Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 88/19

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Henryk Brzyżkiewicz

SO Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 lipca 2019 r. w G.

sprawy wniosku wierzyciela (...)przy ul. (...) w R. przeciwko dłużnikowi A. R.

o ustanowienie kuratora na podstawie art. 802 k.p.c.

na skutek zażalenia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 25 czerwca 2018 r., sygn. akt II Co 420/16

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w(...) do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 88/19

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 25 06 2018r. zwolnił adwokata D. S. z funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika A. R., przyznał mu wynagrodzenie w kwocie 282,90zł, oddalił

w pozostałej części wniosek kuratora o przyznanie mu wynagrodzenia oraz nakazał pobrać od wnioskodawczyni (...) ulicy (...) w R. kwotę 324,30zł „tytułem wynagrodzenia”, przyjmując za podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia kwotę należności głównej.

Orzeczenie zaskarżył kurator dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego adwokat D. S. w części oddalającej jego wniosek o przyznaniu mu wynagrodzenia, który wnosił o jego zmianę i przyznanie mu wynagrodzenia w łącznej kwocie 836,40zł w tym podatku VAT w wysokości 156,40zł oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika w postępowaniu odwoławczym.

Zarzuciła, że istnieje sprzeczność pomiędzy ustaleniami Sądu a treścią zgromadzonego materiału dowodowego polegająca na przyjęciu, że w sprawie toczyło się postępowanie egzekucyjne nie obejmujące egzekucji z nieruchomości, a nadto, iż wartość przedmiotu egzekucji kształtowała się poniżej 5.000zł.

Ponadto zarzucał, że przy ferowaniu postanowienia naruszono prawo procesowe regulację art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, polegającej na przeprowadzeniu jej w sposób dowolny i wybiórczy, a nadto niezgodny

z zasadami doświadczenia życiowego oraz doświadczeniem życiowym oraz logicznego rozumowania, co odnosi się do zebranych dokumentów.

W uzasadnieniu zażalenia między innymi podnosił, że w przypadku spraw egzekucyjnych wartość przedmiotu sprawy to wartość przedmiotu egzekucji (wartość egzekwowanego świadczenia).

W konkluzji wywodu podnosił, że gdyby Sąd pierwszej instancji poczynił prawidłowe ustalenia to powinien był zastosować regulację art. 11 ust. 1 pkt 7 w związku z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 09 2002r. w sprawie opłat

za czynności za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu i jego wynagrodzenie powinno wynieść 50% stawki wynoszącej 1.200zł, czyli 600zł, którą następnie należało powiększyć o kwotę 138zł podatku VAT.

Sąd Odwoławczy zważył co następuje:

Postępowanie w niniejszej sprawie (o ustanowienie kuratora dla nieznanego

z miejsca pobytu dłużnika) zostało wszczęte przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 03 2018r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych

dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. 2018r. poz. 536) i stosownie do regulacji zawartej w § 3 tego rozporządzenia przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 11 2013r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. 2013r. poz. 1476).

Regulacja § 1 ust. 1 rozporządzenia wysokość tego wynagrodzenia uzależnia od wysokości stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty

za czynności adwokackie, a w przypadku gdy kuratorem jest radca prawny, przepisami określającymi opłaty za czynności radców prawnych.

Ich wysokość jest w głównej mierze uzależniona od „wartości przedmiotu sprawy”.

Słusznie zażalenie podnosi, że w przypadku spraw egzekucyjnych przy wy-kładni tego pojęcia należy uwzględnić specyfikę postępowań egzekucyjnych (przemawia za tym regulacja art. 13 § 2 k.p.c. nakazująca w postępowaniu egzekucyjnym stosować odpowiednio przepisy o procesie).

Dlatego w niniejszej sprawie przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego należy mieć na uwadze regulację art. 46 ustawy z dnia 29 08 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z którą

„do wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczenia roszczenia, stanowiącej podstawę ustalenia opłaty wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji, ze zastrzeżeniem ust. 2”.

Nie zostało to uwzględnione przy ferowaniu zaskarżonego orzeczenia,

a to zażalenie czyni uzasadniony i czyni koniecznym uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania w oparciu o regulację art. 386 § 4 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Reasumując zaskarżone postanowienie jest wadliwe dlatego zażalenie jako uzasadnione uwzględniono orzekając jak w sentencji w oparciu o regulację art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Sąd Rejonowy orzekając ponownie weźmie pod uwagę zawartą powyżej ocenę prawną.

Ustalając wysokość należnego kuratorowi wynagrodzenia weźmie także pod uwagę, że prawodawca pozostawił sądom znaczną swobodę przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia kuratora, gdyż zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 11 2013r. nie może ono przekraczać stawek minimalnych przewidzianych przepisami określającymi opłaty za czynności adwokackie, co oznacza, że stawki te wyznaczają tylko górną granicę wynagrodzenie (przepis ten nie reguluje dolnej granicy wynagrodzenia) i dla ustalenia wynagrodzenia kuratora decydującym jest jego nakład pracy i zasadność oraz skuteczność podejmowanych przez niego czynności.

Sędzia Marcin Rak Sędzia Leszek Dąbek Sędzia Henryk Brzyżkiewicz