Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 147/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2019 r.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Krzysztof Główczyński

Protokolant: star. sekr. sądowy Magdalena Teteruk

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2019 r. w Legnicy

sprawy z wniosku A. W. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o emeryturę

na skutek odwołania A. W. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 27 grudnia 2018 r.

znak (...)

zmienia decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 27 grudnia 2018 r. znak (...) w ten sposób, że przyznaje wnioskodawcy A. W. (1) prawo do emerytury od dnia 01 listopada 2018 roku.

sędzia Krzysztof Główczyński

Sygn. akt VU 147/19

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. decyzją z dnia 27 grudnia 2018 r. znak: (...) odmówił wnioskodawcy A. W. (1) prawa do emerytury. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że wnioskodawca nie udowodnił 25 lat pracy górniczej. Uwzględniając przedłożoną dokumentację przyjął, że wymieniony udowodnił 20 lat, l miesiąc i 24 dni (po dodaniu okresu pracy górniczej do 18 października 2018 r. - do dnia wystawienia zaświadczenia o (...) Sp. z.o.o.). Zakład nie uwzględnił okresów zatrudnienia jako pracy równorzędnej z pracą górniczą od 01 lipca 1994 r. do 30 czerwca 1996 r., od 18 lipca 1996 r. do 17 lipca 1997 r. oraz od 01 sierpnia 1997 r. do 31 lipca 1999 r. (łącznie 5 lat) ponieważ, stosunek pracy z (...) 30.06.1994 r. został rozwiązany na mocy porozumienia stron między wnioskodawcą a zakładem a nie w związku z likwidacją kopalni.

W odwołaniu od powyższej decyzji A. W. (1) wniósł o jej uchylenie i przyznanie emerytury od dnia złożenia wniosku. W uzasadnieniu wskazał, że w Kopalni (...) pracował do dnia 30 czerwca 1994 r. Od dnia 01 lipca 1994 r. do 30 czerwca 1996 r. pobierał zasiłek socjalny - przyznany na podstawie protokołu dodatkowego nr(...) do Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Zakładów Górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. W związku z likwidacją kopalni od zasiłku socjalnego odprowadzane były składki ZUS. Następnie wnioskodawca przebywał przez rok na zasiłku dla bezrobotnych; o przyznaniu tego zasiłku został poinformowany pismem z dnia 16 kwietnia 1996 r. przez (...). Po tym okresie podjął pracę w Hurtowni (...) w N., gdzie pracował do 31 stycznia 2010 r. Okres ten wyniósł 5 lat, które w przekonaniu wnioskodawcy powinny być uznane za pracę równorzędną z pracą górniczą, bowiem ze względu na likwidację kopalni rodzaj wykonywanej pracy i pracodawca nie mają znaczenia. Według wnioskodawcy rozwiązanie stosunku pracy z (...) było spowodowane likwidacją postawionej z dniem 01 kwietnia 1992 r. likwidacji, kopalni. Wnioskodawca nie był świadomy, że świadectwo pracy jest wystawione źle i nie występował o jego sprostowanie.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. wniósł o jego oddalenie odwołania.

Sąd ustalił co następuje.

Wnioskodawca A. W. (1), ur. (...), w okresie od 10 kwietnia 1978 r. do 30 czerwca 1994 r. był zatrudniony w (...) w N., gdzie wykonywał prace ślusarza pod ziemią, a następnie elektromontera, także pod ziemią. Ten jego stosunek pracy został rozwiązany „na mocy porozumienia stron (między pracownikiem a zakładem pracy)”.

D o w ó d: w aktach emerytalnych – świadectwo pracy, k. 10.

W czasie od 01 lipca 1994 r. do 30 czerwca 1996 r. wnioskodawca pobierał przyznany na podstawie protokołu dodatkowego nr 6 do Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. zasiłek socjalny. Od tego zasiłku była odprowadzana składka ZUS w wysokości 45% do 29 lutego 1996 r. i od 01 marca 1996 r. w wysokości 45% + 3% na Fundusz Pracy.

D o w ó d: w aktach emerytalnych – zaświadczenie, k. 12.

W czasie od 17 lipca 1996 r. do 17 lipca 1997 r. A. W. (1) był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny i za ten okres otrzymał zasiłek.

D o w ó d: w aktach emerytalnych – zaświadczenie, k. 13.

Od 01 sierpnia 1997 r. do 31 stycznia 2010 r. ubezpieczony był zatrudniony w (...) Sprzedaży (...) W. T..

D o w ó d: w aktach emerytalnych – świadectwo pracy, k. 14.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. decyzją z dnia 27 grudnia 2018 r. znak: (...) odmówił wnioskodawcy A. W. (1) prawa do emerytury. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że wnioskodawca nie udowodnił 25 lat pracy górniczej. Uwzględniając przedłożoną dokumentację przyjął, że wymieniony udowodnił 20 lat, l miesiąc i 24 dni (po dodaniu okresu pracy górniczej do 18 października 2018 r. - do dnia wystawienie zaświadczenia o (...) Sp. z.o.o.). Zakład nie uwzględnił okresu zatrudnienia jako pracy równorzędnej z pracą górniczą od 01 lipca 1994 r. do 30 czerwca 1996 r., od 18 lipca 1996 r. do 17 lipca 1997 r. oraz od 01 sierpnia 1997 r. do 31 lipca 1999 r. (łącznie 5 lat) ponieważ, stosunek pracy z (...) 30.06.1994 r. został rozwiązany na mocy porozumienia stron między wnioskodawcą a zakładem a nie w związku z likwidacją kopalni.

