Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt (...)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2019r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia Ewa Karp

Protokolant: st. sekr. sąd. Natalia Stokłosa

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2019r. w Kłodzku

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w S.

przeciwko B. C.

o zapłatę 6.630,78 zł

I.  zasądzić od pozwanej B. C. na rzecz (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 6.630,78 zł (sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 78/100) wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 30 marca 2005 r.;

II.  zasądzić od pozwanej B. C. na rzecz (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 1.347,70 zł, w tym kwotę 1.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

(...)

(...)Sąd Rejonowy w Kłodzku w Wydziale I Cywilnym, w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu 1 października 2019 roku w P., sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w S., przeciwko B. C., o zapłatę 6.630,78 złotych, w punkcie 1 zasądza od pozwanej B. C. na rzecz (...) Spółka z o.o. w S., kwotę 6.630,78 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, od dnia 30 marca 2005 roku, w punkcie 2, zasądzić od pozwanej B. C. na rzecz (...) Spółka z o.o. w S., kwotę 1.347,70 złotych, w tym kwotę 1.200 złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Teraz będzie wygłoszone uzasadnienie, w trybie art. 328 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawie (...) Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądził od B. C., na rzecz (...) imienia S. w G., kwotę 6.630,78 złotych z odsetkami umownymi, naliczanymi według zmiennej stopy procentowej, wynoszącej w dniu wniesienia pozwu 40% oraz zasądził koszty procesu 1.146,11 złotych. B. C. wniosła sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty i wniosek o uchylenie nakazu zapłaty. Sąd nie mógł orzec w przedmiocie złożonego sprzeciwu, wobec zniszczenia akt (...) i w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą (...) odtworzył akta sprawy (...) w zakresie pozwu, w zakresie załączników do pozwu i nakazu zapłaty. Postanowieniem z 13 listopada 2018 roku, Sąd uchylił nakaz zapłaty, na podstawie artykułu 502(1) paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie (...). W tym momencie sprawa została wpisana pod sygnaturę (...) i Sąd postanowieniem z 21 listopada 2018 roku odrzucił sprzeciw pozwanej w związku z uchyleniem nakazu zapłaty. W przedmiotowej sprawie 20 lutego 2019 roku pełnomocnik pozwanej złożył odpowiedź na pozew i wniósł o oddalenie powództwa, wskazując, że roszczenie uległo przedawnieniu a strona powodowa wypowiedziała pozwanej umowę 4 listopada 2004 roku, zatem roszczenie przedawniło się najdalej z upływem 2007 roku, jak wskazuje to w piśmie, na karcie 15. Strona powodowa wniosła o wezwanie do udziału w sprawie, w charakterze powoda, (...) Spółka z o.o. w S. i wskazała, że strony, pozwaną i (...), łączyła umowa pożyczki z 17 lutego 2004, zgodna z regulaminem (...), a wysokość odsetek jest zgodna także z regulaminem (...), która to wysokość aktualnie powinna stanowić dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, w związku ze zmianami, jakie nastąpiły w 2016 roku w przepisach. Powód wypowiedział pozwanej umowę, wobec braku spłat i roszczenie, zdaniem strony powodowej, stało się wymagalne. Powód zakwestionował przedawnienie powództwa, podnoszone przez pozwaną i wskazał na dokonanie przelewu wierzytelności na rzecz (...) Spółka z o.o. w S.. 11 czerwca 2019 roku A. wstąpiła do sprawy w charakterze strony powodowej, pozew na karcie 97 złożyła w sprawie, została wcześniej przez Sąd wezwana do udziału w sprawie, na wniosek dotychczasowej strony powodowej (...). W pismach procesowych strony w dalszym ciągu sprawy, polemizowały na temat upływu biegu terminu przedawnienia, istnienia tego przedawnienia lub nieistnienia. Zasadność roszczenia, poza zarzutem przedawnienia, nie była kwestionowana. