Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 299/19

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie: SO Roman Troll

SO Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 roku w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej

wierzyciela(...)w W.

przeciwko dłużnikom L. K. i R. K.

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) A. B. pod sygn. akt Km 28/11

o egzekucję świadczeń pieniężnych

w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości

na skutek zażalenia dłużnika L. K.

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z 12 stycznia 2018 roku, sygn. akt I Co 2927/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Roman Troll

Sygn. III Cz 299/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) postanowieniem z dnia 12 stycznia 2018r. odrzucił zażalenie dłużników na postanowienie z 31 lipca 2018r. w oparciu o art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., a to wobec nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Zażalenie na to postanowienie wniosła dłużnik L. K. podnosząc, że w wyznaczonym terminie usunęła braki formalne zażalenia wskazując na zakres czynności dokonanych po wezwaniu zgodnie z zarządzeniem z 16 października 2017r.

Na tych podstawach wniosła o uchylenie zaskarżone postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło odnieść skutku.

Sąd Rejonowy, zgodnie z regulacją prawnej z art. 130 § 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., uprzednio stwierdzając istnienie braku formalnego wniesionego zażalenia, prawidłowo wezwał dłużników, do ich usunięcia.

Zobowiązanie to doręczono w dniu 15 listopada 2017r. (k. 197). W wyznaczonym terminie, tj. do 22 listopada 2017r., dłużnik przedłożyła pismo w którym domagała się uchylenie zaskarżonego postanowienia (k. 202), nie przedłożył natomiast trzech odpisów zażalenia, do czego również był wzywany.

Uwzględniając zatem, że braki formalne zażalenia nie zostały usunięte, zastosowanie przez Sąd Rejonowy skutków prawno-procesowych w postaci odrzucenia zażalenia było uzasadnione po myśli regulacji prawnej z art. 397 § 2 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Z tych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji po myśli art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. . i art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Artur Żymełka SSO Andrzej Dyrda SSO Roman Troll