(okoliczności poza sporem).

Sąd zważył co następuje.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Fakt zapoczątkowanej z dniem 01 kwietnia 1992 r. likwidacji Kopalni (...), której pracownikiem w latach 1978 – 1994 był wnioskodawca jest w świetle uregulowania przepisów rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa (Dz.U. Nr 115, poz. 551) poza sporem. Z ustaleń faktycznych wynika, że w okresie 5 lat po rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 1994 r. na zasadzie porozumienia stron z będącą w likwidacji (...) stosunku pracy, A. W. (1) już:

- od 01 lipca 1994 r. do 30 czerwca 1996 r. pobierał przyznany na podstawie protokołu dodatkowego nr 6 do Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. zasiłek socjalny, od którego była odprowadzana składka ZUS,

- od 17 lipca 1996 r. do 17 lipca 1997 r. był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny i za ten okres otrzymał zasiłek,

- 01 sierpnia 1997 r. do 31 stycznia 2010 r. był zatrudniony w (...)Sprzedaży (...) W. T..

Istota sprawy wymaga na gruncie uregulowania art. 50c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.) rozważenia, czy we wskazanych okolicznościach faktycznych spełnione zostały określone przepisem przesłanki. Zgodnie z tym przepisem, za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący prace określone w ust. 1 i w pkt 1 i 2 przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4. Jednolita wykładni przepisu art. 50c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie pozostawia wątpliwości, że odwołanie ma uzasadnione podstawy. W odwołaniu do orzecznictwa tytułem przykładu należy wskazać, że (1) regulacja zawarta w tym przepisie nie zawiera wymagania bezpośredniego przejścia z utraconego górniczego zatrudnienia do pracy u innego „niegórniczego” pracodawcy ani żadnego innego normatywnego rygoru wystąpienia precyzyjnie określonego „czasowego” związku pomiędzy wymienionymi okresami zatrudnienia. (2) Zaliczenie innego zatrudnienia (w wymiarze nie dłuższym niż 5 lat), podjętego „w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 50c ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie musi wynikać z jednego kolejnego stosunku pracy. Jest więc oczywiste, że tak rozumianego związku funkcjonalnego z utratą pracy górniczej nie zrywa zarejestrowanie się zwolnionego pracownika w urzędzie pracy i uzyskanie przez niego statusu bezrobotnego oraz pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Z tych samych przyczyn nie można również przyjąć, że doszło do zerwania związku z likwidacją zatrudniającej dotychczas pracownika kopalni w sytuacji, w której taki bezrobotny pracownik występuje do organu rentowego o prawo do świadczenia rentowego, a po otrzymaniu decyzji odmownej podejmuje inne, „niegórnicze” zatrudnienie i faktycznie je realizuje. Zatrudnienie to następuje bowiem w pewnym nieprzerwanym „ciągu zdarzeń”, zapoczątkowanym rozwiązaniem umowy o pracę z kopalnią w związku z jej likwidacją i służy spełnieniu głównego celu wynikającego z regulacji omawianego przepisu, to jest umożliwieniu zwolnionemu pracownikowi dopracowania (w rozmiarze nie dłuższym niż 5 lat) u innych, także „nie górniczych” pracodawców odpowiedniego stażu pracy, wymaganego do nabycia górniczych uprawnień emerytalnych (por. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 stycznia 2018 r., II UK 654/16; Legalis numer 1728680). Poza tym Sąd Najwyższy wskazał, że w szczególności w istniejących wcześniej realiach rynku pracy nie było można żądać od pracownika, aby bez względu na konsekwencje (także finansowe) w ramach 5 lat kontynuował za wszelką cenę zatrudnienie w tym podmiocie, w którym podjął zatrudnienie po likwidacji kopalni. O przerwaniu związku przyczynowego z likwidacją kopalni dyskutować można wówczas, gdy stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu na skutek jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, niemniej jednak wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika związku takiego nie niweczy; dotyczy to również porozumienia stron (por. wyrok z dnia 14 czerwca 2018 r., II UK 178/17; Legalis numer 1793667). Odnosząc przedstawione stanowisko do ustalonych w sprawie faktów należy stwierdzić, że oparta na ustaleniu, że stosunek pracy z (...) został rozwiązany za porozumieniem stron ocena organu rentowego, iż w takiej sytuacji nie doszło do rozwiązania tego stosunku z powodu likwidacji kopalni jest oczywiście chybiona. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w czasie gdy już od dwóch lat trwał proces likwidacji zatrudniającej wnioskodawcę kopalni. Nie było zatem perspektyw umożliwiających dalsze kontynuowania zatrudnienia. Rozwiązanie umowy o pracę pozostaje zatem w bezpośrednim związku z trwającym procesem likwidacji kopalni. Zachodzą więc uzasadnione podstawy do tego by przyjąć, że wraz z okresem pracy równorzędnej z pracą górniczą w rozumieniu art. 50c ust. 2 pkt 2 ustawy emerytalnej w wymiarze 5 lat wnioskodawca wykazał wymagany okres pracy górniczej w wymaganym wymiarze 25 lat takiej pracy górniczej. Spełnił tym samym ostatnią i jedynie sporną przesłankę warunkującą prawo do emerytury górniczej.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł co do istoty sprawy.