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: (...) Spółka z o.o. w S. 8 listopada 2005 roku nabyła wierzytelność przysługującą (...) wobec B. C., dowód umowa karta 26. Wierzytelność powstała wobec braku spłaty pożyczki, udzielonej pozwanej przez (...), bezsporne. Pożyczka udzielona została zgodnie z regulaminem i statutem (...). Dowód: karta 47-59, regulamin i statut. Pozwana była członkiem (...) i wskazała adres w L. w deklaracji, dowód: karta 60. Otrzymała po wskazaniu deklaracji i zawarciu pożyczki, plan spłat, karta 61-62. Wobec nie dokonywania spłat wystawiono wezwanie do zapłaty, dowód: karta 63, wezwanie przedsądowe, wydruki z konta, karta 64-69. Po wydaniu nakazu zapłaty, na wniosek (...), wielokrotnie wszczynane było postępowanie egzekucyjne, karta 81-89, akta (...), dokumenty znajdujące się w tych aktach. Na podstawie ustalonego stanu faktycznego Sąd zważył: w przedmiotowej sprawie nie istnieje już prawomocne orzeczenie, bowiem na skutek wyboru przez pełnomocnika powódki sposobu zwalczania prawomocnego nakazu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, nakaz został uchylony przez Sąd, a sprzeciw został odrzucony i sprawa wniesiona w roku 2005-tym, miała swój dalszy bieg w roku 2018 i 2019. Sąd, zatem po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, opisanego w ustaleniach stanu faktycznego, dopuszczenie dowodu z dokumentów istniejących w dniu orzekania i odtworzonych, uznał powództwo za zasadne. Powództwo, umowa, wymagalność nie były kwestionowane w toku postępowania. Sąd nie uwzględnił zarzutu przedawnienia roszczenia, zarzut ten oparty był na wskazaniu, że nakaz został zaopatrzony w klauzulę wykonalności w październiku 2006 roku, a zatem przedawnienie nastąpiło w październiku 2016 roku, przed wniesieniem roszczenia. Upływ terminu przedawnienia w ten sposób określony, został zmodyfikowany, jako że w pozwie był inaczej określony, na rok 2007. Na obecnym etapie sprawy sprawa jest kontynuowana, pozwana nie podniosła żadnych zarzutów, co do treści umowy i żądań strony powodowej, a w dacie rozstrzygania Sąd ocenia dowody i orzeka wobec braku tytułu wykonawczego. Zgodnie, bowiem z artykułem 123 paragraf 1 Kodeksu cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed Sądem lub innym organem, powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju. Przedawnienie biegnie na nowo, to znaczy zawsze od początku, tak jakby do chwili przerwania nie biegło, po każdym przerwaniu. Ponieważ przedawnienie może ulegać wielokrotnemu przerywaniu przez czynności wymienione w artykule 123 i zawsze z tym samym skutkiem, powodującym rozpoczęcie biegu na nowo. Ponowne rozpoczęcie biegu przedawnienia, przerwanego przez czynności, o których jest mowa w paragrafie 2, następuje z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20 lutego 2013 roku, I ACa 589/12, utrata mocy przez nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym powoduje, iż w dalszym postępowaniu nie bada się ani słuszności jego wydania, ani zasadności zawartego w nim rozstrzygnięcia. Postępowanie toczy się tak, jakby w ogóle nakaz zapłaty w tym postępowaniu nie był wydany, a postępowanie rozpoczyna się od momentu wniesienia sprawy do Sądu. Sąd musi ponownie rozstrzygnąć w przedmiocie powództwa, LEX numer 1289357. A zatem w tej właśnie sprawie Sąd orzeka tak, że sprawa wpłynęła 2005 roku i ocenia ją na nowo. Artykuł 125 wprowadza sześcioletni termin przedawnienia wszelkich roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem Sądu, decyzją organu administracji lub orzeczeniem Sądu arbitrażowego. Nie dotyczy to jedynie stwierdzonych w powyższy sposób roszczeń o świadczenia okresowe, należne w przyszłości, które podlegają właściwemu przedawnieniu trzyletniemu. Bieg przedawnienia roszczeń, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem, ugodą lub ugodą sądową, albo zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez Sąd, rozpoczyna się dopiero z dniem uprawomocnienia się orzeczenia. Pozwana B. C., działająca przy pomocy fachowego pełnomocnika, nie wybrała drogi wskazanej w artykule 840 paragraf 1 punkt 2 k.p.c. Ten przepis stwarza podstawy do zwalczania tytułu wykonawczego, w przypadku, gdy już po powstaniu tytułu egzekucyjnego, zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania lub zdarzenia, wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane, w tym, niezależne od woli stron, przedawnienie roszczenia, które skutkuje niemożnością jego egzekwowania. Mając na rozwadze, że ta droga nie została wybrana, Sąd orzeka w sprawie na nowo, nie było żadnych zarzutów, co do zawartej umowy i przelewu wierzytelności. Mając to wszystko na uwadze, Sąd orzekł o zasadności powództwa w całości i o kosztach na podstawie artykułu 98 Kodeksu postępowania cywilnego. (...)