoma wydatków związanych z tym przedsięwzięciem, stąd powinna się do niego przygotować przez poczynienie oszczędności i ograniczenie innych wydatków, które nie są niezbędne – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2010r., II PZ 31/09.

Mając powyższe na uwadze Sąd w drugiej instancji, na podstawie art. art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w postanowieniu.

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. i 99 k.p.c. oraz § 2 pkt 2 w zw. § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 265).

Sędzia Teresa Kalinka Sędzia M. A. Sędzia(del.) Anna Capik-Pater