Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 278/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: Klaudia Suszko

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. w Szczecinie

sprawy z odwołania P. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek opiekuńczy i ustawowe odsetki

na skutek odwołania P. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak (...) - (...)

I. zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak (...) - (...) w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu P. P. prawo do ustawowych odsetek od wypłaconego zasiłku opiekuńczego za 31 stycznia 2019 r. - za okres od dnia 3 kwietnia 2019 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r.,

II. w pozostałym zakresie oddala odwołanie.