Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 326/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2019 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marek Raszkiewicz

Protokolant: p.o. sekr. sądowego K. S.

w obecności prokuratora Prok. Rej. Andrzeja Zagraby

po rozpoznaniu dnia 24/01/2019 r.,14 03 2019r., 24 07 2019 r. i 10 09 2019 r. sprawy

M. P. syna B. i E. z domu Z.,

ur. (...) w B.,

oskarżonego o to, że:

W kwietniu 2016 roku w Z. gm. S., będąc inwestorem, bez wymaganego pozwolenia na budowę, wykonał roboty budowlane na działce o numerze ewidencyjnym (...), polegające na budowie budynku letniskowego, parterowego z dachem dwuspadowym o wymiarach zewnętrznych 5,20 x 9,00 m wraz z przyłączem wod-kan i elektrycznym,

tj. o przestępstwo z art. 90 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.

O R Z E K A :

I. Oskarżonego M. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tą zmianą jego opisu, iż przyjmuje, że wbrew warunkom zgłoszenia z dnia 18. 08. 2015 roku wybudował budynek inny niż gospodarczy i przyjmując, że stopień społecznej szkodliwości czynu oraz zawinienia nie jest znaczny, postępowanie karne na podstawie art.66 § 1 k.k., art. 67 § 1 i 3 k.k., art. 39 pkt. 7 k.k. warunkowo umarza na okres 1 ( jednego) roku próby oraz zobowiązuje oskarżonego do wykonania świadczenia pieniężnego w kwocie 500 (pięćset) złotych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w M.;

II. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 100 złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu.

Sygnatura akt II K 326/18

UZASADNIENIE

M. P. syn B. i E. z domu Z., ur. (...) w B., stanął pod zarzutem, że: w kwietniu 2016 roku w Z. gm. S., będąc inwestorem, bez wymaganego pozwolenia na budowę, wykonał roboty budowlane na działce o numerze ewidencyjnym (...), polegające na budowie budynku letniskowego, parterowego z dachem dwuspadowym o wymiarach zewnętrznych 5,20 x 9,00 m wraz z przyłączem wod-kan i elektrycznym,

Sąd ustalił , co następuje:

Dnia 18 08 2015 roku z datą wpływu 24 08 2015 roku oskarżony formalnoprawnie rozpoczął proces inwestycyjny polegający na wykonywaniu robót budowlanych. Mianowicie złożył w Starostwie Powiatowym w M. zgłoszenie o zamiarze przystąpienia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Rodzaj robót został w ww. zgłoszeniu określony jako budowa wolnostojącego budynku gospodarczego. Z tą samą datą pisma i wpływem z dnia 18 08 2015 roku oskarżony złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy, tej samej nieruchomości, do Urzędu gminy S.. Inwestycja miała obejmować budowę budynku mieszkalnego. Decyzją ww. urzędu z dnia 28 grudnia 2015 roku odmówiono oskarżonemu ustalenia warunków zabudowy.

( dowody: dokumenty- kopie k 112-124)

W kwietniu 2016 roku oskarżony jako inwestor wybudował budynek na działce (...), obręb Z., gmina S..( okoliczność niesporna)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 04 09 2017 roku przeprowadził kontrolę budynku wybudowanego na działce (...), obręb Z., gmina S.. Budynek jak wyżej nie posiadał cech budynku gospodarczego a posiadał m.in. pomieszczenie opisane jako pokój dzienny z kominkiem, łazienkę wyposażoną: w kabinę prysznicową, umywalkę , sedes, bojler elektryczny oraz pomieszczenie gospodarcze..

( dowody: k 192, zdjęcia k 193-196, zeznanie G. B., J. Z.)

Oskarżony przedłożył w związku z ww. kontrolą wyjaśnienie wraz z kopią pierwszej strony projektu wzorcowo architektoniczno konstrukcyjnego budynku gospodarczego, parterowego , wolnostojącego .

( dowody: k. 198-200)

Budynek opisany jest jako budynek o konstrukcji murowanej o wymiarach 6,5m na 5,22m z dołączoną werandą a wraz z weranda o wymiarach 5,2 m do 9,02 m .

