Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. XII Kp 1089/19

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XII Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Marek Celej

Protokolant: Mikołaj Żaboklicki

przy udziale Prokuratora Alicji Szelągowskiej

po rozpoznaniu w sprawie N. G.

podejrzanego o popełnienie czynu z art. 258 §1 k.k. i inne

wniosku obrońcy podejrzanego

o wydanie listu żelaznego

na podstawie art. 281 k.p.k. i art. 283 § 1 k.p.k.

postanawia

wydać podejrzanemu N. G., ur. (...) w list żelazny w sprawie Prokuratury (...) w W. o sygn. akt (...) pod warunkiem złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 50 000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy) w terminie do dnia 10 listopada 2019r.

UZASADNIENIE

Prokuratura (...) w W. prowadzi postępowanie przygotowawcze pod sygn. akt (...).

W dniu 29 marca 2019 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek obrońcy podejrzanego o wydanie listu żelaznego wobec N. G., który obecnie przebywa poza granicami kraju. Do wniosku obrońca załączył oświadczenie podejrzanego, że pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, będzie stawiał się na każde wezwanie sądu i prokuratora. Obrońca podejrzanego oświadczył również, że N. G. jest gotowy złożyć poręczenie majątkowe (k. 21).

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019r. sygn. akt VIII Kp 356/19 wniosek obrońcy podejrzanego N. G. o wydanie listu żelaznego nie został uwzględniony (k. 22-23).

W wyniku złożonego zażalenia obrońcy podejrzanego z dnia 22 lipca 2019r.

(data prezentaty) Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. alt II AKz 975/19 z dnia 18 września 2019r. uchylił zaskarżone postanowienie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniosek o wydanie listu żelaznego – w ocenie Sądu – zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 281 k.p.k. Sąd może wydać list żelazny w sytuacji, gdy oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, iż stawi się do sądu lub prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Takie pisemne oświadczenie podejrzany w przedmiotowej sprawie złożył. Nie budzi też żadnych wątpliwości, że w chwili obecnej N. G. przebywa poza granicami Polski, obecnie (jak wynika ze złożonego dowodu z dnia 28 czerwca 2019 r. – k. 21 przez obrońcę podejrzanego) w H.. Jak wynika z akt sprawy o sygn. (...) wobec podejrzanego, wydano postanowienie o zastosowaniu izolacyjnego środka zapobiegawczego (tymczasowego aresztowania) na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. Postanowieniem z dnia 22 listopada 2018r. zarządzono poszukiwania listem gończym.

Długotrwałe poszukiwania podejrzanego nie przyniosły rezultatu. Natomiast zastosowanie listu żelaznego w aspekcie sprawności postępowania stwarza możliwość przeprowadzenia postępowania karnego.

Jednocześnie z uwagi na fakt, iż N. G. podejrzany jest o czyny o znacznej społecznej szkodliwości, zagrożone surową karą pozbawienia wolności, Sąd Okręgowy uznał, iż wydanie listu żelaznego należy uzależnić od złożenia przez podejrzanego poręczenia majątkowego w kwocie 50 000 złotych. W ocenie Sądu tego rodzaju dodatkowa gwarancja osobistego udziału podejrzanego w czynnościach procesowych powinna w sposób realny zabezpieczyć dalszy prawidłowy tok prowadzonego postępowania przygotowawczego.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał wniosek obrońcy za zasadny i postanowił jak w sentencji.