Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 958/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 czerwca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Sławomir Zieliński

Sędzia SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

Sędzia SR Wojciech Wysoczyński

Protokolant: sekretarz sądowy Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2019 roku na rozprawie w Łodzi

sprawy z powództwa D. B.

przeciwko B. K.

o zapłatę

na skutek powódki D. B.

od punktu 2 i 4 wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 7 lutego 2019 roku, sygnatura akt I C 555/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od D. B. na rzecz B. K. kwotę 900 (dziewięćset złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.