( dowód: oględziny k 44-45)

Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o przywołane wyżej dowody oraz zeznanie S.. Rudawskiej i J. K..

Oskarżony nie przyznał się do popełniania zarzucanego mu czynu i wyjaśnił:

,,Treść aktu oskarżenia zrozumiałem. Nie przyznaję się do popełnienia zarzucanego mi czynu. Chcę składać wyjaśnienia. Wiosną 2015 r. zakupiłem działkę w centrum wsi Z. z myślą o staraniu się usankcjonowania jakiegokolwiek budyneczku. W tym celu udałem się do Urzędu Gminy w S. i złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy budynku mieszkalnego na tej działce, którą kupiłem. Otrzymałem informację, że sytuacja nie jest jednoznaczna jeżeli chodzi o warunki zabudowy. Wobec tego postanowiłem jeszcze złożyć do Starostwa Powiatowego w M. zawiadomienie o wszczęciu budowy budynku gospodarczego o powierzchni do 35 m. W gminie uzyskałem informacje, że budowa takiego obiektu nie wymaga uzyskania warunków zabudowy. To był sierpień 2015. Sprawa toczyła się parę miesięcy jak zawsze jeżeli chodzi o uzyskanie warunków zabudowy. W między czasie po zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego do Wydziału Budownictwa tego zgłoszenia byłem poproszony o przybycie do Starostwa Powiatowego w M. celem drobnych korekt graficznych na załączonym do wniosku rysunku. Po miesiącu de facto traktowałem to zgłoszenie jako pozwolenie na budowę wyżej wymienionego budynku gospodarczego. Jeszcze w grudniu 2015 r. złożyłem pismo do Starostwa Powiatowego o wyrażenie zgody na doprowadzenie mediów do działki. Dostałem negatywną odpowiedź. W kontekście wynikało, że nigdzie nie jest napisane, że budynek gospodarczy musi mieć wodę. Skonsultowałem to z osobami znającymi się na prawie budowlanym i otrzymałem informację, iż w artykule 29 prim Prawo Budowlane jest mowa, że jeszcze możliwość uzyskania zgody na doprowadzenie mediów, o ile dostane zgodę właściciel tychże mediów. W tym wypadku była to gmina S.. Wobec tego złożyłem podanie do Wójta Gminy S. z wyrażeniem zgody na doprowadzenie mediów, głównie chodziło o wodę i kanalizację. Uzyskałem od wójta pozytywną odpowiedz i w następnym roku 2016 rozpoczęły się prace związane z doprowadzeniem mediów na działkę. Mam na myśli prace projektowe, bo każda tego typu działalność wymaga projektów. Odpowiednia firma wykonała plany przyłączy, w między czasie złożyłem wniosek do energii w K. o doprowadzenie prądu do działki. Do wniosku było dołączone ksero mojego zgłoszenia o zamiarze budowy budynku gospodarczego. Na początku 2017 r. wiosną rozpocząłem prace ziemne. Latem udało mi się zakończyć w znacznej części te prace. Po miesiącu otrzymałem pismo z Nadzoru Budowlanego w M. o wszczęciu postępowania w sprawie samowoli budowlanej. Na początku września tego roku doszło do wizyty pani z Nadzoru Budowlanego. Od tego momentu rozpoczęła się cała droga, gehenna związana ze sprawami urzędniczymi. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że sprawa trafiła o WSA w Olsztynie. Na chwile obecną to wszytko co chcę zeznań.

Na pytania Prokuratora:

Ja dokonałem zgłoszenia w Starostowie. Ja zgłoszeniu zgłosiłem budynek gospodarczy. Przeznaczenie tego budynku jest gospodarcze. Ja rozumiem różnice między budynkiem gospodarczym a do zamieszkania.

W tym miejscu Prokuratora zadaje pytanie „czy to jest budynek letniskowy”?.

Przewodniczący uchylił to pytanie jako sugerujące.

