Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 909/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Sławomir Zieliński

Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Sędzia SR Wojciech Wysoczyński

Protokolant: sekretarz sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. J.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 8 lutego 2019 roku

sygn. akt I C 1573/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„ 1. zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. J. kwotę 3.099,60 (trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć 60/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 1.072 (jeden tysiąc siedemdziesiąt dwa) złote tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.nakazuje pobrać od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Zgierzu kwotę 616,48 (sześćset szesnaście 48/100) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.”;

II. zasądza od Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. J. kwotę 605 (sześćset pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.