Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 83/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Sędziowie: Sędzia SO Magdalena Lisowska

Sędzia SO Anna Przybylska (spr.)

Protokolant: sekretarz sądowy Milena Osińska

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2019 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa Z. M.

przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w Ł.

o odprawę pieniężną

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie sygn. akt X P 1085/18

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża Z. M. kosztami zastępstwa procesowego za II instancję.

A. M. P. M. L.