Na pytanie Prokuratora:

W tym budynku można przebywać, przenocować, wypoczywać. Ja posiadam projekt na wykonanie tego budynku. Dodaję, że po uzyskaniu de facto pozwolenia na postawienie budynku gospodarczego poświeciłem sporo czasu na znalezienie projektu budynku gospodarczego i udało mi się w internecie z jednym z biur architektonicznych znaleźć budynek gospodarczy. To jest ten budynek, który jest w tej chwili. W tym projekcie architektonicznym był wskazany jako budynek gospodarczy. To jest biuro licencjonowane. Ja ten projekt kupiłem w tym biurze. Otrzymałem pozwolenie od biura na małe korekty jeżeli chodzi o sam budynek. Projekt był na budynek gospodarczy 45 m2, chcąc dostosować się o budynku gospodarczego zmniejszyłem gabaryty tego budynku do 35 m2, przejęzyczyłem się chodzi o budynek gospodarczy. Ja to sam zrobiłem. Mam węzeł sanitarny w tym budynku. jest również prąd i media. Wspominałem, że zgłaszałem, bez zgody gminy nie mogłem doprowadzić wody, bo dysponentom mediów tych jest gmina. Bez uzyskania zgody na doprowadzenie mediów nic bym nie robił.

Na pytania obrońcy:

Nie informowano mnie, że jest plan zagospodarowania przestrzennego. Nikt z urzędu gminy ani starostwa mnie informował, że jest plan zagospodarowania przestrzennego. Z jednej strony w odległości kilkudziesięciu metrów od granicy mojej działki toczyła się budowa dużego domu mieszkalnego. To było dla mnie sygnałem, że uzyskam warunki zabudowy do swojej działki. Wiedziałem również, iż sprawa tej willi toczyła się w WSA i została wygrana. Z drugiej strony wiedziałem, że jest bliskość jeziora i mogę otrzymać odpowiedź negatywną. Ja kupiłem plan z firmy architektonicznej kiedy nie otrzymałem sprzeciwu po zgłoszeniu, to był okres czasu miesięcy od zgłoszenia. Okres czasu określam w miesiącach. Ten budynek został wybudowany zgodnie z projektem oprócz tej zmiany przesunięcia ściany. W projekcie i umowie była klauzula, iż projektant dopuszcza niewielkie zmiany dotyczące projektu. Ta klauzula pozwoliła na zmianę w projekcie. Kontaktowałem się z firmą, od której kupiłem projekt z zapytaniem, iż nadzór budowlany w M. neguje pierwotne założenia budynku gospodarczego twierdząc, że jest to domek letniskowy. Otrzymałem informację, iż jest to pierwszy przypadek w historii tej firmy, gdzie projekt, którego sprzedano w Polsce kilka tysiąc, jest podważany przez Wydział Nadzoru Budowlanego. W tym projekcie były przewidziane media w formie prądu, wody, kanalizacji. Na tej działce po zakupie były fundamenty stare. Te fundamenty zostały wykorzystane w całości do budowy budynku gospodarczego. Fundamenty były bardzo solidne na kamieniu, musiała tam stać albo obora. Te kamienie są na działce. Te fundamenty zostały wykorzystane pod budynek, nie pod taras. Nie myślałem, że dopuszczam się samowoli budowlanej. Nie robię niczego wbrew prawu, a już tym bardziej inwestycję tak kosztowną bez pozwolenia. Budynek składa się z trzech pomieszczeń, toalety, jest mały składzik na narzędzia, jedno większe pomieszczenie służące do robienia przetworów spożywczych. Do cech rekreacyjnych był wykorzystywany ten budynek przez znajomych. Po ognisku czy po grillu, czy po pracach jakichś ziemnych, ..,,

Sad nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego w tej części, w której nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnienie oskarżonego sprzeczne jest z ustalonym stanem faktycznym a w szczególności tym jaki charakter ma wybudowany przez niego budynek.

