Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 652/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Ryszard Badio

Sędzia Beata Matysik

Sędzia del. Jacek Kęckiewicz (spr.)

Protokolant staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. B. i R. B. (1)

przeciwko T. B.

o wydanie i zapłatę

na skutek apelacji powodów i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 29 października 2018 roku, sygnatura akt XIII GC 2643/17

I.  umarza postępowanie z apelacji powodów w zakresie, w jakim treść zaskarżonego wyroku została sprostowana postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia z dnia 18 lutego 2019 roku;

II.  z apelacji powodów zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2 w ten tylko sposób, że termin opróżnienia nieruchomości przez pozwanego oznacza na 30 dni od uprawomocnienia się wyroku;

III.  oddala apelację powodów w pozostałej części;

IV.  oddala apelację pozwanego w całości;

V.  zasądza od T. B. na rzecz A. B. i R. B. (1) kwotę 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Jacek Kęckiewicz Ryszard Badio Beata Matysik