Na wstępie zważeń tyczących się oceny wyjaśnień oskarżonego, zeznań świadków oraz w szczególności dowodów z dokumentów Sąd wskazuje na istotne okoliczności, które w konkluzji stały się podstawą opisu czynu przypisanego jak i przyjęcia zawinienia oskarżonego. Po pierwsze, wskazać należy na zakres przedmiotu ochrony karnej przepisu art. 90 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Mianowicie, jest nim z jednej strony formalnoprawny ład w budownictwie i po drugie bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych. W realiach sprawy ocenie podlega pierwszy z aspektów wymienionych wyżej jako przedmiot ochrony. Z dokumentu kluczowego do oceny sprawy wynika, że oskarżony zgłosił dnia 18 08 2015 roku z datą wpływu 24 08 2015 roku, w Starostwie Powiatowym w M., budowę budynku gospodarczego. Innymi słowy roboty budowalne nie wymagały pozwolenia na budowę z uwagi na rodzaj robót zawarty w zgłoszeniu określonym jako budowa wolnostojącego budynku gospodarczego. Budynek gospodarczy zdefiniowany jest w rozporządzeniu M. I. z dnia 12 04 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w §3ust. 7 w ten sposób, z jest to ,, budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także otoczenia, w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Przechodząc do oceny dowodów wskazać należy , że dowody w tym oględziny, protokół kontroli, zdjęcia , zeznania G. B., J. Z. wskazują i tak też Sąd je ocenia, że wybudowany budynek przez inwestora ma odmienne przeznaczenie niż zakładany do wybudowania w zgłoszeniu z dnia 18 08 2015 roku. Budynek ani nie jest budynkiem gospodarczym ( w rozumieniu przytoczonego rozporządzenia ) ani nie jest w ten sposób wykorzystywany . Okoliczność ta w ocenie Sądu nie budzi wątpliwości. Ponadto takie ustalenie jest w logicznym ciągu do faktycznego zachowania oskarżonego, który proces inwestycyjny budowlany rozpoczął na podstawie ww. formalnoprawnego zgłoszenia natomiast równolegle dokonywał czynności związanych z uzyskaniem decyzji co do warunków zabudowy jako budynku mieszkalnego.( zob. dokumenty- dowody k. 112-124)

Sad dał wiarę zeznaniom S.. Rudawskiej i J. K. choć zeznania tych świadków nie wnoszą istotnych okoliczności zważywszy na ustalenia i opis czynu przypisanego.

Sąd dał wiarę dowodowi z oględzin na k 44 -45 jak i dowodowi z karty karnej oraz prawdziwości dowodów z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy

Sąd zważył, co następuje:

W tym stanie sprawy wina jak i umyślność działania zamiar bezpośredni oskarżonego nie budzą wątpliwości Sądu. Sąd uznał : oskarżonego M. P. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tą zmianą jego opisu, iż przyjmuje, że wbrew warunkom zgłoszenia z dnia 18. 08. 2015 roku wybudował budynek inny niż gospodarczy i przyjmując, że stopień społecznej szkodliwości czynu oraz zawinienia nie jest znaczny, postępowanie karne na podstawie art.66 § 1 k.k., art. 67 § 1 i 3 k.k., art. 39 pkt. 7 k.k. warunkowo umarza na okres 1 ( jednego) roku próby oraz zobowiązuje oskarżonego do wykonania świadczenia pieniężnego w kwocie 500 (pięćset) złotych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w M.;

Czyn przypisany zatem obejmuje to , iż działając w kwietniu 2016 roku w Z. gm. S., będąc inwestorem, wbrew warunkom zgłoszenia z dnia 18. 08. 2015 roku wybudował budynek inny niż gospodarczy.

Oskarżony dopuścił się występku z art. 90 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Czynność sprawcza polegała na wybudowaniu budynku o całkowicie odmiennym przeznaczeniu niż objęty zgłoszeniem o zamiarze wykonania robót i takie ustalenie wyczerpuje dyspozycję art. 90 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. W ocenie sądu ustalenia co do rodzajowości budynku nie są relewantne z punku widzenia odpowiedzialności karnej z art. 90 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Są one natomiast istotne z punktu widzenia toczącego się postepowania administracyjnego.

W ocenie sądu stopień społecznej szkodliwości czynu oraz zawinienia nie jest znaczny. Wynika to z oceny podmiotowej oskarżonego jak i przedmiotowej czynu zważywszy, że toczy się w niniejszej sprawie postępowanie administracyjne - ,,legalizacyjne,, samowolę budowlaną.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 627 k.p.k. zasądzając od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 100 złotych tytułem opłaty i obciążając go pozostałymi kosztami procesu.